İHTİYATİ HACZİN FEKKİNDE TAHSİL HARCININ KESİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Tahsil harcı, konusu para veya teminat olan icra takiplerinde gündeme gelen nispi bir harç türüdür. Bu harcı ödeme yükümlülüğü borçlunun üzerindedir ve icra veznesine para girdiği durumda devlet bu paradan tahsil harcı kesmeyip borçludan ayrıca ister meğerki; borçlu yeteri kadar ödeme yapmamış veya satılan malların parası borçları ödemeye yetmemiş dolayısıyla da tahsil harcı karşılanamamış olsun. […]

Devamını Oku

KONKORDATONUN TASDİKİ KARARINA KARŞI İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURABİLECEK OLANLAR

İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) madde 308/a; “Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilânından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.” hükmüyle borçlunun, […]

Devamını Oku

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ HACZİ

Maaş ve ücret haczi, kesinleşen bir icra takip dosyasında borcu tahsil etme yollarından bir tanesidir. Bu doğrultuda, icra müdürlüğü tarafından dosya borçlusunun çalışmakta olduğu işyerine maaş haciz müzekkeresi gönderilmekte ve borcun tahsili amacıyla, işçinin maaşından yasal kesintilerin yapılarak icra müdürlüğüne gönderilmesi işverenden talep edilmektedir. Kendisine maaş haciz müzekkeresi tebliğ edilen işverenlerin yapması gerekenlerden, önceki yazımızda […]

Devamını Oku

YEDİEMİN

Yediemin, haczedilen malın satışının gerçekleştirilmesine kadar ya da taşınır bir malın tahliyesi halinde bu malın sahibi bulunana kadar veyahut bu malı sahibi teslim alana kadar muhafaza edilmesi için teslim edildiği yerdir. Ayrıca birden fazla kişi arasında çekişmeli olan bir malın çekişme sonuçlanana kadar bir yere emanet edilmesi gerektiği takdirde de bu mal yediemine bırakılabilir. Haciz […]

Devamını Oku

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNDE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

2017 tarihli ve 7063 sayılı Kanun ile 6502 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 68. maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş olup tüketici hakem heyetine başvurulması zorunlu olan uyuşmazlıklar için tarafların İİK’daki haklarının saklı kalacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla getirilen bu düzenlemeyle, Yargıtay’ın bu değişiklikten önceki ilamsız takip yapılamayacağı yönündeki kararları bertaraf edilmiş olsa da itirazın iptali davasının […]

Devamını Oku

KONKORDATO SÜRECİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARININ DURUMU

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK Bilindiği üzere konkordato süreci, talep üzerine mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararı ile başlayan ve kısaca, bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış ve ticari varlığının tehlikeye düşmüş olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan bir anlaşma niteliğinde olup, amacı borçluya nefes […]

Devamını Oku

İTİRAZIN KALDIRILMASI KARARININ İSTİNAF EDİLMESİ SATIŞI DURDURUR MU?

İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 363/1 maddesinde “İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi, icra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti, 103 üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin ücreti, yediemin değiştirilmesi, hacizli taşınır malların muhafaza şekli, kıymet takdirine ilişkin şikâyet, ihaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarı, satışın durdurulması, satış […]

Devamını Oku

BORCA BATIK OLMA HALİ VE KONKORDATO

Konkordato, İcra ve İflas Kanunu’nun 285-309 maddelerinde, mali durumu bozuk olan borçluları ve mali durumu bozulmuş olan borçlunun alacaklılarını korumak için düzenlenmiş olan bir uygulamadır. Borca batık olma hali ise, şirketin aktiflerinin borçlarını karşılayamaması durumu olup; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 12/1 maddesi hükmünce “borca batık […]

Devamını Oku

ANAPARA VE ÜST SINIR İPOTEĞİ

İpotek,mevcut olan veya ileride doğması muhtemel olan bir alacağı güvence altına alan bir taşınmaz rehnidir. Bir alacağı güvence altına alarak, ilgili alacağın ödenmemesi durumunda sahibine, rehin konusu taşınmazı cebri icra yoluyla sattırarak bedelinden alacağını tahsis etme hakkı verir. Yazımızda anapara ve üst sınır ipoteğini öz olarak anlatıp bunların rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip açısından farklarına […]

Devamını Oku

KONKORDATO KARARI ALINDIKTAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İLERLER?

Konkordatoda kesin mühlet verilmesinden sonra eğer bu süre içerisinde borçlunun mali durumunda iyileşme olursa kesin mühlet kaldırılır. Bu husus İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 291. Maddesinde “Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin, kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkemece resen, kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine karar verilir. Bu karar, […]

Devamını Oku