YAPI KOOPERATİFLERİNİN KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAFİYETİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) 4.maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi “Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere,…kooperatifler.” uyarınca kooperatiflere kurumlar vergisinden muafiyet tanınmıştır (Lütfen bkz…) Kurumlar vergisi muafiyeti kapsamı dışında bırakılan tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç, kooperatifler; sermaye üzerinden kazanç dağıtılmamasına, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesine, yedek akçelerinin ortaklara dağıtılmamasına, sadece […]

Devamını Oku

KOOPERATİFLER VE ORTAK DIŞI İŞLEMLER

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/1. maddesinde “Aşağıda sayılan kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır” denmekte olup ilgili Yasa’nın 4/1-k bendi uyarınca tüketim ve taşımacılık hariç olmak üzere kooperatifler, kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilecek kurumlar arasında sayılmış, kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için ana sözleşmelerinde düzenlenmesi ve uyulması gereken hususlara yer verilmiştir (bkz. ilgili yazımız). Kooperatiflerin kurumlar vergisi […]

Devamını Oku

ADİ ORTAKLIK (II)

Bir önceki yazımızda (…Bkz) adi ortaklık hükümlerine genel bir giriş yapmıştık. Bu yazımızda ise ortaklar arasındaki ve ortaklık ilişkisindeki değişikleri ve ortaklığın temsilini inceleyeceğiz. Kanun koyucu ortaklığa yeni ortak alımına olanak tanımıştır. Ortaklık herhangi bir sebeple yeni ortak alımı yapabilecektir. Fakat yeni ortak alımına getirilen tek kural; ortaklığa yeni ortak alımı için mevcut bütün ortakların […]

Devamını Oku

KOOPERATİFLER VE VERGİ MUAFİYETİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/1. maddesinde “Aşağıda sayılan kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır” denmekte olup ilgili Yasa’nın 4/1-k bendi “Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (…) ilişkin hükümler bulunup, bu […]

Devamını Oku

LİMİTED ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKMAYA KATILMA

Limited ortaklıktan çıkma, bir ortağın limited ortaklıktan kendi iradesiyle ayrılmasıdır. Türk Ticaret Kanunu madde 638 “Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir.” hükmüyle, limited ortaklıktan çıkmayı düzenlemiştir. Limited ortaklıktan çıkma, ortaklık esas sözleşmesinde hakkın tanınmasıyla mümkün olabilecektir. Esas sözleşmeye bu hak kuruluş esnasında koyulabileceği gibi sonradan gerçekleştirilecek esas sözleşme […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN REKABET YASAĞI

Rekabet yasağı farklı alanlarda düzenlendiği gibi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri için de öngörülmüştür. Söz konusu yasak; şirketi fiilen yöneten ve karar almada etkili olan yönetim kurulu üyelerinin, ortaklığın ve ortaklığın sermayesinin zarara uğratılmasını önlemek amacıyla getirilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 396’da “Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme […]

Devamını Oku

ADİ ORTAKLIK (I)

Adi ortaklık; iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmesel ilişkidir. Kanun koyucu adi ortaklığı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 620 ile 645 arasında düzenlemiştir. Adi ortaklık öyle bir ortaklıktır ki; Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici özelliklerini taşımayan tüm ortaklıklara bu ortaklığın adı […]

Devamını Oku

HANGİ ŞİRKETLER BİRLEŞEBİLİR?

Küreselleşmeyle artan rekabet, şirketlerin ayakta kalabilmelerini gün geçtikçe daha da zorlaştırmakta ve stratejik kararların doğru zamanda alınıp uygulanabilmesi bu nedenle şirketler açısından hayati önem taşımaktadır. Zorlayıcı rekabet ortamının doğal sonucu olarak şirketler, zaman içinde çeşitli ortaklıklar kurmak ve stratejik işbirlikleri yapmak durumunda kalmaktadırlar. Daha önceki yazılarımızda (…Bkz) (…Bkz) şirket birleşmelerine genel bir giriş yapmıştık. Bu […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI OY HAKKI

Anonim şirketlerde oy hakkı; pay sahibinin anonim şirketin yönetimine katılmasına imkan veren ve kanunun pay sahibine tanıdığı hakları kullanmasına yarayan en temel haklardandır. Pay sahibi; Genel Kurul’da bu hakkını kullanabilecek ve görüşlerini ifade edebilecektir. Pay sahiplerinin oy hakkının kısıtlanması mümkün değildir. Fakat hemen burada belirtmeliyiz ki; esas sözleşmede öngörülmek şartı ile kimi paylara oy hakkında […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE ( I )

Bir önceki yazımızda (Lütfen bakınız…) anonim şirketlerde sona erme konusunu işlemiş ve anonim şirketlerin sona ermesi halinde tasfiye sürecine gireceğini belirtmiştik. Bu yazımızda ise anonim şirketlerin tasfiye sürecini değerlendireceğiz. Anonim şirketlerde sona erme kararının alınması ile şirket tasfiye sürecine girecektir. Tasfiye halindeki şirket tüzel kişiliğini koruyacak ve şirket organlarının görev ve yetkileri tasfiye amacıyla sınırlanmış […]

Devamını Oku