YAĞMA SUÇU

Yağma suçu Türk Ceza Kanunu’nun Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde, 148. ve 150. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur […]

Devamını Oku

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – V

Önceki yazılarımızda, muris muvazaası nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davasından ve bu davada ihtilafın çözümü için muvazaanın ve mirasbırakanın asıl irade ve amacının ortaya çıkarılmasından bahsetmiş, bunun için mahkeme tarafından göz önüne alınması gereken kriterleri genel hatlarıyla açıklamış, bu kriterlerden bazılarından detaylı olarak bahsetmiştik: (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) Bu yazımızda […]

Devamını Oku

SUÇ TÜRLERİ I

Suç; Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) veya ceza hükmü içeren özel kanunlarda düzenlenen ve hukuka aykırı, aynı zamanda cezai yaptırıma bağlanmış eylemler olarak tanımlanabilmektedir. Yine bir eylemin suç olarak nitelendirilebilmesi için içerisinde suç unsurlarını da barındırması gerekmektedir. Suçlar, suçu meydana getiren fiilin niteliğine göre, bir diğer deyişle hareketin sayısına, şekline, önemine ve icrasının süreklilik arz edip etmemesine göre çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Aşağıda, […]

Devamını Oku

AŞI ZORUNLULUĞU

Temel hak ve hürriyetler, Anayasa ile koruma altına alınmış olmakla birlikte bu haklara müdahalenin sınırı da yine Anayasa hükümlerinde öngörülmüş, bu sınırın ölçüsü; Anayasa’nın madde 13; “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik […]

Devamını Oku

CEVAP DİLEKÇESİ, VERİLME SÜRESİ ve USULÜ

Dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesi ile birlikte davalıya, belirli bir süre içerisinde dava dilekçesinde yer alan iddialara cevap verebilme imkanı tanınmıştır. Davalı tarafından davaya cevap verme imkanı, bir cevap dilekçesi yazıp mahkemeye vermekle kullanılmaktadır. Davalı cevap dilekçesiyle; davayı kısmen veya tamamen kabul yahut inkar etme, inkar etmemekle birlikte olayların davacıyı haklı kılacak mahiyette olmadığını iddia […]

Devamını Oku

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ

Kasten öldürme suçu ve cezası başlıklı bir diğer çalışmamızda (Bkz: İlgili Yazımız…), bu suçun hem icrai hem de ihmali şekilde gerçekleştirilebilen serbest hareketli bir suç olduğundan bahsetmiştik. Bu yazımızda ise suçun ihmali hareketle işlenmesi halini açıklayacağız. Burada icrai hareketle anlatılmak istenen; bir şey yaparak, bir harekette bulunarak suçun işlenmesidir. İhmali hareket ise, hareketsiz kalmak, yapması […]

Devamını Oku

KOOPERATİF KURULUŞUNDA ANASÖZLEŞME HANGİ İZİN MERCİİNE SUNULMALIDIR?

“Kooperatif Nasıl Kurulur ve Kimler Kurucu Ortak Olabilir?” (bkz. ilgili yazımız…) ve “Kooperatif Anasözleşmesi Nasıl Hazırlanır?” (bkz. ilgili yazımız…) başlıklı yazılarımızda açıkladığımız üzere kooperatif kuruluşu için öncelikle 7 ortağın bir araya gelerek kooperatif anasözleşmesi hazırlamaları ve imzalamaları gerekmektedir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun (“KK”)  3. maddesinde “Ana sözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, […]

Devamını Oku

HAKARET SUÇU VE ELEŞTİRİ HAKKI KAPSAMINDA YARGI KARARLARI

Daha önceki yazılarımızda temel olarak açıklamalarını yaptığımız hakaret suçuna ilişkin ve bu suçun eleştiri hakkının kullanımından ayrılması noktasında Yargıtay’ın konuya bakışını görebilmek adına aşağıda bazı içtihatlara yer veriyor olacağız. “…Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı üzerindeki hakları olup, bu suçun oluşabilmesi için fiilin, gerçek bir kişinin belirtilen kişilik haklarını rencide edecek […]

Devamını Oku

SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK

Sözleşme ilişkisi içerinde ifa edilmesi gereken edimlerin ifa sürelerinin uzaması ya da uzun süreli veya sürekli borç ilişkisi içeren sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu sıradaki koşulların ilerleyen zaman içerisinde değişmesi durumu, sözleşme ilişkilerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu değişikliğin taraflarca öngörülmesi durumunda, sözleşme ilişkisinde tarafların anlaşmasını içeren düzenlemeler zaten metinlerde daha önce kaleme alınmışsa evleviyetle sözleşmede taraf iradesine […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ – III

Bir önceki yazımızda Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerinden biri olan hukuka uygunluk denetiminin alt dallarından somut norm denetimini (itiraz davası) detaylı olarak incelemiştik. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa yine Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerinden biri kabul edilen, ancak hukuka uygunluk denetiminden bağımsız olarak temel hak ve özgürlüklere koruma alanı sağlamak için yürürlüğe giren bireysel başvuru (Anayasa […]

Devamını Oku