TÜRK HUKUKUNDA İNANÇLI İŞLEMLER

İnançlı işlem kavramı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) düzenlenmemiş olmakla birlikte, doktrin ve mahkeme içtihatlarıyla kabul edilmiş bir kavram olup, uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. TBK’nın 26. maddesinde “Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler.” denmek suretiyle, sözleşme serbestisi düzenlenmiştir. Buna göre kişilerin; kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine, ahlaka ve kişilik haklarına aykırı olmamak […]

Devamını Oku

KOOPERATİF NASIL KURULUR VE KİMLER KURUCU ORTAK OLABİLİR?

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun (“KK”) 1. maddesinde “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.” denmiştir. İlgili Yasa’nın 2. maddesinde […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVDEN ALINMASI VE İSTİFASI

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeliği; güvene dayalı bir görev olup, yönetim kurulu üyesi ve ortaklık arasındaki vekâlet ilişkisine dayanmaktadır. Bu niteliğinden dolayı ortaklığın, yönetim kurulu üyelerini her zaman tek taraflı olarak azledebilmesi mümkündür. Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 364 “Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde […]

Devamını Oku

RIGHTS AND OBLIGATIONS RELATED TO PERSONAL DATA PROTECTION IN TURKEY – DATA CONTROLLER’S OBLIGATIONS

Some rights and obligations related to personal data protection are regulated by The Law on the Protection of Personal Data (“LPPD” or “Law”) No. 6698. We evaluate the subject of rights and obligations in two different titles as “The Rights of Data Subject” and “The Obligations of Data Controller”. We have clarified the concepts of […]

Devamını Oku

DAVA AÇILMASININ MADDİ HUKUK YÖNÜNDEN SONUÇLARI

Davacının davasını açmasıyla gerek maddi hukuk gerekse de usul hukuku bakımından bir takım sonuçlar doğacaktır. Bu sonuçların ortaya çıkması için dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesine gerek olmadığını da yeri gelmişken ifade edelim. Davanın açılmasıyla maddi hukuk açısından ortaya çıkan sonuçların ilki zamanaşımının kesilmesidir. Zira 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 154. madde 2. fıkrası “Aşağıdaki […]

Devamını Oku

RESMİ ŞEKİLDE DÜZENLENEN VASİYETNAME

Türk Hukuku’nda vasiyetnamenin, resmî şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabileceği öngörülmüştür. Noter, sulh hakimi ya da yetkili resmi memur önünde; iki tanığın katılmasıyla yapılan vasiyetnamelere, resmi vasiyetname denir. Türk Medeni Kanunu (“TMK”) madde 532 “Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir.” hükmüyle resmi vasiyetnamenin düzenlenme şeklini açıklamıştır. […]

Devamını Oku

1.7.2020 TARİHİNDE İŞYERİ KİRALARI BAKIMINDAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDELERİ (I)

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) kira sözleşmesine ilişkin bazı maddelerinin yürürlüğe girmesi 8 yıl ertelenmişti. Erteleme süresinin sona ereceği 1 Temmuz 2020 tarihine kadar herhangi bir yeni düzenleme yapılmaması halinde kiracısının tacir veya tüzel kişi olduğu işyeri kiraları bakımından uygulanacak bazı hükümler yürürlüğe girecektir. Yürürlüğe girecek maddelerin etkileyeceği […]

Devamını Oku

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNUN İNFAZINDA YENİ DÜZENLEME

Çek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu ile düzenlenen kambiyo senetlerinden olup, yüksek meblağlarda nakit parayı taşıma külfetini ortadan kaldıran bir ödeme aracıdır ve özellikle ticari hayatta çok sık olarak kullanılmaktadır. Ticari hayattaki sık kullanımı nedeniyle kanun koyucu tarafından özel düzenleme yapma gereği duyulmuş ve Çek Kanunu madde 5 “Üzerinde yazılı […]

Devamını Oku

HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR

Haciz; icra takibinin kesinleşmesinden sonra borcunu ödemeyen borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına alacaklı talebi ile el konulmasıdır. Haciz işleminin gerçekleşmesi için; ortada bir borç bulunması ve bu borcun ödenmemiş olması gerekmektedir. Bir mal veya hakkın haczedilebilmesi için o mal veya hakkın; parasal bir değere sahip olan ve maddi hukuka göre devredilebilen bir mal veya hak […]

Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU’NDA DAVA ZAMANAŞIMI

Suçun işlenip bittiği tarihten itibaren kanun koyucunun belirlemiş olduğu sürelerin geçmesiyle birlikte henüz dava açılmamışsa veya dava açılmış olmasına rağmen kanuni süre içerisinde dava sonuçlandırılmamışsa, dava zamanaşımının varlığından bahsedilir. Dava zamanaşımı; devletin cezalandırma hakkından vazgeçmesi ve ceza davasının düşmesi sonuçlarını doğuracaktır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 66. maddesinin “Kanunda başka türlü yazılmış olan haller […]

Devamını Oku