KİRA TESPİT DAVASI

Kira sözleşmesinin tarafları, sözleşme serbestisi ilkesi gereğince, kural olarak kira bedelini özgür iradeleriyle belirleyebilmektedirler. Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin bu serbesti, yalnızca kira sözleşmesini akdederken geçerli olup, kanun koyucu, izleyen kira dönemleri için bu serbestiye bir takım sınırlandırmalar getirmiştir. Kanun koyucunun kira bedelinin belirlenmesine ilişkin öngördüğü düzenlemeler, kiracıyı koruma amacı taşımaktadır. Konut ve çatılı işyeri kiralarında, […]

Devamını Oku

SAKLAMA SÖZLEŞMESİ (II)

Daha önceki yazımızda saklama sözleşmesine genel bir giriş yapmıştık. İlgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. (Bkz..) Bu yazımızda ise özel saklama sözleşmelerini inceleyeceğiz. Kanun koyucu ilk olarak misli şeylerin saklanmasını düzenlemiştir. Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 570 “Saklayanın kendisine bırakılan parayı aynen geri vermek zorunda olmaksızın mislen geri vermesi açıkça veya örtülü olarak kararlaştırılmışsa, o paranın yararı […]

Devamını Oku

TEMERRÜT NEDİR, ŞARTLARI NELERDİR ?

Temerrüt, borç ilişkisinde tarafların kendilerinden beklenen edimleri yerine getirmemeleri neticesinde hukuki konumları olarak ifade edilir. Temerrüt; alacaklı ve borçlu temerrüdü olarak ikiye ayrılır. Alacaklı temerrüdü; yapma veya verme edimi gereği gibi kendisine önerilen alacaklı, haklı bir sebep olmaksızın onu kabul etmemesi veya borçlunun borcunu ifa edebilmesi için kendisi tarafından yapılması gereken hazırlık fiillerini yapmaması olarak […]

Devamını Oku

İFA İMKANSIZLIĞI IV – MÜCBİR SEBEP HÜKÜM VE SONUÇLARI

Bir önceki yazımızda mücbir sebep (maddi imkansızlık) kavramından bahsetmiştik; (Lütfen bkz..) Bu yazımızda ise mücbir sebebin hüküm ve sonuçları üzerinde duracağız. Mücbir sebep sonucu borcun ifası imkansız hale gelmekle birlikte, bu imkansızlık geçici veya sürekli nitelikte olabilecektir. İfa imkansızlığının geçici veya sürekli nitelikte olması farklı hüküm ve sonuçlara sebebiyet verecektir. Mücbir sebep nedeniyle geçici ifa […]

Devamını Oku

İFA İMKANSIZLIĞI III – MADDİ İMKANSIZLIK (MÜCBİR SEBEP)

Daha önceki yazılarımızda ifa imkansızlığı üzerinde durmuş (Lütfen bkz…), ifa imkansızlığını hukuki imkansızlık (Lütfen bkz…) ve maddi imkansızlık olarak ikiye ayırmıştık. Bu yazımızda maddi imkansızlık hakkında açıklamalar yapacağız. Maddi imkansızlık doktrinde ve uygulamada mücbir sebep olarak adlandırılmaktadır. Yargıtay içtihatlarına göre mücbir sebep; borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelmiş, genel bir davranış kuralının veya borcun […]

Devamını Oku

İFA İMKANSIZLIĞI II – HUKUKİ İMKANSIZLIK

Bir önceki yazımızda ifa imkansızlığından bahsetmiş, ifa imkansızlığının hukuki imkansızlık ve maddi imkansızlık olarak ikiye ayrıldığını belirtmiştik; (Lütfen bkz…) Bu yazımızda hukuki imkansızlıktan bahsedeceğiz. Hukuki imkansızlık; bir hukuk kuralı veya hukuken yetkili kılınmış bir makamın kararı sebebiyle ifanın imkansız hale gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Borcun ifa edilmesinin bir hukuk kuralı veya yetkili makam kararı sebebiyle imkansız […]

Devamını Oku

İFA İMKANSIZLIĞI I

Tarafların karşılıklı irade beyanları sonucunda kurulan sözleşmelerin temel amacı, söz konusu hukuki ilişkiye yönelik olarak birtakım hak, yükümlülük ve sorumlulukların düzenlenmesidir. Kimi zaman söz konusu yükümlülüklerin ifası tarafların kendilerinden bağımsız olarak imkansız hale gelebilmekte, bir başka deyişle ifa imkansızlığı ortaya çıkabilmektedir. Kanun koyucu, 6102 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 132. ve 136. maddeleriyle ifa imkansızlığı […]

Devamını Oku

SAKLAMA SÖZLEŞMESİ (I)

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) 561-580 maddeleri arasında saklama sözleşmesini düzenlemiştir. TBK madde 561 “Saklama sözleşmesi, saklayanın, saklatanın kendisine bıraktığı bir taşınırı güvenli bir yerde koruma altına almayı üstlendiği sözleşmedir” şeklinde sözleşmenin tanımını yapmıştır. Maddenin lafzından anlaşıldığı üzere sözleşmenin tarafları; saklatan ve saklayan olarak sınıflandırılırken, sözleşmenin konusu ise taşınır eşya olacaktır. Saklama sözleşmesinde saklayanın […]

Devamını Oku

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) sosyal hayatın ve bireylerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmuş ve bu ihtiyaçlara kayıtsız kalmamıştır. Bireyler; malumunuz doğar, büyür ve ölürler. Bu döngü içerisinde yaşlılık insan hayatının bir gerçeğidir. Yaşlı bireylerin bir takım hayati ihtiyaçlarını tek başına gidermesi kimi şartlarda mümkün değildir. Bu halde bireyler; bir yardımcıya veya bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. İşte […]

Devamını Oku

BUTLAN NEDİR?

Butlan; bir hukuki işlemin kurucu unsurlarında herhangi bir eksiklik bulunmazken geçerlilik şartlarını taşımaması olarak ifade edilir. Geçerlilik şartları;  kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı olunmamasıdır. Öğretide butlan kavramı, “mutlak butlan” ve “nispi butlan” olarak ikiye ayrılmaktadır. Mutlak butlan; ilgili işlemin kanunun emredici hükümlerine aykırı olması ve tarafların bu işlemi daha sonradan […]

Devamını Oku