YARGI REFORMU PAKETİ İLE TEMYİZ YOLU AÇILAN KARARLAR

24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, kamuoyunda Yargı Reformu Birinci Paketi olarak bilinen, “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile istinaf sonucu kesinleşen bazı kararlara temyiz yolu açılmıştır. 9105 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”) m.286/2 temyiz yolunun kapalı olduğu kararları saymış ve bu kararların istinaf sonucu kesinleşeceğini bir başka deyişle […]

Devamını Oku

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN KURULUŞU

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne göre, Aile Sağlığı Merkezleri (“ASM”) idareye ait veya idare tarafından kiralanmış olan ya da doğrudan özel mülkiyete konu olan bina ve taşınmazlarda, belirli koşulların sağlanması kaydıyla kurulabilirler. ASM’nin kurulacağı binanın idareye ait olması durumunda yapılacak olan kira sözleşmelerinin şartları Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe tabi olurken, özel mülkiyete konu bina ve taşınmazlarda […]

Devamını Oku

SERİ MUHAKEME USULÜ (I)

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, 24 Ekim 2019 tarihinde 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (“CMK”) yapılan değişik ile Seri Muhakeme Usulü yargı sistemimize dahil edildi. Buna göre; soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının […]

Devamını Oku

BAŞKASI ADINA SOSYAL MEDYA HESABI AÇILMASI

Gelişen sosyal medya uygulamaları ve sosyal medyanın kullanılmasının yaygınlaşması neticesinde bireylerin kişilik haklarının ihlalinde önemli bir artış görülmüştür. Kişinin adının bir başkası tarafından kullanılması bu ihlallerin en sık karşılaşılanıdır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) m.26/2 “Adı haksız olarak kullanılan kişi buna son verilmesini; haksız kullanan kusurlu ise ayrıca maddi zararın giderilmesini ve uğradığı haksızlığın […]

Devamını Oku

HUKUKTA MALPRAKTİS VE KOMPLİKASYON AYRIMI

Hekimler ve hastaları arasındaki ilişkinin hukuki niteliği vekalet ilişkisi olup; hekim, belirli bir sonucun elde edilmesinden değil, bu sonucun elde edilmesine yönelik çalışmalarında özenli davranmaktan sorumludur. Tıp uygulamaları hastalar açısından her zaman belli sınırlarda tanımlanmış riskler ihtiva eder ve hekimler özen yükümlülüğünü tam olarak yerine getirse dahi bu riskler ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan bu riskler […]

Devamını Oku

BAŞKASININ ARSASINA İNŞAAT YAPMAK

Eşya Hukuku’nun temel ilkelerinden biri; kalıcı olmak amaçlı inşa edilen yapılar, arazinin mülkiyetine ve onun mukadderatına tabi olur anlayışının sonucu olarak ifade edilen“ Üst, alta tabidir.” ilkesidir. Kural olarak, taşınmazın maliki ile taşınmaz üzerine yapılan binanın maliki aynı kişi olacaktır. Ancak kanun koyucu bu ilkenin istisnalarını (üst hakkı vs.) da düzenlemiştir. Bu ilkeden hareketle, bir […]

Devamını Oku

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) imtiyazlı pay sahiplerini koruyan düzenlemeler içermektedir. İmtiyaz; kar payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda paya tanınan üstün bir hak veya kanunlarda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır. Bu sebeple şirket genel kurulunun veya yönetim kurulunun aldığı birtakım kararlarda TTK m. 454 gereğince imtiyazlı pay sahipleri özel […]

Devamını Oku

SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

22 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile sinema filmlerinin ve fragmanlarının değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, tüketicileri de çok yakından ilgilendiren bazı değişiklikler getirilmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre; – Film öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 […]

Devamını Oku

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR – NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA

Sitemizde daha önce yayınlamış olduğumuz bir yazımızda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) İkinci Kısım/İkinci Bölüm’ünde yer alan ve 86 ila 93. maddeleri arasında düzenlenen vücut dokunulmazlığına karşı suçların listesini paylaşmış, kasten yaralama suçundan bahsetmiştik. (İlgili yazımız için lütfen bakınız…) Bu yazımızda neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan bahsedeceğiz. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, TCK’nın 87. […]

Devamını Oku