REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE KAPSAMI (II)

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“RKHK”) ve kapsamına ilişkin ilk yazımızda, anılan Kanun’un amacı ve rekabeti sınırlayan, bozan veya kısıtlayan hallerin neler olduğuna dair bir takım açıklamalar yapmıştık, (Bkz: İlgili Yazımız…) okumanızı tavsiye ederiz. Bu çalışmamızda ise, rekabet hukukunda hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin bazı bilgilendirmeler yapacağız. Burada öncelikle hakim durumun ne olduğunu belirtmek lazım gelmektedir. […]

Devamını Oku

HAKSIZ REKABET (I)

Haksız rekabet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 54 ila 63. maddeleri arasında düzenlenmiş, TTK madde 54 “Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka […]

Devamını Oku

KOOPERATİF KURULUŞUNDA TESCİL VE İLAN SÜRECİ

Kooperatif kuruluşu için, kurucu ortaklar tarafından hazırlanan kooperatif anasözleşmesi ile belirlenen dilekçe ve eklerinin ilgili izin merciine sunulması gerekmektedir. İlgili izin merci tarafından yapılacak esas ve usule ilişkin inceleme neticesinde, sunulan evraklarda herhangi bir eksiklik yahut hata olmadığı görüldüğü takdirde kooperatif için kuruluş izni verilecek ve tescil aşamasına geçilecektir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun (“KK”)  3. […]

Devamını Oku

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER – DE MINIMIS KURALI-

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 24.6.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle, Rekabet Hukuku açısından yenilikçi birçok önemli düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu değişiklikler arasında belki de en önemlisinin Avrupa Birliği mevzuatında yerleşmiş “De Minimis Kuralı” olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu kural bu şekilde bizim mevzuatımıza da girmiş […]

Devamını Oku

KOOPERATİF NASIL KURULUR VE KİMLER KURUCU ORTAK OLABİLİR?

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun (“KK”) 1. maddesinde “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.” denmiştir. İlgili Yasa’nın 2. maddesinde […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVDEN ALINMASI VE İSTİFASI

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeliği; güvene dayalı bir görev olup, yönetim kurulu üyesi ve ortaklık arasındaki vekâlet ilişkisine dayanmaktadır. Bu niteliğinden dolayı ortaklığın, yönetim kurulu üyelerini her zaman tek taraflı olarak azledebilmesi mümkündür. Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 364 “Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde […]

Devamını Oku

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

En basit tanımıyla cari hesap; iki taraf arasındaki borç, alacak ve neticede bakiye kalemlerin tutulduğu hesap dokümanıdır. Cari hesap, taraflar arasında süregelen borç alacak ilişkisinde her seferinde ortaya çıkacak para alışverişinden doğan gereksiz birçok işlem ve formalitenin önüne geçilmesini ve ticari hayatın kolaylaştırılmasını sağlamaktadır. Cari hesap sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 89. madde […]

Devamını Oku

YATIRIM HUKUKU

Değerli Hukuk Desteği okuyucuları, bu yazı ve devamı yazılarımızda Yatırım Hukuku konusunda sizlere bazı bilgiler veriyor olacağız fakat herşeyden önce şunu belirtmekte fayda var ki; temel hukuk branşları arasında yer almayan Yatırım Hukuku son yıllarda özellikle teknoloji ve yazılım sektöründeki çok ciddi gelişmelerden ötürü adeta uygulamadan doğan bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış ve zaman içinde […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU VE BU SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ

Anonim şirketlerde yönetim kurulu; ortaklığın yönetim ve temsil organıdır. Yönetim kurulunun bu vasıflarından dolayı bir anonim şirketin borçlarının ifası ile yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde sorumluluk, yönetim kurulu üyelerinde bulunmaktadır. Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu bakımından temel düzenleme Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 553 “Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden […]

Devamını Oku

YAPI KOOPERATİFLERİNİN KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAFİYETİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) 4.maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi “Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere,…kooperatifler.” uyarınca kooperatiflere kurumlar vergisinden muafiyet tanınmıştır (Lütfen bkz…) Kurumlar vergisi muafiyeti kapsamı dışında bırakılan tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç, kooperatifler; sermaye üzerinden kazanç dağıtılmamasına, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesine, yedek akçelerinin ortaklara dağıtılmamasına, sadece […]

Devamını Oku