TÜRK CEZA KANUNU BAKIMINDAN ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ SUÇU

Çevre; tüm canlıların yaşam alanlarını içeren toprak, su ve hava sahasından meydana gelen bir bütündür. Bu bakımdan, çevrenin korunması ve kirletilmesi konularının tüm bu alanlar göz önünde bulundurulmak suretiyle büyük çerçevede değerlendirilmesi lazım gelmektedir. Ayrıca bilindiği üzere, çevrenin kirletilmesi hem kasten hem de taksirle gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. madde hükmü “Herkes, sağlıklı ve dengeli […]

Devamını Oku

SUÇ TÜRLERİ IV

Önceki yazılarımızda suçu meydana getiren hareketin sayısına, şekline ve önemine göre suç türlerinden bahsetmiştik. (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) Bu yazımızda ise fiilin icrasının devam edip etmemesine göre suç türlerine değineceğiz.  Ani suç: Ani suç, hareketin yapılmasıyla tamamlanan, fiilin icrası devam etmeyen suçtur. Ani suçlarda suç, hareketin tamamlanmasıyla yahut neticenin gerçekleşmesiyle birlikte tamamlanır ve […]

Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Türk Ceza Kanunu (“TCK”) içerisinde, yaptırımlar başlığı altında geçen güvenlik tedbiri kavramı; suçun işlenmesinden sonra suçun ve kişinin durumuna göre, hakim tarafından hükmedilen bir yaptırım türüdür. Güvenlik tedbirlerin esas amacı; suçlunun topluma kazandırılması ve tekrar suç işlemesini önlemekle beraber, hem ıslahını sağlamak hem de toplum düzenini korumaktır. Güvenlik tedbiri yaptırımı, TCK hükümleri ve diğer mevzuatta […]

Devamını Oku

GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Topluma Karşı Suçlar kısmında,  Genel Tehlike Yaratan Suçlar bölümünde madde 170’te “(1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; a) Yangın çıkaran, b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan, […]

Devamını Oku

SUÇ TÜRLERİ III

Önceki yazılarımızda suçu meydana getiren hareketin sayısına ve şekline göre suç türlerinden bahsetmiştik (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) Bu yazımıda ise suçu meydana getiren hareketin önemine göre suç türlerinden bahsedeceğiz.  Bağlı hareketli suçlar: Bağlı hareketli suçlarda, neticeyi meydana getiren hareketin şekli, suçun kanuni tanımında düzenlenmiştir. Örneğin yapma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun madde 148; “Bir başkasını, kendisinin […]

Devamını Oku

SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ

Her hukuk dalı gibi Ceza Hukuku da; toplumun huzur ve refahını arttırmayı, kamu düzenini sağlamayı amaçlamaktadır. Ceza Hukuku; kendisine hedef belirlediği bu amaçları gerçekleştirirken de, belli kurallara tabidir. Bu kurallar çerçevesinde uygulama bulan Ceza Hukuku, aynı zamanda kişilere de belirli güvenceler sağlamak için; hukuk devleti olma gereği, suçun şahsiliği gibi bazı ilkeleri benimsemiştir. (Suçun şahsiliği […]

Devamını Oku

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA KARŞI KANUN YARARINA BOZMA YOLUNA GİDİLEBİLİR Mİ?

Sanığa verilen cezanın, yine mahkeme tarafından belirtilen süre içerisinde sonuç doğurmaması ve bu süre içerisinde sanığın kasten suç işlememesi halinde cezanın ortadan kalkıp davanın düşmesine sağlayacak olan hukuki karara, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ismi verilmektedir. Önceki yazılarımızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını; erteleme kararıyla birlikte karşılaştırmalı olarak detaylı bir şekilde açıkladığımızdan (Lütfen Bkz.), burada […]

Devamını Oku

HAKSIZ TUTUKLANMA TAZMİNATI

Daha önceki yazılarımızda tutuklamanın içeriği ve tutuklamaya itiraz konularından detaylı olarak bahsetmiştik. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızda haksız olarak tutuklanma durumunda kişinin, başvurabileceği hukuki yollar üzerinde yoğunlaşacağız. Bütün koruma tedbirleri ve bunların içerisinde tutuklama, hem Anayasa’da düzenlendiği hem de kişinin birden fazla hakkını ya kısıtladığı ya da ortadan kaldırdığı için kanunlarda sıkı şartlara tabi tutulmaktadır. Bu […]

Devamını Oku

ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ SUÇU

Çevrenin taksirle kirletilmesi suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Çevreye Karşı Suçlar kısmında 182. maddede “(1)Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. […]

Devamını Oku

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

Güveni kötüye kullanma suçu yüz kızartıcı suçlar (Lütfen bkz…) arasında yer almakta olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 155. maddesinde düzenlenmiştir. TCK madde 155 “Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya […]

Devamını Oku