İCRA İNKAR TAZMİNATI

İcra inkar tazminatı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, takip talebine haksız itiraz eden borçlunun, miktarı yüzde yirmiden az olmayan icra inkar tazminatına mahkum edilebilmesi mümkündür. İcra inkar tazminatının şartları aşağıda sayıldığı gibidir:

-Alacaklı tarafından ilamsız icra takibi başlatılmış olmalıdır. İcra inkar tazminatı, ancak ilamsız icra takibi mevcutsa gündeme gelebilir.

-Başlatılan ilamsız icra takibinin geçerli bir takip olması gerekmektedir.

-İlamsız icra takibine borçlu tarafından itiraz edilmiş ve takibin durmuş olması gerekmektedir.

-Alacaklı itiraz üzerine, süresi içinde itirazın iptali davasını açmış olmalıdır. İtirazın iptali davasını açmak için hak düşürücü süre itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 senedir.

-Borçlu açısından icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için, itirazın iptali davasında borçlu takibe itirazında haksız bulunmalıdır.

Borçlu, alacağın tümüne itiraz etmiş olsa dahi, icra inkar tazminatı ancak itirazın iptali davası sonucu tespit edilen borç miktarı üzerinden hesaplanmalıdır. İcra inkar tazminatı, borçlunun gerçekten borçlu olduğu bir alacak için takibin bir an önce sonuçlandırılmasına engel olunmasının, icra daireleri ve mahkemeler üzerinde gereksiz meşguliyet yaratılmasının bir yaptırımıdır.

Yargıtay içtihatlarına göre icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için takibe konu alacak likit bir alacak olmalıdır. Likit alacak, miktarı belirli veya belirlenebilir olan, tespiti için mahkeme kararına ihtiyaç olmayan alacak olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için takip konusu alacak belirli, sabit, borçlu tarafından bilinen veya bilinmesi mümkün olan bir alacak olmalıdır. Örneğin faturadan, sebepsiz zenginleşmeden veya haksız fiilden kaynaklanan alacaklar, sözleşmede kararlaştırılmamış faiz alacakları, munzam zarar alacakları, tespiti için bilirkişi marifetine ihtiyaç duyulan alacaklar likit alacaklar değildir ve bu alacaklar için icra inkar tazminatı söz konusu olmayacaktır.

                                                                                                                                 Hukuk Desteği

 

 

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir