7499 SAYILI KANUN İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER-I-

Kamuoyunda 8. yargı paketi olarak bilinen 7499 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 2 Mart 2024 tarihinde kabul edilmiş ve 12 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu ve bundan sonraki yazılarımızda söz konusu Kanun ile gelen değişiklikler incelenecektir;


1) 7499 Sayılı Kanun’un 1. maddesi uyarınca İcra ve İflas Kanunu’nun 19. maddesinin ikinci fıkrasına; “Müddet, hafta olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde biter.” cümlesi eklenmiştir. Söz konusu maddenin son hali; “Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son gününde biter. Müddet, hafta olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde biter.” şeklindedir. Söz konusu madde 01.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.


2) 7499 Sayılı Kanun’un 2. maddesi ile İcra ve İflas Kanunu’nun 309/p maddesinin üçüncü fıkrası; “Tasdik veya ret kararına karşı borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar; tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen karara karşı da tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurabilir.” şeklinde değiştirilmiş olup ayrıca 309/p maddesinin 4. fıkrasına “itirazı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile istinaf” ibaresi eklenmiştir ve son haliyle madde metni;
“Madde 309/p- Tasdik duruşmasında mahkeme, ara dönem denetçisini, borçlu işletmenin yetkililerini ve duruşmada hazır bulunan alacaklıları dinler. Mahkeme, borçlunun yeniden yapılandırmaya iyiniyetle başvurduğunu, 309/m ilâ 309/o maddelerindeki şartların yerine geldiğini ve projeyi reddetmiş olan her alacaklının projeyle eline geçecek miktarın en az iflâs tasfiyesi sonunda eline geçecek miktara eşit olduğunu tespit ettiği takdirde, en geç otuz gün içinde başvurunun tasdikine, aksi halde reddine karar verir. Mahkeme, tasdik kararı ile birlikte, borçlu ile alacaklıların bu konudaki görüşlerini de dikkate alarak, yetkileri sadece projenin yerine getirilmesine ilişkin esasları denetleyip alacaklılara durumu düzenli olarak rapor etmekten ibaret olan bir veya birkaç proje denetçisi tayin edebilir. Borçlu ve alacaklılar, denetçi seçmedikleri ya da herhangi bir denetçi üzerinde anlaşmaya varamadıkları takdirde, mahkeme, nitelikleri ve görev alanı yönetmelikle belirlenecek olan bir denetçiyi re’sen atayabilir. Tasdik veya ret kararına karşı borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar; tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen karara karşı da tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurabilir. Tarafların itirazı ile istinaf ve temyiz maktu harca tâbidir.” şeklini almıştır. Söz konusu iş bu madde hükmü 01.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

3) 7499 Sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca, İcra ve İflas Kanununun 364. maddesinin 2. fıkrası; “Birinci fıkrada belirtilen kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir; temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu durumda da 363’üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanır” şeklinde değiştirilmiştir. Bu madde 01.06.2024 tarihi ile yürürlüğe girecektir.


4) 7499 Sayılı Kanun’un 4. maddesi ile, Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesinin 5. fıkrasında yer alan; “…işleyenler hakkında, 5237 sayılı Kanunun 220’nci maddesinin altıncı fıkrasında tanımlanan suçtan dolayı ayrıca ceza verilmez” ibaresi yerine; “işleyenler hakkında, 5237 sayılı Kanunun 314’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan suçtan dolayı ayrıca ceza verilmez.” ibaresi getirilmiştir.

İlgili yazılarımız için;

Lütfen Bkz…

Lütfen Bkz…

Lütfen Bkz…

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir