MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KAPSAMINDA HAKSIZ REKABET – VII

Bir önceki yazımızda haksız rekabete uygulanacak hukukun tespitinde kullanılan yöntemlerden ika yeri hukukundan bahsetmiştik (Lütfen Bkz…). Bu yazımızda hakimin hukuku (lex fori), vatandaşlık veya yerleşim yeri hukuku, en sıkı ilişkili hukuk, pazar üzerine etki ve işyerinin bulunduğu ülke hukukundan bahsedeceğiz. Hakimin Hukuku (Lex Fori) Lex fori kuralı, milletlerarası uyuşmazlıklarda haksız fiillere uygulanacak hukuka ilişkin en […]

Devamını Oku

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK – II

Önceki yazılarımızda sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinden, bu hususta öngörülen düzenlemelerden, Anayasa Mahkemesi’nin 22.10.2015 tarih ve 2015/29 E., 2015/95 K. sayılı kararından (Lütfen bakınız…) ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 Üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten (“Yönetmelik”) (Lütfen bakınız…) bahsetmiştik. Bu […]

Devamını Oku

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KAPSAMINDA HAKSIZ REKABET – VIII

Bir önceki yazımızda haksız rekabete uygulanacak hukukun tespitinde kullanılan yöntemlerden bahsetmiştik. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızda Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (“MÖHUK”) kapsamında haksız rekabete uygulanacak hukukun tespitinden bahsedeceğiz. 2675 sayılı eski MÖHUK’un 25. maddesiyle, haksız fiillere uygulanacak hukuka ilişkin bağlama kuralları tüm haksız fiil tipleri için tek bir maddede düzenlenmiş, haksız rekabetten […]

Devamını Oku

İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞI NEDENİYLE HAKLI NEDENLE FESİHTE FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ

Bir sözleşmenin taraflarından birinin tek taraflı irade beyanıyla sözleşmeyi sona erdirebilmesi fesih hakkı olarak tanımlanabilir. 4857 sayılı İş Kanunu işçi ile işverene belli durumlar halinde iş sözleşmesini feshedebilme yetkisi tanımıştır. Fesih; süreli fesih, geçerli sebebe dayandırılan fesih ve haklı nedenle derhal fesih olmak üzere ayrılmaktadır. Bugün konumuzu oluşturan işçinin devamsızlığı nedeniyle fesih ise işverene tanınmış […]

Devamını Oku

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bir önceki yazımızda, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinden, bu hususta öngörülen düzenlemelerden ve Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.10.2015 tarih ve 2015/29 E., 2015/95 K. sayılı kararından bahsetmiştik (Lütfen bakınız…). Bu yazımızda, AYM’nin iptal kararının ardından, 7. yılın bitiminde halen teslim edilmediği için Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (“YTM”) devredilen sermaye piyasası araçlarıyla ilgili usul ve esaslara dair, 6362 Sayılı […]

Devamını Oku

KOOPERATİF ANASÖZLEŞMESİ NASIL HAZIRLANIR?

“Kooperatif Nasıl Kurulur ve Kimler Kurucu Ortak Olabilir?” (bkz. ilgili yazımız…) başlıklı yazımızda açıkladığımız üzere kooperatif kuruluşu için öncelikle 7 ortağın bir araya gelerek kooperatif anasözleşmesini imzalamaları gerekmektedir. Anasözleşme imzalandıktan sonra ortaklar tarafından ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tasdik işlemi yapılır (bkz. ilgili yazımız…)  1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun (“KK”) 88. maddesinde “Ticaret Bakanlığı, kooperatifler, kooperatif birlikleri, […]

Devamını Oku

KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN EMRİ

Daha önceki yazımızda Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) düzenlenen hukuka uygunluk nedenlerine genel bir giriş yapmıştık (Lütfen bkz…). Bu yazımızda, hukuka uygunluk nedenlerinden biri olan “kanunun hükmü ve amirin emri” üzerinde duracağız. TCK’nın 24. maddesinin “Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. (2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan […]

Devamını Oku

HIZ LİMİTİNİ CÜZİ MİKTARDA AŞMA

Önceki yazılarımızda trafik cezalarına ve yine trafik cezalarına nasıl itiraz edileceğine (Bkz.) değinmiştik. Bugün konuya, hız limitlerinin aşılması gerekçesiyle verilen trafik para cezalarıyla devam etmekteyiz. Burada inceleyeceğimiz husus, bu limit aşımının 1-2 km gibi cüz’i seviyede olmasıdır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (“Kanun”) madde 50 “Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok […]

Devamını Oku

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİ

Kaydileştirme, halihazırda fiziki olarak senet üzerine basılmış olan sermaye piyasası araçlarının sağladığı hak ve nitelikleri karşılayacak şekilde elektronik ortamda kayıtlar oluşturulmasına ilişkin süreçtir. Sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak senet üzerine basılması şeklindeki uygulamadan vazgeçilmesinin nedeni, bu uygulamanın doğurduğu risk ve maliyetlerden kaçınmak ve takas/saklama işlemlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Kaydileştirme, 6362 sayılı Sermaye […]

Devamını Oku

EV SAHİBİNİN HAKLI NEDENE DAYALI FESİH HAKKI

Bir önceki yazımızda; kiracının kira bedelini ödememesi halinde ev sahibinin, koşullara uygun olarak yapacağı bir bildirim sonucunda, yine gerekli sürelerin geçmesiyle kira sözleşmesini feshedebileceği konusuna değinmiştik. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa, ev sahibinin haklı nedene dayanarak kullanabileceği fesih hakkını ele alacağız. Önceki yazılarımızda da sıklıkla bahsettiğimiz gibi kira sözleşmesi; her iki tarafa da borç yükleyen, sürekli […]

Devamını Oku