TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE HANGİ NESNELER SİLAH SAYILIR?

Silah en basit tanımıyla, saldırmak veya savunmak amacı doğrultusunda kullanılan nesnedir. Birçok suçta araç olarak kullanılması sebebiyle silah, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 6. maddesinde de “(1) Ceza kanunlarının uygulanmasında; … f) Silah deyiminden; 1. Ateşli silahlar, 2. Patlayıcı maddeler, 3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici […]

Devamını Oku

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNUN İNFAZINDA YENİ DÜZENLEME

Çek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu ile düzenlenen kambiyo senetlerinden olup, yüksek meblağlarda nakit parayı taşıma külfetini ortadan kaldıran bir ödeme aracıdır ve özellikle ticari hayatta çok sık olarak kullanılmaktadır. Ticari hayattaki sık kullanımı nedeniyle kanun koyucu tarafından özel düzenleme yapma gereği duyulmuş ve Çek Kanunu madde 5 “Üzerinde yazılı […]

Devamını Oku

KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 279. maddesinde“(1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan […]

Devamını Oku

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU NEDİR?

Nitelikli dolandırıcılık suçu; dolandırıcılık suçunun (Lütfen Bkz…) temel şekline göre cezanın artırılmasını gerektiren şekilde işlenmesi halidir. Nitekim bu suç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 158. maddesinde “Dolandırıcılık suçunun; a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle, […]

Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

Devletlerin ilk oluşumundan bu yana süregelen en önemli işlevlerinden biri de şüphesiz kamu güvenliğinin ve düzeninin korunmasıdır. Tarih boyunca devletler kamu güvenliğini ve düzenini sağlarken çoğu kez bazı davranışları yasaklama yolunu seçmiş, kimi şartlar altında da yasaklanan bu davranışların icra edilebilmesine imkan tanımıştır. Ceza Hukuku, bir yandan bazı davranışların yapılmasını yasaklayan veya yapılmamasını emreden, öte […]

Devamını Oku

ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇU

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) tanımlanan çocuk düşürtme, çocuk düşürme ve kısırlaştırma suçlarının birbirlerinden farklı suçlar olduğunu ve kanun koyucunun her suç için ayrı cezalar tayin ettiğini belirterek; çocuk düşürtme suçu hakkında daha önceki bir yazımızda gerekli açıklamalarda bulunmuştuk. Bahsi geçen çalışmamız için (Lütfen bkz…). Çocuk düşürme suçu ise TCK 100. maddede “(1) Gebelik süresi […]

Devamını Oku

SUYUN KİRLETİLMESİ SEBEBİYLE ÇEVRENİN KİRLETİLMESİ SUÇU

Çevrenin kasten kirletilmesi konusunu daha önceki bir yazımızda (Lütfen bkz…)  ele alarak bu suçun unsurlarını etraflıca açıklamış; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 181. madde 1. fıkrasında geçen “İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde” lafzı dolayısıyla, atık veya artıkların toprağa, havaya veya suya verilmesi yahut verilmemesi prosedürünü düzenleyen ilgili […]

Devamını Oku

CEZA HUKUKU’NDA AF

Af, kimi zaman kesinleşmiş cezaları kaldıran, hafifleten veya değiştiren, kimi zaman da kamu davasını düşüren veya mahkumiyeti bütün neticeleriyle birlikte vaki olmamış sayan, yasama veya yürütme organlarınca gerçekleştirilen bir kamu hukuku işlemidir. Türk Hukuku’nda af çıkarma yetkisi Anayasa’nın 87. maddesinin“…Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına […]

Devamını Oku

SUÇU BİLDİRMEME SUÇU

Suçu bildirmeme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 278. maddesinde“(1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, […]

Devamını Oku

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU ve CEZASI

Aynı kasten öldürme ve taksirle öldürme (Bkz: İlgili Yazımız…) suçları gibi, intihara yönlendirme suçu da 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Hayata Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçla korunan hukuki değer de yine kasten öldürme ve taksirle öldürme suçlarında olduğu gibi kişilerin yaşam hakkıdır. İntihara yönlendirme suçu TCK’nın 84. maddesinde “(1) Başkasını […]

Devamını Oku