KİRA BEDELİ

Kira ilişkisinin kurulmasında en temel ögelerden biri de “kira bedeli” olarak ifade edilebilir. Kira bedelinin en önemli özelliği, miktarının sözleşme ile tarafların karşılıklı irade beyanı sonucunda belirlenmesidir. Öğreti ve uygulamada çoğu zaman kira bedeli yerine kira ücreti veya kira parası ifadeleri kullanılmakta ise de; sözleşme ile kiralananın kullanımına karşılık kiralayanın bir hizmet ifası veya kiralanandan […]

Devamını Oku

KİRALANANIN DEVRİ HALİNDE KİRACININ DURUMU

Nispiliği prensibi gereği sözleşmeler sadece tarafları arasında hüküm doğuracağından, kira sözleşmeleri de sadece kiraya veren ile kiralayan arasında bir takım hak ve yükümlülükler gündeme getirecektir. Kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulmasından sonra üçüncü bir kişiye üstün hak tanıması halinde, yukarıda bahsedilen prensip gereğince üçüncü kişinin kiracıya kiralananı kullandırma borcu bulunmayacaktır. Bununla birlikte Kanun koyucu 6098 sayılı […]

Devamını Oku

HAKSIZ FİİL

Haksız fiil kavramı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“Kanun”) 49. maddesinde “…Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür…” denilmek suretiyle düzenlenmiştir. Haksız fiilin, doktrinde ve yargı kararlarında 4 unsura sahip olduğu genel kabul görmüştür. Bu unsurlar aşağıda sayılmıştır: 1) Kusur: Sorumluluğun kurucu öğesi olan, hukuka aykırı ve hukuk düzeninin […]

Devamını Oku

YETKİSİZ TEMSİL

Yetkisiz temsil; bir kimsenin, temsil yetkisine sahip olmadığı halde bir başkası adına veya hesabına, herhangi bir hukuki işlem yapması olarak ifade edilebilir. Yetkisiz temsilden bahsedebilmek için, aşağıdaki üç şartın varlığı zorunludur: – Yetkisiz temsilci ve üçüncü bir kişi arasında bir hukuki işlem yapılmış olmalıdır.  – Bu hukuki işlem, temsil olunan kişinin adına yapılmış olmalıdır. – […]

Devamını Oku

İRADE BOZUKLUKLARI (III)

İrade bozukluklarından yanılmaya ilişkin yazılarımız için (Bkz…) (Bkz…) Bu yazımızda ise aldatma ve korkutma hallerinden bahsedeceğiz. 2. Aldatma (Hile) Menfaat sağlamak amacıyla bir kimsede yanlış kanaatler uyandırarak onu aldatmak, gerçekte bilseydi yapmayacağı bir işlemi bu sayede yaptırmak olarak tanımlanabilmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 36. maddesinde “Taraflardan biri, diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması esaslı olmasa bile, sözleşmeyle bağlı değildir. […]

Devamını Oku

GARANTİ SÖZLEŞMELERİ

Garanti sözleşmeleri, alacaklı ve borçlu arasındaki temel borç ilişkisinden bağımsız olarak, garanti verenin, borçlunun edimi yerine getirmemesinden dolayı alacaklının uğradığı zararın tazminini üstlendiği sözleşmelerdir. Alacaklı ve borçlu arasındaki temel borç ilişkisine bağlı olarak, karşılıklı veya tek taraflı olarak üstlenilen edimler, garanti sözleşmelerinin konusu değildir. Garanti sözleşmelerinde “garanti alan” (temel borç ilişkisindeki alacaklı) ve “garanti veren” […]

Devamını Oku

KAPORANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Kapora, alıcının satın almak istediği mal veya hizmete ilişkin olarak, satın alma işlemini garantiye almak istemesi nedeniyle satıcıya verdiği bir miktar paradır. Hukuki niteliği uygulamada kimi zaman cayma parası veya ceza koşulu olarak anlaşılsa da, aslında kaporanın, Türk Borçlar Kanunu’nun 177. maddesinde düzenlendiği gibi, bağlanma parası olarak nitelendirilmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeye göre kapora, alıcının veya […]

Devamını Oku

İRADE BOZUKLUKLARI (II)

Sözleşmelerin kurulması esnasında ortaya çıkabilen ve sözleşmenin bağlayıcılığını ortadan kaldıran irade bozukluklarından biri olan yanılmanın (1) ne şekilde ortaya çıkabileceğinden ve açıklamada yanılma (1.1) suretiyle ortaya çıkan irade bozukluğundan bir önceki yazımızda bahsetmiştik (İlgili yazımız için bkz..). Bu yazımızda ise saikte yanılma (1.2) ve iletmede yanılma (1.3) hususlarına değineceğiz. 1.2) Saikte yanılma Saikte yanılma, kural […]

Devamını Oku

EKSİK BORÇLAR

Eksik borçlar, borçlu tarafından ifa edilmediğinde alacaklıya dava ve cebri icra yoluyla takip yetkisi vermeyen, ifası mümkün olmakla birlikte, borçlunun ifa etmekten kaçınabileceği borçlar olarak, kısaca tanımlanabilir. Eksik borçlar dava ve takip yetkisi vermediği gibi, eksik borcun ifa edilmesi sonrasında, sebepsiz zenginleşme veya başka herhangi bir sebeple iadesinin talep edilebilmesi de mümkün değildir. Eksik borçların, […]

Devamını Oku

İRADE BOZUKLUKLARI (I)

İrade açıklaması, bir sözleşmenin kurulmasında en temel unsurdur. Geçerli bir irade açıklaması, irade ve beyanın birbirine uygun olmasıyla mümkün olur. İrade ve beyan birbirine uygun değilse, irade bozukluğu meydana gelir ve geçerli bir irade açıklamasının varlığından söz edilemez. Sözleşmelerde irade bozuklukları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“Kanun”) 30. ve 39. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanun’da bahsedilen […]

Devamını Oku