7499 SAYILI KANUN İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER-I-

Kamuoyunda 8. yargı paketi olarak bilinen 7499 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 2 Mart 2024 tarihinde kabul edilmiş ve 12 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu ve bundan sonraki yazılarımızda söz konusu Kanun ile gelen değişiklikler incelenecektir; 1) 7499 Sayılı Kanun’un 1. maddesi uyarınca İcra ve […]

Devamını Oku

İHTİYATİ HACZİN FEKKİNDE TAHSİL HARCININ KESİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Tahsil harcı, konusu para veya teminat olan icra takiplerinde gündeme gelen nispi bir harç türüdür. Bu harcı ödeme yükümlülüğü borçlunun üzerindedir ve icra veznesine para girdiği durumda devlet bu paradan tahsil harcı kesmeyip borçludan ayrıca ister meğerki; borçlu yeteri kadar ödeme yapmamış veya satılan malların parası borçları ödemeye yetmemiş dolayısıyla da tahsil harcı karşılanamamış olsun. […]

Devamını Oku

KONKORDATONUN TASDİKİ KARARINA KARŞI İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURABİLECEK OLANLAR

İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) madde 308/a; “Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilânından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.” hükmüyle borçlunun, […]

Devamını Oku

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ HACZİ

Maaş ve ücret haczi, kesinleşen bir icra takip dosyasında borcu tahsil etme yollarından bir tanesidir. Bu doğrultuda, icra müdürlüğü tarafından dosya borçlusunun çalışmakta olduğu işyerine maaş haciz müzekkeresi gönderilmekte ve borcun tahsili amacıyla, işçinin maaşından yasal kesintilerin yapılarak icra müdürlüğüne gönderilmesi işverenden talep edilmektedir. Kendisine maaş haciz müzekkeresi tebliğ edilen işverenlerin yapması gerekenlerden, önceki yazımızda […]

Devamını Oku

YEDİEMİN

Yediemin, haczedilen malın satışının gerçekleştirilmesine kadar ya da taşınır bir malın tahliyesi halinde bu malın sahibi bulunana kadar veyahut bu malı sahibi teslim alana kadar muhafaza edilmesi için teslim edildiği yerdir. Ayrıca birden fazla kişi arasında çekişmeli olan bir malın çekişme sonuçlanana kadar bir yere emanet edilmesi gerektiği takdirde de bu mal yediemine bırakılabilir. Haciz […]

Devamını Oku

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNDE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

2017 tarihli ve 7063 sayılı Kanun ile 6502 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 68. maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş olup tüketici hakem heyetine başvurulması zorunlu olan uyuşmazlıklar için tarafların İİK’daki haklarının saklı kalacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla getirilen bu düzenlemeyle, Yargıtay’ın bu değişiklikten önceki ilamsız takip yapılamayacağı yönündeki kararları bertaraf edilmiş olsa da itirazın iptali davasının […]

Devamını Oku

KONKORDATO SÜRECİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARININ DURUMU

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK Bilindiği üzere konkordato süreci, talep üzerine mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararı ile başlayan ve kısaca, bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış ve ticari varlığının tehlikeye düşmüş olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan bir anlaşma niteliğinde olup, amacı borçluya nefes […]

Devamını Oku