EĞİTİM KURUMLARINDA ALINAN SINAV SONUÇLARI İÇİN DAVA

  • Not Tespit Davasının Tanımı

Not tespit davaları, her kademe eğitim ve öğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim kurumunda girmiş oldukları her türlü yazılı veya sözlü sınav sonucunda idare tarafından (ilgili öğretmen ya da öğretim üyesince) takdir edilen sınav sonucunun (notunun) yanlış takdir edildiği ve hukuka aykırı olduğundan bahisle takdir edilen bu notun iptali istemiyle idare mahkemelerinde açılan davalar olarak tanımlanabilir.1

Not tespit davasında iptali istenilen işlem idare tarafından öğrenciye verilen nottur. Üniversite öğrencileri girmiş oldukları sınav sonucunda kendisine verilen puanın yanlış takdir edildiğini düşünüyorsa öncelikle bu nota itiraz hakkını kullanmalıdırlar (Bakınız sınav sonucuna itiraz hakkındaki yazımız). Bu itirazın reddedilmesi halinde ise öğrenci, idare mahkemesine başvurarak itirazın reddine ilişkin işlemin iptalini istemektedir. Bu itibarla, not tespit davalarında iptali istenen işlem idare tarafından öğrenciye verilen not olabileceği gibi, itirazın reddine ilişkin işlemin iptali de olabilmektedir.

  • Not Tespit Davasında Davacı ve Davalı Taraf

Not tespit davasında davacı taraf öğrenci statüsünde bulunan ve kendisi hakkında takdir edilen notun iptalini isteyen kişidir. Ancak 18 yaşını doldurmayan (ergin olmayan) öğrencilerin dava açabilme ehliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle, henüz ergin olmayan öğrenciler dava açma hakkını yasal temsilcileri olan anne ve babaları aracılığıyla kullanacaklardır.

Not tespit davasının davalısına gelince, bu durum davacının eğitim-öğretim gördüğü birime göre değişmektedir. Buna göre, ilköğretim ve lise öğrencileri tarafından açılan davalarda davalı idare, ilgili ilköğretim ve lise biriminin bulunduğu idari birime göre değişmektedir. Dava açan öğrencinin okulu bir ilçe idaresi sınırları içerisinde ise, ilçe kaymakamlığı; il sınırları içerisinde ise, il valiliği davalı idare olacaktır.2

Öte yandan, üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora vb. öğrenciler) tarafından açılan not tespit davalarında ise hasım olarak, ilgili üniversite rektörlüğü gösterilmelidir. Burada ilgili yüksekokul müdürlüğü, fakülte dekanlığı veya enstitü müdürlüğü hasım olarak gösterilmez. Hasım olarak sadece üniversite rektörlüğü gösterilmelidir.3

  • Not Tespit Davasında Dava Açma Süresi

Not tespit davalarında dava açma süresi 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda öngörülen genel dava açma süresi olan 60 gündür. Bu süre notun açıklanmasıyla birlikte başlamaktadır. Notunun düzeltilmesini isteyen öğrenci, yukarıda da belirttiğimiz gibi, bağlı olduğu idareye başvurarak itiraz hakkını kullanabilir. Bu durumda da 60 günlük süre duracaktır. İtirazın reddedilmesi halinde ise 60 günlük süre tekrar işlemeye başlayacaktır. 

Daha çok üniversite öğrencilerinin not tespit davası açmak için idare mahkemesine başvurduğu düşünülürse, bu konu üzerinden bir örnek vermek isteriz. Notun açıklanmasıyla birlikte, idare mahkemesine dava açmak için 60 günlük süre başlamaktadır. Öğrenci notun açıklanmasından 5 gün sonra itiraz hakkını kullanırsa dava açma süresi duracak ve geriye 55 günlük süre kalacaktır. İdare tarafından itirazı reddedildiği andan itibaren geriye kalan 55 günlük süre işlemeye devam edecektir. Bu süre içerisinde idare mahkemesinde dava açma yoluna gitmelidir.

1TBB Dergisi, Sayı 81, 2009, BİLGİN Hüseyin/ Gezer YASİN: Not Tespit Davaları, s. 1

2 TBB Dergisi, Sayı 81, 2009, BİLGİN Hüseyin/ Gezer YASİN: Not Tespit Davaları, s. 6

3 TBB Dergisi, Sayı 81, 2009, BİLGİN Hüseyin/ Gezer YASİN: Not Tespit Davaları, s. 6

                                                                                                                                                                                     Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir