KİŞİLİĞİN İHLALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI – II

Bir önceki yazımızda kişiliğin ihlalinden ve buna bağlı olarak başvurulabilecek yolların kanuni dayanağından söz etmiştik. Bugünkü yazımıza kişiliğin ihlali kaynaklı tazminat davaları ile devam etmekteyiz. Kişilik değerlerine haksız bir saldırı yapılması halinde ortaya çıkan maddi zararın giderilmesi amacıyla açılan dava maddi tazminat davasıdır. Kusursuz sorumluluğu gerektiren bir hal mevzu bahis değilse bu noktada Türk Borçlar […]

Devamını Oku

BOŞANMANIN FER’İSİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ

Evliliklerin boşanmayla sonuçlanması durumunda taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmektedirler. Boşanmanın fer’isi niteliğinde olan bu tazminat talepleri Türk Medeni Kanunu (“TMK”) m. 174’te “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, […]

Devamını Oku

MANEVİ TAZMİNATI BELİRLERKEN HAKİMİN TAKDİR YETKİSİNİN SINIRLARI

Manevi olarak zarar gören, bir başka deyişle yaşanılan olay nedeniyle elem ve ıstırap duyan, yaşama iradesinde eksilme yaşayan kişi haklı nedenlerle manevi tazminat almayı talep etmiş olur. Manevi tazminat, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 58. maddesine göre  kişilik hakkı hukuka aykırı biçimde zarara uğrayan kimseler tarafından istenebilen bir zarar giderme aracıdır. Hukukumuzda manevi tazminat miktarı […]

Devamını Oku

ALDATILAN EŞ, 3. KİŞİYE TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR Mİ?

Aldatma, eşlerin evlilik içindeki karşılıklı sadakat yükümlülüklerinin ihlalini oluşturan bir fiildir. Aldatma başka bir deyişle zina kanunen sayılmış özel boşanma sebeplerinden olmakla birlikte aldatılan eşin, kişilik haklarının zedelenmesi sebebiyle manevi tazminat talep etme hakkı (Bkz.İlgili yazımız…) ayrıca bulunmaktadır. Sadakat yükümlülüğü evlilik içinde eşler arasında tanımlı bir yükümlülük olduğundan sadakat yükümlülüğünün ihlali gerekçesiyle 3. kişi aleyhine […]

Devamını Oku

ALDATILAN EŞİN TAZMİNAT HAKKI

Evlilik süresince eşlerin birbirlerine karşılıklı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerden biri de sadakat yükümlülüğüdür. Sadakat yükümlülüğün ihlali diğer bir deyişle zina, aldatılan kişinin kişilik haklarının ihlali anlamına gelir. Aldatan kişi, aldatma fiilinin gerçekleşmesiyle birlikte kusurlu kabul edilir, aldatılan tarafın ise manevi zarar gördüğü varsayılır. Bu nedenle aldatılan tarafın manevi tazminat talep etme hakkı doğar. Aldatan eş, […]

Devamını Oku

HAKSIZ REKABET HALİNDE AÇILAN DAVALAR

Daha önceki yazılarımızda haksız rekabet olarak sayılan halleri (Bkz.İlgili yazımız…) paylaşmıştık. Bu yazımızda ise haksız rekabet durumunda açılabilecek hukuk davalarına değineceğiz. Haksız rekabet halinde zarar görenin dava açma hakkı mevcuttur. Haksız rekabetten dolayı işleri, mesleki itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik çıkarları zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kimseler; Haksız rekabetin varlığının tespitini, Haksız rekabetin önlenmesini, Haksız […]

Devamını Oku

TAZMİNAT TALEBİNDE EŞLERİN KUSUR DURUMLARI

Boşanma davalarında sıkça karşılaşılan tazminat istemlerinde eşlerin kusur durumları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) 174’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Maddede birinci fıkra hükmü “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.” demektedir. Aslında burada tazminat talebi için hangi şartların arandığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber ikinci […]

Devamını Oku

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT

Boşanma davasında maddi tazminat kavramı eşin uğradığı maddi kaybı ve zararı içerirken, manevi tazminat kavramı ise duyulan acı, elem, keder gibi duyguları tam olarak karşılayamasa bile hafifletmek maksadıyla Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kusurlu eşe diğer eşin duygsal anlamda uğradığı zararın tazmin yükümlülüğünü ifade eder. Boşanma davalarında TMK uyarınca kusursuzluk aranmayıp, lehe tazminata hükmedilebilmesi için boşanma […]

Devamını Oku

KUSURLU EŞİN DAVRANIŞLARI MANEVİ TAZMİNATI GEREKTİRİR Mİ ?

Manevi tazminat boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından biri olup Türk Medeni Kanunu 174/2 fıkrasında “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” şeklinde hüküm kurulmuştur. Dolayısıyla kanunun lafzından da anlaşıldığı üzere, manevi tazminat isteyen eşin kusursuz ya da daha az […]

Devamını Oku