KOOPERATİFLERİN KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAFİYETİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) 1. maddesi uyarınca kooperatif kazançları kurum kazancı olarak değerlendirilmiş ve kooperatifler kurumlar vergisi mükellefi kabul edilmiştir. Fakat KVK 4.maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi “Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, … kooperatifler.” uyarınca kooperatiflere, kurumlar vergisinden muafiyet tanınmıştır. Kurumlar vergisi muafiyeti kapsamı dışında bırakılan tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç, kooperatifler; […]

Devamını Oku

ADİ ORTAKLIK (III)

Bir önceki yazımızda adi ortaklık ilişkisindeki değişikleri ve ortaklığın temsilini incelemiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımız da ise adi ortaklığın sona ermesi üzerinde duracağız. Adi ortaklığın sona erme sebepleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 639. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre adi ortaklık aşağıda sayılan hallerde sona erer: 1.Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız duruma gelmesi, […]

Devamını Oku

SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA BORÇLANMA ARAÇLARI – II

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN Bir önceki yazımızda Sermaye Piyasası Hukuku kapsamında borçlanma aracı kavramından bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu ve devam yazılarımızda borçlanma araçlarının türlerinden söz edeceğiz. BORÇLANMA ARACI TÜRLERİ TAHVİLLER Tahvil, anonim ortaklıklar ile devlet, kamu kuruluşları ve belediyeler tarafından fon sağlamak amacıyla çıkarılan, orta ve uzun vadeli bir borçlanma aracı türüdür. […]

Devamını Oku

ULUSLARARASI ENERJİ YATIRIMLARINDA POLİTİK RİSKLER VE ULUSLARARASI ENERJİ YATIRIM SÖZLEŞMELERİ – I

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN Politik risk, bir yatırımın çıktılarının ev sahibi devletin politik çevresindeki değişikliklerden etkilenmesi olarak tanımlanabilir. Politik riskler genel olarak sabotaj, grev, boykot, insan kaçırma, savaş, terör, hukuki güvensizlik, ekonomik istikrarsızlık, siyasal istikrarsızlık vb olabilir. Enerji yatırımları açısından ise özellikle; ayrımcılık ortaya koyan işlemler, devletin tek taraflı müdahalesiyle yatırımcıyı mağdur […]

Devamını Oku

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA BÖLÜNME, BİRLEŞME VE TÜR DEĞİŞTİRME

Bu yazımızda, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) kapsamında bölünme, birleşme ve tür değiştirmeden bahsedeceğiz. BÖLÜNME Bölünme, TTK madde 159’da, tam ve kısmi bölünme olarak iki farklı ayrımda düzenlenmektedir. Tam bölünmede bölünen şirketin malvarlığının tümü bölünür ve bu malvarlığı, mevcut veya yeni kurulacak en az iki şirkete geçer. Bölünen şirket, ortadan kalkar. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketin […]

Devamını Oku

SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA BORÇLANMA ARAÇLARI – I

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN Bu yazı dizimizde borçlanma araçları ile borçlanma aracı sahipleri kurulu; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) ile Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (II-31/A.1) çerçevesinde ele alınmıştır. BORÇLANMA ARACI KAVRAMI Sermaye piyasası aracı kavramı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SerPK”)  madde 3/ş hükmüyle tanımlanmakta; […]

Devamını Oku

KOOPERATİF KURULUŞUNDA TESCİL ESNASINDA İNCELENECEK UNSURLAR

“Kooperatif Kuruluşunda Tescil ve İlan Süreci” başlıklı yazımızda (bkz. ilgili yazımız…)  kooperatif kuruluşu için ilgili ticaret sicil müdürlüğü tarafından yürütülecek tescil ve ilan sürecini anlatmıştık. Ticaret sicil müdürlüğünce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) 32. m. kapsamında yapılacak inceleme neticesinde, kooperatif kaydının 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (“KK”) ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin (“TSY”) öngördüğü bütün koşulların yerine […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNUN İBRA EDİLMEKLE SONA ERMESİ

Bir önceki yazımızda anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu üzerinde durmuş ve sorumluluğun zamanaşımı yoluyla sona ermesinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunun ibra edilmeleriyle sona ermesine dair açıklamalar yapacağız. Ortaklıklar Hukuku’nda ibra, genel kurul tarafından alınan kararla, yönetim kurulu üyelerinin son dönemdeki işlemlerinin hukuka ve ortaklık ana sözleşmesine uygunluğunun kabul […]

Devamını Oku

HAKSIZ REKABET (II)

Bir önceki yazımızda haksız rekabet hükümlerine genel bir giriş yapmış ve başlıca haksız rekabet fiillerinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise, haksız rekabet fiillerinden dolayı hukuki ve cezai sorumluluklar ile açılabilecek davalardan söz edeceğiz. Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, mesleki itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir zarar tehlikesiyle karşılaşabilecek olan kimse; […]

Devamını Oku

KOOPERATİF YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU

Yönetim kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre kooperatifin faaliyetlerini yöneten ve kooperatifi temsil eden yürütme organıdır. Ortaklar arasından seçilerek oluşturulur ve yönetim kurulu işlerinin yürütülmesi görevini yerine getirir. Yönetim kurulu, kooperatifi temsil ile yetkilendirilmiştir. Temsil yetkisi, yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına devredilebileceği gibi kooperatif ortağı olmayan bir veya birkaç müdüre de devredilebilir. Yönetim […]

Devamını Oku