ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (II)

Bir önceki yazımızda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) kapsamıyla ilgili genel bilgilere yer vermiştik (Bkz…). Bu yazımızda Kanun’un düzenlediği hususlardan, hizmet sağlayıcının bilgi verme yükümlülüğü üzerinde duracağız. Kanun’da hizmet sağlayıcı olarak isimlendirilen elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, sözleşmenin yapılmasından önce aşağıdaki hususlarda alıcılara bilgi sağlamakla yükümlüdür: – Alıcıların […]

Devamını Oku

SUÇ İŞLEMENİN MEMURİYETE ETKİSİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (“Kanun”)  devlet memurluğuna alınma şartlarının düzenlendiği 48. maddesinin 5. fıkrasında aşağıda sayılan şartların memuriyete alınmaya engel teşkil edeceği düzenlenmiştir. – Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmak, – Affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine ve Anayasal düzene karşı suç işlemek, – Affa […]

Devamını Oku

İŞKENCE SUÇU

İşkence, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 94. maddesinde, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunmak olarak tanımlanmıştır. İşkence suçunun faili, kamu görevlisidir. Suçun diğer unsurları sağlansa dahi, kamu görevlisi olmayan kişinin işkence suçunu işlediğinden bahsedilemez ancak, suçun işlenmesine […]

Devamını Oku

İPTAL DAVALARI

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’yla (“Kanun”) düzenlenmiş idari yargı dava türleri Kanun’un 2. maddesinde sayıldığı gibi iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden doğan davalardır.  Tam yargı davalarına ilişkin yazımız için (Bkz…) İptal davası; yetki, şekil, sebep, konu veya amaç yönünden hukuka aykırı olan idari işlemlerin iptali istemiyle, menfaati ihlal edilen gerçek ve […]

Devamını Oku

KAPORANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Kapora, alıcının satın almak istediği mal veya hizmete ilişkin olarak, satın alma işlemini garantiye almak istemesi nedeniyle satıcıya verdiği bir miktar paradır. Hukuki niteliği uygulamada kimi zaman cayma parası veya ceza koşulu olarak anlaşılsa da, aslında kaporanın, Türk Borçlar Kanunu’nun 177. maddesinde düzenlendiği gibi, bağlanma parası olarak nitelendirilmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeye göre kapora, alıcının veya […]

Devamını Oku

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE PAYLARIN BELİRLİ OLMAMASI

Miras bırakanın vefatıyla birlikte mirası reddetmemiş mirasçılar, tereke üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) gereğince hak sahibi olur. Daha açık bir deyişle, mirasçıların birden fazla olması halinde, tüm mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ile borçlar üzerinde bir ortaklık meydana gelir ve mirasın paylaşımına kadar terekeye ait haklar üzerinde mirasçıların birlikte tasarruf etmeleri gerekir. Bu […]

Devamını Oku

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA -EKONOMİK ŞİDDET-

Evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı olarak açılan boşanma davasına ilişkin genel hükümlerden bahsettiğimiz (Bkz…) ve duygusal şiddeti anlatmaya çalıştığımız yazılarımızı incelemek için lütfen (Bkz…). Bu yazımızda evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan hususlardan biri olan ekonomik şiddetten bahsedeceğiz. Evlilik birliğinde ekonomik şiddet, eşlerden birinin diğer eşi ekonomik olarak mağdur etmesi veya mağdur etme tehdidinde bulunması olarak […]

Devamını Oku

İRADE BOZUKLUKLARI (II)

Sözleşmelerin kurulması esnasında ortaya çıkabilen ve sözleşmenin bağlayıcılığını ortadan kaldıran irade bozukluklarından biri olan yanılmanın (1) ne şekilde ortaya çıkabileceğinden ve açıklamada yanılma (1.1) suretiyle ortaya çıkan irade bozukluğundan bir önceki yazımızda bahsetmiştik (İlgili yazımız için bkz..). Bu yazımızda ise saikte yanılma (1.2) ve iletmede yanılma (1.3) hususlarına değineceğiz. 1.2) Saikte yanılma Saikte yanılma, kural […]

Devamını Oku

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

Taşınmaz mülkiyeti kural olarak tapu siciline tescil ile kazanılır. Tapu siciline tescil geçerli olmayan bir nedene dayanarak gerçekleştirilmişse Türk Medeni Kanun’un 1024. maddesinde de belirtildiği gibi yolsuz tescil söz konusu olur. Tapu iptali ve tescil davası, yolsuz olarak düzenlenen bir tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi amacıyla açılır ve bu dava sonucunda tapu sicilinde görünen […]

Devamını Oku

EKSİK BORÇLAR

Eksik borçlar, borçlu tarafından ifa edilmediğinde alacaklıya dava ve cebri icra yoluyla takip yetkisi vermeyen, ifası mümkün olmakla birlikte, borçlunun ifa etmekten kaçınabileceği borçlar olarak, kısaca tanımlanabilir. Eksik borçlar dava ve takip yetkisi vermediği gibi, eksik borcun ifa edilmesi sonrasında, sebepsiz zenginleşme veya başka herhangi bir sebeple iadesinin talep edilebilmesi de mümkün değildir. Eksik borçların, […]

Devamını Oku