YAĞMA SUÇU

Yağma suçu Türk Ceza Kanunu’nun Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde, 148. ve 150. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur […]

Devamını Oku

SUÇ TÜRLERİ I

Suç; Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) veya ceza hükmü içeren özel kanunlarda düzenlenen ve hukuka aykırı, aynı zamanda cezai yaptırıma bağlanmış eylemler olarak tanımlanabilmektedir. Yine bir eylemin suç olarak nitelendirilebilmesi için içerisinde suç unsurlarını da barındırması gerekmektedir. Suçlar, suçu meydana getiren fiilin niteliğine göre, bir diğer deyişle hareketin sayısına, şekline, önemine ve icrasının süreklilik arz edip etmemesine göre çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Aşağıda, […]

Devamını Oku

HAKARET SUÇU VE ELEŞTİRİ HAKKI KAPSAMINDA YARGI KARARLARI

Daha önceki yazılarımızda temel olarak açıklamalarını yaptığımız hakaret suçuna ilişkin ve bu suçun eleştiri hakkının kullanımından ayrılması noktasında Yargıtay’ın konuya bakışını görebilmek adına aşağıda bazı içtihatlara yer veriyor olacağız. “…Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı üzerindeki hakları olup, bu suçun oluşabilmesi için fiilin, gerçek bir kişinin belirtilen kişilik haklarını rencide edecek […]

Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU’NUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanması, soyut hükmün somut olaya hangi andan itibaren uygulanacağı sorununu ifade etmektedir. Kanunların zaman bakımından uygulaması, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra meydana gelecek olaylarda geçerli olması ilkesine dayanmaktadır. Anayasa madde 38’de de, “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için […]

Devamını Oku

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN, BANKA VEYA KREDİ KURUMLARININ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇUNUN MESLEK HALİNE GETİRİLMESİ

Nitelikli dolandırıcılık suçunun ne olduğuna ve cezasına ilişkin bir önceki yazımızda açıklamalarda bulunmuştuk, bu çalışmamızla bağlantısı gereğince okumanızı tavsiye ederiz. (Bkz: …) Çeşitli maksat ve şekillerde işlenen nitelikli dolandırıcılık suçunun ülkemizdeki en yaygın işleniş biçimlerinden biri de; mağdurun etki alanının zayıf ve aldatılmaya oldukça açık olması sebebiyle bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak […]

Devamını Oku

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, Ceza Muhakemeleri Kanunu (“CMK”) m.231’de “Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl(2) veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.” […]

Devamını Oku

ORMAN YANGINI SUÇLARI

Orman yangını çıkarma suçları 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 110. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin 2. fıkrası “76 ncı maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur.” hükmünü amir olup, maddede atıf yapılan fiiller; ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş […]

Devamını Oku

YALAN TANIKLIK SUÇU NEDİR?

Yalan tanıklık suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Adliyeye Karşı Suçlar” kısmında madde 272’de düzenlenmiştir. TCK madde 272/1 “Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye, dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” hükmünü amir olup yalan tanıklık suçunun […]

Devamını Oku

AZMETTİRME

Suç işlemeye niyeti olmayan birinin, suçun asıl işlenmesini isteyen kişi tarafından ikna edilerek suç işlemeye yöneltilmesi durumuna azmettirme denilmektedir. Türk Ceza Kanunu (“TCK”) m.38, “Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.” şeklinde azmettirenin karşılaşacağı yaptırımı belirlemektedir. Eklemek gerekir ki; bir kimsenin azmettiren olarak ifade edilebilmesi için ya aklında hiç suç işleme fikri […]

Devamını Oku

CEZA HUKUKUNDA KUSUR İLKESİ

Kanunlarda öngörülen tipik unsurları bünyesinde barındıran, hukuka aykırı ve kusurlu eylemler; hukuk terminolojisinde suç olarak ifade edilmektedir. Hareket, netice, kast gibi ögeler; kanunda öngörülen tipik unsurlar kategorisine girmektedir. Hukuka aykırılık kısmında ise önemli olan hangi vakaların hukuka aykırı olduğu değil; vakaların, bünyesinde neleri bulundurduğu takdirde hukuka uygun hale geleceğidir. (Ceza alanında hukuka uygunluk hallerinden daha […]

Devamını Oku