ANONİM ŞİRKETLERDE OLUMLU AZINLIK HAKLARI – I Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı

Anonim Şirketlerde olumlu azınlık hakları, kanun tarafından kendisine tanınmış olan konularda olumlu bir istemde bulunan azınlığa, talebinin reddedilmesi halinde isteminin yerine getirilmesi için ilgili mahkemelere başvurarak talebinin gerçekleştirilmesini isteme hakkını tanır. Bu haklardan en önemlisi Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 411. maddesi ile düzenlenen azınlığın genel kurulu toplantıya çağırma hakkıdır. Kanun koyucu anılan maddede; “(1) Sermayenin […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE OLUMSUZ AZINLIK HAKLARI

Azınlığın birden fazla şekli var ise de Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) esas olarak oransal azınlık kavramını benimsemiş ve buna göre istisnalar hariç olmak üzere halka kapalı anonim şirketlerde esas sermayenin %10’u , halka açık anonim şirketlerde ise %5’ine sahip olan pay sahipleri TTK’da azınlık olarak tanımlanmış, azınlığa diğer pay sahiplerinden farklı olarak belirli haklar tanınmıştır. […]

Devamını Oku

EMRE YAZILI SENETLERİN İPTALİ

Daha önceki yazılarımızda kıymetli evrakın ziyaı halinde hak sahibi tarafından başvurulabilecek hukuki yolları detaylandırmış, bu hukuki yollar arasında kıymetli evrakın iptalini de ele almıştık. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa özellikle ticari hayatta sıklıkla karşımıza çıkan kıymetli evrak türlerinin başında gelen senedin, düzenleniş şekillerinden biri olan emre yazılı senetlerin iptalini ele alacağız. Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) kapsamında […]

Devamını Oku

KIYMETLİ EVRAKIN ZAYİ OLMASI HALİNDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Kıymetli evrakın; hak sahibinin elinden rızası dışında çıkması, çalınması, yıpranma nedeniyle temel unsurlarının anlaşılmaz hale gelmesi gibi durumlar kıymetli evrakın zayi olması kurumuyla ifade edilmektedir. Bu halde hak sahibinin, herhangi bir zararın veya hak kaybının meydana gelmesini önlemek için başvurabileceği çeşitli yolar bulunmaktadır. Başvurulabilecek yolları şu şekilde sıralamak mümkündür: Kıymetli evrak zayi olduğunda hak sahibinin […]

Devamını Oku

ÇEKTE İBRAZ SÜRESİNİN KAÇIRILMASI

Kambiyo senetlerinden biri olan çek; ticari hayatın sirkülasyonuna uyum sağlamak ve nakit para taşımanın zorluklarını bertaraf etmek için kullanılan, sıkı kanuni şartlara tabi, kıymetli evrak niteliğindeki özel havale senedidir. Emre, nama ve hamiline yazılabilen çekin ibraz süresinin kaçırılması halinde, çekin düzenleniş türüne göre hukuki sonuçlar meydana gelmekte ve bu sonuçların düzenlenmiş çeke çeşitli etkileri bulunmaktadır. […]

Devamını Oku

ŞİRKET YETKİLİSİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE VEKALETNAMENİN AKIBETİ

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas” başlıklı 513. maddesinin; “Sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur. Bu hüküm, taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesinde de uygulanır. Vekâletin sona ermesi vekâlet verenin […]

Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ – II

Bir önceki yazımızda, limited şirketlerde ortaklardan birinin ölümü halinde payların mirasçılara geçişine ilişkin açıklamalar yapmıştık (Lütfen Bkz…). Bu yazımızda ise, ortaklardan birinin ölümünün şirketin kendi paylarını iktisap etmesindeki ve şirketin sona ermesindeki etkisini açıklayacağız. Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi: Türk Ticaret Kanunu’nun madde 612 hükmüyle, limited şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesinin şartları düzenlenmiştir. “Şirket kendi […]

Devamını Oku