TEMYİZ İCRAYI DURDURUR MU?

Temyizin ne olduğuna ilişkin açıklamalar yaptığımız başka bir yazımız için lütfen bakınız. (Bkz. İlgili yazımız…)

Kural olarak; temyiz yoluna başvurma, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararın icrasına engel olmayacaktır. Ancak, kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz malları ile ilgili ayni haklara ilişkin kararların uygulanabilmesi için kesinleşme gerekir. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, ilk derece mahkemesi tarafından verilen karar, yukarıda anılan konulara ilişkinse; bu kararın istinaf ya da temyiz edilmesi halinde (kararın istinaf veya temyiz mahkemelerince incelenme süresince kesinleşme imkanı olmadığından) sadece bu kanun yollarına başvurmak bile kararın icrasına engel olmaya yetecektir.

Her ne kadar kural, temyiz yoluna başvurmakla kararın icrasının durmayacağı yönündeyse de, söz konusu kuralın bir istinası vardır. O da; icranın geri bırakılması kararıdır. Zira 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 350. maddesi, açık bir şekilde: “İstinaf yoluna başvurma, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır…” kuralını öngörmüştür. Bahsi geçen Kanun’un 36. maddesi: “İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir… Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez…” şeklinde düzenlenmiş olup; ilama karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlunun, mahkemece hükmolunan şeyi resmi bir mercie bırakması ya da uygun bir teminat göstermesi halinde icranın geri bırakılması için icra müdürlüğünce borçluya uygun bir süre verileceğinden bahsetmektedir. Yine maddede belirtilen bir diğer önemli nokta ise, nafaka kararları bakımından icranın geri bırakılmasına karar verilemeyeceği konusudur. Bu kuralın, aile hukukuna ilişkin kararlar bakımından öngörülen düzenlemelerin istisnası olduğunu da hemen belirtelim.

İcranın geri bırakılmasının bir başka anlatımla tehir-i icranın ne olduğu hakkında ise bir diğer yazımızda detaylıca bilgi vermiştik. Lütfen bakınız. (Bkz: İlgili yazımız…)                   

  Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “TEMYİZ İCRAYI DURDURUR MU?”

  1. tahliye davasında istinaf basvurusunda icranın durdurulması için üç kira bedeli yatırılması halinde istinaf icrayı durdururmu ….saygılar…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir