SÖZLÜ VASİYETNAME

Daha önceki yazılarımızda resmi vasiyetnamenin (Lütfen bkz…) ve el yazılı vasiyetnamenin (Lütfen bkz…) nasıl düzenlenmesi gerektiği üzerinde durmuştuk. Bu yazımızda ise sözlü vasiyetnamenin düzenlenmesinden söz edeceğiz. Türk Medeni Kanunu (“TMK”) madde 539 ile madde 541 arasında düzenlenen sözlü vasiyetname, resmi ya da el yazılı vasiyetname düzenlenme imkanının bulunmadığı hallerde düzenlenebilecektir. Kanun koyucu TMK madde 539’da […]

Devamını Oku

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN HAKEM KARARLARININ İPTALİ – III

Bir önceki yazımızda 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) verilen hakem kararlarının iptalini gerektiren sebeplerden bahsetmiş, hakem kararlarının iptalini gerektiren sebeplerin MTK’nın madde 15/A-I hükmünde mahkeme tarafından re’sen dikkate alınacak olan iptal sebepleri ve uyuşmazlığın taraflarınca ispat edilmesi gereken iptal sebepleri olarak iki farklı ayrımda incelendiğine değinmiş, uyuşmazlığın taraflarınca ispat edilmesi gereken iptal sebeplerinden detaylı […]

Devamını Oku

HAKARET SUÇUNDA İNİDİRİM HALLERİ

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu (“TCK”) madde 125’te “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az […]

Devamını Oku

İSPAT YÜKÜ VE HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK KRİTERİ – IV

Bir önceki yazımızda hayatın olağan akışına aykırılık kriterinin ispat yüküne etkisine ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler vermeye başlamıştık (Lütfen bkz…). Bu yazımızda taraf iradelerinin yorumlanması noktasında hayatın olağan akışına aykırılık kriterinin uygulandığı diğer karar örneklerinden bahsedeceğiz. Yargıtay, özellikle irade sakatlığı iddialarında, ihtilafın doğduğu sözleşmelerde tarafların iradelerinin yorumlanmasında da hayatın olağan akışına uygunluk kriterini uygulamaktadır. Yargıtay bir […]

Devamını Oku

ELEKTRONİK TİCARET VE REKABET HUKUKU – IV

Bir önceki yazımızda elektronik ticaret sektöründe aşırı fiyat uygulamasından bahsetmiştik. Bu yazımızda elektronik ticaret sektöründe rekabeti ihlal edici ayrımcılık uygulamalarından bahsedeceğiz. Ayrımcılık Uygulamaları Ayrımcılık, Kanun’un madde 6/b hükmü uyarınca hakim durumun kötüye kullanılması hallerinden biridir. Kural olarak rekabet hukuku; eşit durumda bulunan alıcılara aynı yükümlülük, hak ve kazanımlar için değişik koşullar öne sürülerek ayrımcılık yapılmasını […]

Devamını Oku

HAMİLE İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ

İş hayatında her ne kadar cinsiyetler arası eşitlik ilkesi geçerli olsa da bazı durumlarda kimi işçiler için yasa ve yönetmeliklerde özel düzenlemeler mevcuttur. Bu özel düzenlemelerle sağlanan pozitif ayrımcılıkla, bu çalışanların daha rahat iş hayatına katılmaları ve mağdur olmamaları amaçlanmaktadır. Hamilelik dönemindeki kadın işçilerin, çalışma saatlerinde yapılan farklı düzenlemeyle mağdur olmamaları ve daha rahat çalışabilmeleri, […]

Devamını Oku

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE ASIL İŞİN BİR BÖLÜMÜNÜN DEVREDİLMESİ – II

Bir önceki yazımızda asıl işveren-alt işveren ilişkisinde asıl işin devredilmesi konusunu incelemiştik. Bu yazımızda asıl işin tespiti bakımından doktrin ve Yargıtay kararlarında öngörülen kriterlerden bahsedeceğiz. Doktrinde bir görüş asıl işin tespitinde tüzel kişi işverenler bakımından işyerinin esas sözleşmesiyle belirlenen faaliyet konusunun dikkate alınabileceğini ileri sürmektedir. Bu görüş, kısmen doğru ancak asıl için tespitine her zaman […]

Devamını Oku

KOOPERATİF KURULUŞUNDA TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUSLAR

“Kooperatif Kuruluşunda Tescil ve İlan Süreci”  (bkz. ilgili yazımız…) ve “Kooperatif Kuruluşunda Tescil Esnasında İncelenecek Unsurlar”  (bkz. ilgili yazımız…) başlıklı yazılarımızda kooperatif kuruluşunda tescil ve ilan sürecinde yapılacakları ve incelenecek unsurları açıklamıştık. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun (“KK”)  3. maddesinde “Ana sözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline […]

Devamını Oku

BASİT YARGILAMA USULÜNDE TAHKİKAT

Basit yargılamada tahkikat aşaması, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“Kanun”) 320. maddesinde ön incelemeyle (Bkz: …) birlikte düzenlenmiştir. Anılan maddenin 3. fıkrasında “Mahkeme, tarafların dinlenmesi, delillerin incelenmesi ve tahkikat işlemlerinin yapılmasını yukarıdaki fıkrada belirtilen duruşma hariç, iki duruşmada tamamlar. Duruşmalar arasındaki süre bir aydan daha uzun olamaz. İşin niteliği gereği bilirkişi incelemesinin uzaması, istinabe yoluyla […]

Devamını Oku

TAKAS VE TRAMPA ARANSINDAKİ FARK

Takas ve trampa kavramları genellikle birbirlerini karşılayan kelimeler olarak kullanılsa da, oldukça farklı anlamlar barındırmaktadır. Takas; iki kişinin muaccel (vadesi gelmiş), karşılıklı, aynı cinsten olan borçlarını tek tarafın iradesiyle, borcu en az olanın miktarında sona erdirmeye yönelik hukuki işlemi ifade ederken trampa; bir malın diğer malla değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Yazının konusu kavramları kısaca tanımsal olarak […]

Devamını Oku