İMAR BARIŞI

11.5.2018 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. madde ile imar barışı uygulamaya konulmuş ve afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması düzenlenmiştür. İlgili düzenlemede 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için başvuru yapılabileceği ve kayıt bedelinin ödenmesi ve diğer şartların yerine getirilmesiyle başvuruculara Yapı Kayıt Belgesi verilebileceği […]

Fazlasını Oku

MUVAZAA NEDİR?

Muvazaa, bir hukuki ilişkide tarafların, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, gerçek iradelerine uymayan ve tarafları bağlamayan bir görünüş yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlaşmadır. Muvazaalı işlemde irade ve beyan arasında uyuşmazlık bulunduğu için, söz konusu işlem geçersiz olmaktadır. Muvazaa, mutlak muvazaa ve nisbi muvazaa olarak ikiye ayrılır. Mutlak Muvazaa: Taraflar arasında gerçekte var olmayan ve tarafları kendi […]

Fazlasını Oku

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel ile ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacak memurlar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları, Bakanlar Kurulu kararıyla 12.4.2000 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmaları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması […]

Fazlasını Oku

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ

Finansal kiralama (leasing) sözleşmesi, 13.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’yla (“Kanun”) düzenlenmiş ve Kanun’da kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere […]

Fazlasını Oku

SİTE YÖNETİMİ VE ÖZEL GÜVENLİK FİRMASININ HIRSIZLIK OLAYLARINDAN SORUMLULUĞU

Günümüzde artan konut ihtiyacı; mahalle ve apartman kültürünün terkini gerektirmiş ve özellikle büyükşehirlerde siteler, rezidanslar ve toplu konutlar inşa edilerek karşılanmaya çalışılmaya başlanmıştır. Bu türlü konutlarda sakinlerin su, ısınma, sosyal tesis, temizlik, güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılanması adına alınan hizmetlerin bedeli, genellikle site yönetimine aylık aidat ödenmesi yoluyla karşılanmaktadır. Bahsedilen hizmetlerden özel güvenlik hizmeti, genellikle site […]

Fazlasını Oku

ÇEKTE YETKİSİZ TEMSİL

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) düzenlenen kambiyo senetlerinden biri olan çeke ilişkin, aynı Kanun’un 780. ve 781. maddelerinde öngörülen şekil şartlarından daha önceki yazımızda bahsetmiştik (Bkz…). Bu şekil şartlarından biri de çeki düzenleyen kişinin ıslak imzasıdır. Çek, tüzel kişi adına düzenlenmişse, çeki düzenleyen temsilcinin imzasıyla birlikte tüzel kişinin unvanının da bulunması zorunludur. İmza eksikliği, […]

Fazlasını Oku

VEKALETSİZ İŞ GÖRME

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 526-531. maddeleri arasında düzenlenen vekaletsiz iş görmede; bir kimsenin, başka bir kimseye ait bir işin görülmesine, hukuki anlamda yetkisi bulunmaksızın müdahale etmesi söz konusudur ve böyle bir durumda, vekaleti olmaksızın başkasının hesabına iş gören kimse, o işi sahibinin menfaatine ve varsayılan iradesine uygun olarak görmekle yükümlüdür. Vekaletsiz iş görmede iş […]

Fazlasını Oku

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

Yürütmenin durdurulması, idari yargıda açılacak iptal davalarında davacının istemi üzerine, mahkemenin nihai kararı vermesinden önce verilen, söz konusu idari işlem veya yargı kararının dava sonuçlanıncaya kadar uygulanmasını erteleyen tedbir niteliğinde bir karardır. Dayanağını öncelikle Anayasa’dan alan yürütmenin durdurulması müessesesi, Danıştay ve İdare Mahkemelerinde dava açılmasının ilgili idari işlemin yürütülmesini durdurmak için yeterli olmaması açısından, hukuk […]

Fazlasını Oku

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN İCRA TAKİBİ (II)

19.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanlanan 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’un (“Kanun”) kapsamına ilişkin genel bilgilendirici yazımız için; (Bkz…). Bu yazımızda ise UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi (“MTS”) üzerinden icra takibi başlatılmasına ve bu takibin haciz aşamasına kadar yürütülmesine ilişkin usul ve esaslardan bahsedeceğiz. Takip talebinin hazırlanması: […]

Fazlasını Oku

BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (II)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 244. maddesinde düzenlenen “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” suçuna ilişkin olarak, maddenin birinci fıkrasında düzenlenen bilişim sistemini engelleme ve bozma fiillerinden bahsettiğimiz yazımız için lütfen (Bkz…). Bu suçun vücut bulmasına neden olan ve ilgili maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen diğer seçimlik hareketler bilişim sistemindeki verileri bozma, yok […]

Fazlasını Oku