MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KAPSAMINDA HAKSIZ REKABET – II

Bir önceki yazımızda konuya ilişkin genel bir giriş yapmış, haksız rekabet kavramından genel olarak bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda Türk Hukuku özelinde haksız rekabet kavramından detaylı olarak bahsedeceğiz. TÜRK HUKUKUNDA HAKSIZ REKABET KAVRAMI Hukukumuzda haksız rekabete ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 54 ila 56. maddeleri arasında ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 57. […]

Devamını Oku

SİGARA VEYA ALKOL KAÇAKÇILIĞI SUÇU

Sigara veya alkol kaçakçılığı suçu; sigara, alkol veya tütünün gümrüğe tabi olmadan yükümlülüklere aykırı bir halde yurtdışına çıkarılması ya da ülkeye sokulması ile meydana gelen bir suçtur. İlgili suç, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda düzenlenmiştir. Suçun yargılamasının nasıl olacağı ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. maddesinin 10. fıkrasında “Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün […]

Devamını Oku

ZİLYETLİK

Zilyetlik, taşınır/taşınmaz mallar üzerindeki hakimiyeti ifade eden bir kavramdır. Bu durum, mal üzerindeki fiili hakimiyet olarak belirtilse de zilyetlik sadece fiili hakimiyetten ibaret değildir. Türk Medeni Kanunu (“TMK”) m.973 zilyetliği, “Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir. Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılır.” şeklinde tanımlamıştır. Peki bahsedilen […]

Devamını Oku

İŞÇİNİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATI ALACAĞI

İşveren ile işçi arasında kurulan iş ilişkisi belirli bir süre için yapılmamış ya da sözleşmede herhangi bir süre kararlaştırılmamış ise bu iş sözleşmesine belirsiz süreli iş sözleşmesi denilmektedir. Belirsiz süreli iş sözleşmesi işçi veya işveren tarafından kanunda belirtilen ihbar sürelerine uyulması şartıyla her zaman feshedilebilir. Taraflar ihbar sürelerine riayet ederek kullanabilecekleri bu fesih hakkını, dürüstlük […]

Devamını Oku

AVUKATIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sağlam temellere sahip avukatlık ilişkisi, müvekkil ve vekil arasındaki güven esasına göre kurulmaktadır. Bu güven ilişkisindeki en önemli unsur da avukatın sır saklama yükümlülüğüdür. Avukatlık Kanunu m.36, “Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse, Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır.” düzenlemesiyle bu konuda kesin bir hüküm […]

Devamını Oku

DERNEKLERİN DENETİMİ

Dernekler, faaliyetleri boyunca belli sınırlama ve denetimlere tabidir. Bu denetleme, derneğin denetim organı ve devlet tarafından yerine getirilir. Başka bir deyişle denetim, iç ve dış denetim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç denetim, denetim kurulu; dış denetim, devletin yetkili kıldığı makamlar tarafından yerine getirilmektedir. Denetim kurulunun görev ve esasları Dernekler Kanunu m.9’da, “Derneklerde iç denetim esastır. […]

Devamını Oku

KONKORDATO KARARI ALINAN ŞİRKETLERİN İMTİYAZLI ALACAKLILARI KİMLERDİR?

Konkordatoda kesin mühlet içerisinde borçlu aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamamakta ve önceden başlamış olan takipler durmakta, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanamamakta ve bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren süreler işlememektedir. Ancak İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) […]

Devamını Oku

MÜSADERE

Müsadere, Türk Ceza Kanunu (“TCK”) 53-60. maddeleri arasında ele alınan güvenlik tedbirlerinden birisidir. Genel tabirle müsadere, işlenen suçla ilgili eşya ve maddi kazançların malikin rızasına bakılmadan devletin mülkiyetine geçirilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Tanımı yapılan müsadere kavramı, kanunda kazanç ve eşya müsaderesi olmak üzere iki türe ayrılmaktadır. Eşya müsaderesi, suçun işlenmesinde kullanılan ya da suç işlerken kullanılmak […]

Devamını Oku

ALACAK HAKKININ ANONİM ŞİRKETE SERMAYE OLARAK KONULMASI

Sermaye şirketlerinden olan anonim şirketlerde, sermaye özel bir öneme sahiptir. Anonim şirketlerin sermayeleri ile sınırlı olarak sorumlu olmaları ve özellikle alacaklıların korunması açısından sermayenin korunması önem taşıdığından bu konular yasal düzenleme altına alınmıştır. Anonim şirkete sermaye olarak alacak hakkının getirilmesi hususunda öngörülen koşullar, esas itibariyle bu amaca yönelik olarak düzenlenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu […]

Devamını Oku

DOĞUMUN SÜRESİNDE BİLDİRİLME ZORUNLULUĞU

Çocuğun sağ veya ölü şekilde bütün organlarıyla annesinden ayrılması sonucunda, gebelik sona erecek ve doğum gerçekleşecektir. Çocuğun sağ ve tam doğması halinde de kişilik başlayacak ve çocuk ana rahmine düştüğü ilk andan itibaren medeni haklardan faydalanacaktır. Gerek nüfus hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi gerekse de çocuğun medeni haklarından gereği gibi yararlanabilmesi için doğumun zamanında bildirilmesi gerekmektedir. […]

Devamını Oku