ELEKTRONİK TİCARET VE REKABET HUKUKU – V

Bir önceki yazımızda elektronik ticaret sektöründe rekabeti ihlal edici ayrımcılık uygulamalarından bahsetmiştik. Bu yazımızda en çok kayırılan müşteri kayıtlarına yer vereceğiz. En Çok Kayırılan Müşteri Koşulu (MFN/MFC) Uygulamaları En çok kayırılan müşteri koşulu, herhangi bir müşteriye sağlanan olumlu koşulların, sözleşmesinde en çok kayırılan müşteri kaydı yer alan müşterilere de yansıtılması olarak tanımlanabilir. En çok kayırılan […]

Devamını Oku

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK – II

Önceki yazılarımızda sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinden, bu hususta öngörülen düzenlemelerden, Anayasa Mahkemesi’nin 22.10.2015 tarih ve 2015/29 E., 2015/95 K. sayılı kararından (Lütfen bakınız…) ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 Üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten (“Yönetmelik”) (Lütfen bakınız…) bahsetmiştik. Bu […]

Devamını Oku

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bir önceki yazımızda, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinden, bu hususta öngörülen düzenlemelerden ve Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.10.2015 tarih ve 2015/29 E., 2015/95 K. sayılı kararından bahsetmiştik (Lütfen bakınız…). Bu yazımızda, AYM’nin iptal kararının ardından, 7. yılın bitiminde halen teslim edilmediği için Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (“YTM”) devredilen sermaye piyasası araçlarıyla ilgili usul ve esaslara dair, 6362 Sayılı […]

Devamını Oku

KOOPERATİF ANASÖZLEŞMESİ NASIL HAZIRLANIR?

“Kooperatif Nasıl Kurulur ve Kimler Kurucu Ortak Olabilir?” (bkz. ilgili yazımız…) başlıklı yazımızda açıkladığımız üzere kooperatif kuruluşu için öncelikle 7 ortağın bir araya gelerek kooperatif anasözleşmesini imzalamaları gerekmektedir. Anasözleşme imzalandıktan sonra ortaklar tarafından ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tasdik işlemi yapılır (bkz. ilgili yazımız…)  1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun (“KK”) 88. maddesinde “Ticaret Bakanlığı, kooperatifler, kooperatif birlikleri, […]

Devamını Oku

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİ

Kaydileştirme, halihazırda fiziki olarak senet üzerine basılmış olan sermaye piyasası araçlarının sağladığı hak ve nitelikleri karşılayacak şekilde elektronik ortamda kayıtlar oluşturulmasına ilişkin süreçtir. Sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak senet üzerine basılması şeklindeki uygulamadan vazgeçilmesinin nedeni, bu uygulamanın doğurduğu risk ve maliyetlerden kaçınmak ve takas/saklama işlemlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Kaydileştirme, 6362 sayılı Sermaye […]

Devamını Oku

TİCARİ DEFTERLER IV

Ticari Defterlerin Zayi Olması Seri yazımızın ilk yazısında ticari defterlerin Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca tutulması ve saklanması gereken defterler olduğu hakkında detaylı bilgi vermiştik. (Lütfen bkz…) Tacirlerin defter tutma ve defterleri saklama yükümlülüğü TTK’nın 64. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında “(1) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve […]

Devamını Oku

TİCARİ DEFTERLER III

Ticari Defterlerin Delil Olma Niteliği Ticari defterler delil niteliğine haiz olup davalarda delil olarak kullanılabilmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) madde 222/1 “Mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari defterlerinin ibrazına kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilir.” hükmünü amir olup ticari defterlerin davalarda delil olarak kullanılabileceğini düzenlemiştir. Ticari defterler sahibinin lehine veya aleyhine delil olarak kullanılabilmektedir. […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERİN HAKLI NEDENLE FESHİ

Anonim şirketin haklı nedenle feshi, anonim şirketlerin özel sona erme sebeplerinden olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 531. maddesinde “Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, davacı pay […]

Devamını Oku

ELEKTRONİK TİCARET VE REKABET HUKUKU – IV

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK Bir önceki yazımızda elektronik ticaret sektöründe aşırı fiyat uygulamasından bahsetmiştik. Bu yazımızda elektronik ticaret sektöründe rekabeti ihlal edici ayrımcılık uygulamalarından bahsedeceğiz. Ayrımcılık Uygulamaları Ayrımcılık, Kanun’un madde 6/b hükmü uyarınca hakim durumun kötüye kullanılması hallerinden biridir. Kural olarak rekabet hukuku; eşit durumda bulunan alıcılara aynı yükümlülük, hak ve kazanımlar […]

Devamını Oku

KOOPERATİF KURULUŞUNDA TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUSLAR

“Kooperatif Kuruluşunda Tescil ve İlan Süreci”  (bkz. ilgili yazımız…) ve “Kooperatif Kuruluşunda Tescil Esnasında İncelenecek Unsurlar”  (bkz. ilgili yazımız…) başlıklı yazılarımızda kooperatif kuruluşunda tescil ve ilan sürecinde yapılacakları ve incelenecek unsurları açıklamıştık. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun (“KK”)  3. maddesinde “Ana sözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline […]

Devamını Oku