LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ – II

Bir önceki yazımızda, limited şirketlerde ortaklardan birinin ölümü halinde payların mirasçılara geçişine ilişkin açıklamalar yapmıştık (Lütfen Bkz…). Bu yazımızda ise, ortaklardan birinin ölümünün şirketin kendi paylarını iktisap etmesindeki ve şirketin sona ermesindeki etkisini açıklayacağız.

Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi:

Türk Ticaret Kanunu’nun madde 612 hükmüyle, limited şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesinin şartları düzenlenmiştir. Şirket kendi esas sermaye paylarını, sadece, bunları alabilmek için gerekli tutarda serbestçe kullanabileceği özkaynaklara sahipse ve alacağı payların itibarî değerlerinin toplamı esas sermayenin yüzde onunu aşmıyorsa iktisap edebilir. Şirket sözleşmesinde öngörülen veya mahkeme kararıyla hükme bağlanmış bulunan bir şirketten çıkma ya da çıkarma dolayısıyla, esas sermaye paylarının iktisabı hâlinde, birinci fıkradaki üst sınır yüzde yirmi olarak uygulanır. Şirket esas sermayesinin yüzde onunu aşan bir tutarda iktisap edilen esas sermaye payları iki yıl içinde elden çıkarılır veya sermaye azaltılması yoluyla itfa edilir.” hükmü uyarınca, şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için, bu payların belirli yasal sınır içinde olması ve şirketin bunları iktisap etmeye yeterli ölçüde bir öz kaynağa sahip olması gerekmektedir. Ancak ortaklardan birinin ölümü halinde, anılan maddede belirtilen koşullar aranmamakta, diğer bir deyişle miras yoluyla intikal eden payların oranı ve şirketin bunları iktisap etmeye yetecek öz kaynağının bulunup bulunmadığı önem arz etmemektedir.

Şirketin sona ermesi:

Limited şirketlerde ortaklardan birinin ölümü halinde şirket kendiliğinden sona ermemektedir. Ancak şirketin ana sözleşmesinde yer verilecek bir maddeyle, ortaklardan birinin ölümü halinde şirketin kendiliğinden sona ereceği kararlaştırılabilmektedir. Bu halde ortaklardan herhangi birinin, şirketin sona erdiğinin bir mahkeme kararı ile tespit edilmesini isteme hakkı bulunmaktadır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir