MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – VII

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/1-h hükmü ile düzenlenen; “dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler” ile 5/1-ı hükmü ile düzenlenen “kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler”den bahsetmiştik. Bu yazımızda ise mutlak ret nedenlerinden sonuncusu olan; “tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler”den söz edeceğiz. Mutlak […]

Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU BAKIMINDAN ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ SUÇU

Çevre; tüm canlıların yaşam alanlarını içeren toprak, su ve hava sahasından meydana gelen bir bütündür. Bu bakımdan, çevrenin korunması ve kirletilmesi konularının tüm bu alanlar göz önünde bulundurulmak suretiyle büyük çerçevede değerlendirilmesi lazım gelmektedir. Ayrıca bilindiği üzere, çevrenin kirletilmesi hem kasten hem de taksirle gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. madde hükmü “Herkes, sağlıklı ve dengeli […]

Devamını Oku

AVUKATIN HAKSIZ YERE BAROYA ŞİKAYET EDİLMESİ KİŞİLİK HAKKI İHLALİ OLUŞTURUR MU – I

En yaygın tanımıyla kişilik hakkı, kişinin; maddi, manevi ve iktisadi varlığı üzerindeki haklarıdır. Kişilik haklarının kapsamına kişinin; yaşamı, vücut bütünlüğü, sağlığı, yaşam alanı, resmi, şeref ve haysiyeti üzerindeki hakları girmektedir. Haksız yere baroya şikayet edilmesi sonucunda avukatın ihlal edilen kişilik hakkıysa, şeref ve haysiyeti üzerindeki hakkıdır. Şeref ve haysiyet gündelik yaşamda birbirlerini karşılar anlamlarda kullanılsa […]

Devamını Oku

YILLIK ÜCRETLİ İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER

Çalışanın, yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için gerekli çalışma süresinin hesabında, işçinin sadece fiilen çalıştığı süreler değil, aynı zamanda çalışılmış gibi sayılan haller de dikkate alınmalıdır.  Çalışılmış gibi sayılan haller ve bunlara ilişkin süreler, İş Kanunu’nun 55. madde hükmüyle, sınırlı sayıda öngörülmüştür. Buna göre; a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler […]

Devamını Oku

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Uzaklaştırma, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesi Hakkındaki Kanun’da (“Kanun”) düzenlenmiş olan koruma tedbirlerinden biri olup, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hukukumuzda yer bulmaktadır. Uzaklaştırma kararı verilebilmesi için bir dilekçeyle Nöbetçi Aile Mahkemesi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, […]

Devamını Oku

KİRA SÖZLEŞMESİNİN İHLALİ HALİNDE TAHLİYE ŞARTLARI

Kira sözleşmesinin kiracı tarafından ihlali halinde kiralananın tahliyesine ilişkin düzenleme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu” başlıklı 316 maddesiyle yapılmış, ancak anılan maddede sözleşme ihlali konusu oldukça dar bir kapsamda ele alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasında; “Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile […]

Devamını Oku

KRİPTO PARA ALACAĞI İCRA TAKİBİNE KONU EDİLİR Mİ?

Sağladığı pek çok avantaj sayesinde günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşmakta olan, başta kripto paralar olmak üzere blokchain teknolojisine dayalı ödeme araçlarının hukuki nitelendirmesi henüz tartışmalıdır. Ancak kripto paraların, serbest piyasada bir karşılığı olduğu için, hukuken bir malvarlığı değeri olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde, hukuken ödeme aracı olarak kabulü mümkün olmasa da, […]

Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ – II

Bir önceki yazımızda, limited şirketlerde ortaklardan birinin ölümü halinde payların mirasçılara geçişine ilişkin açıklamalar yapmıştık (Lütfen Bkz…). Bu yazımızda ise, ortaklardan birinin ölümünün şirketin kendi paylarını iktisap etmesindeki ve şirketin sona ermesindeki etkisini açıklayacağız. Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi: Türk Ticaret Kanunu’nun madde 612 hükmüyle, limited şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesinin şartları düzenlenmiştir. “Şirket kendi […]

Devamını Oku

SUÇ TÜRLERİ IV

Önceki yazılarımızda suçu meydana getiren hareketin sayısına, şekline ve önemine göre suç türlerinden bahsetmiştik. (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) Bu yazımızda ise fiilin icrasının devam edip etmemesine göre suç türlerine değineceğiz.  Ani suç: Ani suç, hareketin yapılmasıyla tamamlanan, fiilin icrası devam etmeyen suçtur. Ani suçlarda suç, hareketin tamamlanmasıyla yahut neticenin gerçekleşmesiyle birlikte tamamlanır ve […]

Devamını Oku

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – VI

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun” ya da “SMK”) madde 5/1-g hükmü ile düzenlenen; “Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler” ile 5/1-ğ hükmü ile düzenlenen “Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş […]

Devamını Oku