ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

Çocuklar, ebeveynlerinin boşanma veya ayrılma sürecinde ve sonrasında aralarındaki çatışma ve çekişmeleri sıkıntılı bir şekilde yaşadıkları gibi aynı zamanda onlardan birini kaybetme korkusu da taşırlar. Ulusal ve uluslararası hukuk, çocuğun üstün yararını göz önünde tutarak ebeveynlere çocukla kişisel ilişki kurma hakkı tanımıştır. Ebeveynin kişisel ilişki kurması hem bir hak hem de bir yükümlülüktür. Ebeveynlerden her […]

Devamını Oku

BASİT YARGILAMA USULÜ (II)

Basit yargılama usulü hakkında kaleme almış olduğumuz Basit Yargılama Usulü (I) (Bkz.) adlı yazımızda bu yeni usule değin genel kurallara yer vermiştik. Bu yazımızda ise bu yargılama şeklinin nasıl uygulanacağından söz etmek istemekteyiz. Öncelikle belirtelim, basit yargılama usulünün uygulanması mahkeme kararı ile gerçekleşecektir. Mahkeme, basit yargılama usulünü uygulayacağına karar verdikten sonra, iddianame; sanık, mağdur ve […]

Devamını Oku

SERİ MUHAKEME USULÜ (II)

Yargı sistemimize yeni giren bu sisteme dair ilk açıklamalarımızı yine sitemizden ilgili yazımızdan okuyabilirsiniz (Bkz…). Süreçle ilgili devamında nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi vermek gerekirse; öncelikle belirtelim mazeretsiz olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu usulden vazgeçmiş sayılacaktır. Seri muhakeme usulünün herhangi bir sebeple tamamlanamaması veya soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi hallerinde, şüphelinin seri […]

Devamını Oku

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (I)

İş sözleşmesi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da buna karşılık ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Taraflar iş sözleşmesini, yasa hükümleriyle getirilen sınırlamalara uymak kaydıyla, sözleşme serbestisi çerçevesinde, istek ve ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenleyebilirler. İş sözleşmeleri, belirli veya belirsiz süreli olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir. Uygulamada çoğunlukla belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılması […]

Devamını Oku

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR – TAKSİRLE YARALAMA SUÇU

Önceki yazılarımızda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) İkinci Kısım/İkinci Bölüm’ünde yer alan ve 86 ila 93. maddeleri arasında düzenlenen vücut dokunulmazlığına karşı suçların listesini paylaşmış, kasten yaralama suçundan bahsetmiştik. İlgili yazılarımız için lütfen bakınız: Kasten yaralama suçu Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama Bu yazımızda ise taksirle yaralama suçundan bahsedeceğiz. Taksir, failin özen ve dikkat yükümlülüğüne […]

Devamını Oku

ESTETİK AMELİYATLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Tıbbi tedavi ve operasyonlarda kural olarak, hasta ve hekim arasında kurulan ilişkinin hukuki niteliği vekalet ilişkisidir. Vekalet ilişkisi, Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 502 ila 515. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre bir vekalet ilişkisinde en önemli husus; vekilin, üstlendiği işi bir sonuç meydana getirmeyi taahhüt ederek değil ancak vekalet verenin menfaatlerini gözeterek, azami düzeyde bir özenle […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE SONA ERME

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) anonim şirketlerde sona erme nedenlerini ve sürecini düzenlemiştir. Kanun, anonim şirketlerde sona erme nedenlerini genel nedenler ve özel nedenler olarak ayırmıştır. Bu nedenler sınırlı sayıda olup, kanun özel nedenler içerisinde yer alan “Haklı sebeplerle fesih” nedeni ile bu sınırlı sayı anlayışını genişletmiştir. Anonim şirketlerde genel sona erme nedenleri TTK […]

Devamını Oku

BASİT YARGILAMA USULÜ (I)

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenlemeler içeren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, 24 Ekim 2019 tarihinde 30298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (“CMK”) yapılan bir değişik ile “basit yargılama usulü” yargı sistemimize dahil edildi. Böylece basit yargılama usulü; iddianamenin kabulünden sonra […]

Devamını Oku

YARGI REFORMU PAKETİ İLE TEMYİZ YOLU AÇILAN KARARLAR

24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, kamuoyunda Yargı Reformu Birinci Paketi olarak bilinen, “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile istinaf sonucu kesinleşen bazı kararlara temyiz yolu açılmıştır. 9105 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”) m.286/2 temyiz yolunun kapalı olduğu kararları saymış ve bu kararların istinaf sonucu kesinleşeceğini bir başka deyişle […]

Devamını Oku

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN KURULUŞU

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne göre, Aile Sağlığı Merkezleri (“ASM”) idareye ait veya idare tarafından kiralanmış olan ya da doğrudan özel mülkiyete konu olan bina ve taşınmazlarda, belirli koşulların sağlanması kaydıyla kurulabilirler. ASM’nin kurulacağı binanın idareye ait olması durumunda yapılacak olan kira sözleşmelerinin şartları Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe tabi olurken, özel mülkiyete konu bina ve taşınmazlarda […]

Devamını Oku