KONKORDATONUN TASDİKİ KARARINA KARŞI İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURABİLECEK OLANLAR

İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) madde 308/a; “Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilânından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.” hükmüyle borçlunun, konkordato talebinde bulunan alacaklının ve konkordatoya itiraz eden alacaklıların istinaf kanun yoluna başvurabileceği düzenlenmiştir. Bununla birlikte gerek doktrinde gerekse yargı kararlarında “itiraz eden alacaklı” kavramı hususunda çokça tartışmalar söz konusu olmuştur. 

Aşağıda alıntıladığımız Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında, “itiraz eden alacaklı” kavramından ne anlaşılması gerektiği açıklanmış, alacaklının tasdik kararını istinaf etmek için ya açıkça konkordato projesine itirazda bulunmuş olması ya da alacaklılar toplantısında ret oyu vermiş olması gerektiği ifade edilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2021//(15)6-966 E., 2022/283 K.; “Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında; İİK’nın 308/a maddesinde belirtilen “itiraz eden alacaklı” deyiminden sadece tasdik duruşmasından önce itirazlarını yazılı olarak bildirerek tasdik duruşmasına katılan alacaklıların kastedilmediği, alacaklılar toplantısında ya da yedi günlük iltihak süresi içinde “Ret” oyu veren alacaklıların da kararı istinaf edebileceği, İİK’nın 308/a maddesinde, konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden diğer alacaklıların ise, tasdik kararının ilanından itibaren istinaf yoluna başvurabileceğinin düzenlendiği, … , bu nedenle alacaklılar toplantısında ya da iltihak süresi içinde olumsuz oy kullanarak iradesini belli eden alacaklının kanun yoluna başvuru hakkının kabulünün gerektiği, …”

Sonuç itibarıyla konkordatonun tasdikine ilişkin karara karşı borçlunun, konkordato talep eden alacaklının ve konkordato projesine itiraz etmiş yahut ret oyu vermiş alacaklıların istinaf kanun yoluna başvurma hakkı bulunmakta olup, konkordato projesi lehine oy kullanan ve konkordatoya muvafakat eden alacaklılar açısından istinaf yolun başvuru hakkı söz konusu olmayacaktır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir