KOOPERATİF KURULUŞUNDA ANASÖZLEŞME HANGİ İZİN MERCİİNE SUNULMALIDIR?

“Kooperatif Nasıl Kurulur ve Kimler Kurucu Ortak Olabilir?” (bkz. ilgili yazımız…) ve “Kooperatif Anasözleşmesi Nasıl Hazırlanır?” (bkz. ilgili yazımız…) başlıklı yazılarımızda açıkladığımız üzere kooperatif kuruluşu için öncelikle 7 ortağın bir araya gelerek kooperatif anasözleşmesi hazırlamaları ve imzalamaları gerekmektedir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun (“KK”)  3. maddesinde “Ana sözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, […]

Devamını Oku

KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE VERİLEN ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞININ KALDIRILMASI

Bir önceki yazımızda, karşılıksız çek düzenlemenin cezai sorumluluğu ile ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağından bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılacağı hallerden söz edeceğiz. Çek Kanunu’nun, karşılıksız çek suçunun düzenlendiği 5. maddesinin 9. fıkrası ile 6. maddesinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılacağı haller […]

Devamını Oku

KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE CEZA SORUMLULUĞU, ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI

Karşılıksız çek suçu, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan madde uyarınca, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olmamak üzere, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunacağı öngörülmektedir. Söz konusu düzenlemeyle, çekin bir ödeme aracı olarak […]

Devamını Oku

KOOPERATİF KURULUŞ İZNİ İÇİN İLGİLİ MERCİYE SUNULMASI GEREKEN DİLEKÇE VE EKLERİ NELERDİR?

Daha önceki yazılarımızda kurucu ortaklar tarafından hazırlanan ve imzalanan kooperatif anasözleşmesinin, kuruluş izni alınabilmesi amacıyla hangi izin merciine sunulması gerektiğinden bahsetmiştik. Kooperatife kuruluş izni verilmesine ilişkin izin merciine verilecek dilekçe ve ekler hususu Ticaret Bakanlığının “https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/kooperatif-nasil-kurulur” linkinde yer alan yazısında belirtilmiştir.  Buna göre, kooperatif izin merciine sunulacak dilekçe ve ekleri aşağıda sıralanmıştır: İzin Dilekçesi: Kooperatife […]

Devamını Oku

ELEKTRONİK TİCARET VE REKABET HUKUKU – V

Bir önceki yazımızda elektronik ticaret sektöründe rekabeti ihlal edici ayrımcılık uygulamalarından bahsetmiştik. Bu yazımızda en çok kayırılan müşteri kayıtlarına yer vereceğiz. En Çok Kayırılan Müşteri Koşulu (MFN/MFC) Uygulamaları En çok kayırılan müşteri koşulu, herhangi bir müşteriye sağlanan olumlu koşulların, sözleşmesinde en çok kayırılan müşteri kaydı yer alan müşterilere de yansıtılması olarak tanımlanabilir. En çok kayırılan […]

Devamını Oku

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK – II

Önceki yazılarımızda sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinden, bu hususta öngörülen düzenlemelerden, Anayasa Mahkemesi’nin 22.10.2015 tarih ve 2015/29 E., 2015/95 K. sayılı kararından (Lütfen bakınız…) ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 Üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten (“Yönetmelik”) (Lütfen bakınız…) bahsetmiştik. Bu […]

Devamını Oku

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bir önceki yazımızda, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinden, bu hususta öngörülen düzenlemelerden ve Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.10.2015 tarih ve 2015/29 E., 2015/95 K. sayılı kararından bahsetmiştik (Lütfen bakınız…). Bu yazımızda, AYM’nin iptal kararının ardından, 7. yılın bitiminde halen teslim edilmediği için Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (“YTM”) devredilen sermaye piyasası araçlarıyla ilgili usul ve esaslara dair, 6362 Sayılı […]

Devamını Oku

KOOPERATİF ANASÖZLEŞMESİ NASIL HAZIRLANIR?

“Kooperatif Nasıl Kurulur ve Kimler Kurucu Ortak Olabilir?” (bkz. ilgili yazımız…) başlıklı yazımızda açıkladığımız üzere kooperatif kuruluşu için öncelikle 7 ortağın bir araya gelerek kooperatif anasözleşmesini imzalamaları gerekmektedir. Anasözleşme imzalandıktan sonra ortaklar tarafından ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tasdik işlemi yapılır (bkz. ilgili yazımız…)  1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun (“KK”) 88. maddesinde “Ticaret Bakanlığı, kooperatifler, kooperatif birlikleri, […]

Devamını Oku

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİ

Kaydileştirme, halihazırda fiziki olarak senet üzerine basılmış olan sermaye piyasası araçlarının sağladığı hak ve nitelikleri karşılayacak şekilde elektronik ortamda kayıtlar oluşturulmasına ilişkin süreçtir. Sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak senet üzerine basılması şeklindeki uygulamadan vazgeçilmesinin nedeni, bu uygulamanın doğurduğu risk ve maliyetlerden kaçınmak ve takas/saklama işlemlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Kaydileştirme, 6362 sayılı Sermaye […]

Devamını Oku

TİCARİ DEFTERLER IV

Ticari Defterlerin Zayi Olması Seri yazımızın ilk yazısında ticari defterlerin Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca tutulması ve saklanması gereken defterler olduğu hakkında detaylı bilgi vermiştik. (Lütfen bkz…) Tacirlerin defter tutma ve defterleri saklama yükümlülüğü TTK’nın 64. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında “(1) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve […]

Devamını Oku