EVLENMENİN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMESİ

Türk hukukuna göre evlilik;  farklı cinsten iki kişinin aile kurmak amacıyla, evlendirme yetkisi bulunan bir kimse huzurunda, yasa ve usule uygun şekilde hayatlarını birleştirmesidir. Evlendirmeye yetkili kişi; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı ya da belediye başkanının bu işle görevlendireceği bir memur, köylerde ise muhtardır. Diğer yandan, İç İşleri Bakanlığı tarafından il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi de verilebilmektedir. Eşlerden birinin Türk vatandaşı olmaması bir başka deyişle yabancı olması halindeyse evlendirmeye yetkili kişiler; belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri olacaktır. Evlenme başvurusuna ilişkin yazımız için lütfen (Bkz: İlgili Yazımız…)

Evlendirmeye yetkili olarak evlendirme işlemini gerçekleştiren kişiler; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 23. maddesi gereğince, evlenme tarihten itibaren 10 gün içinde nüfus müdürlüğüne evlenme bildirimini yapmakla, nüfus müdürlüğü de söz konusu bildirimi tescil etmekle yükümlü bulunmaktadır. Anılan bildirim ve tescil işlemi neticesinde, evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınacaktır. Dış temsilcilikler nezdinde yapılan evlenmeler ise evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde nüfus müdürlüklerine bildirilmelidir. 4/10/1926 tarihinden önce yapılmasına rağmen hali hazırda nüfus kayıtlarına tescil edilmemiş olan evlenmeler, ilgililerin mahkemeden karar almaları suretiyle ancak aile kütüğüne tescil edilecektir.

Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde Türk vatandaşlarının yaptığı evlenmelerin geçerli sayılması için ilk ve öncelikli koşul; evlenmenin 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine uygun olması ve butlanla batıl olmayı gerektiren hiçbir nedenin bulunmamasıdır. Söz konusu şartı sağlayan yurt dışı evliliklerinde bildirim işlemi; koca (koca yabancı ise kadın) tarafından, en geç 30 gün içerisinde evlenmeyi gerçekleştiren ilgili makamdan alınmış belgenin o yerdeki dış temsilciliğe bizzat verilmesi yahut gönderilmesi yoluyla yapılır. Evlenme bildirimini alan dış temsilcilik evlenmeyi usûlüne göre düzenlemek suretiyle nüfus müdürlüklerine göndermekle mükelleftir. Dış temsilciliğin bulunmadığı veya dış temsilciliğe bildirimde yapılamadığı durumda; bildirim, evlenme belgesi Türkçe’ye çevrilmek, usûlüne göre onaylanmak ve Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmek suretiyle nüfus müdürlüğüne verilerek de yapılabilecektir.

Doğumun bildirilmesi zorunluluğuna yönelik yazımız için lütfen (Bkz: Bir Başka Yazımız…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir