VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU VE KURULA ŞİKAYET SÜRELERİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Tarihi: 24.1.2019 Karar No: 2019/9 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”), ilgili kişilerin (kişisel veri sahipleri) Kanun’un uygulanmasına ilişkin başvuru ve şikayet hakları ile buna ilişkin prosedürü 13 ila 15. maddelerinde kalan hükümlerle düzenlemiştir. Buna göre; –  İlgili kişi, kişisel verilerine ilişkin taleplerini veri sorumlusuna iletir, –  Veri sorumlusu bu talebi en […]

Devamını Oku

KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 279. maddesinde“(1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan […]

Devamını Oku

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN KAPSAMINDA ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Kadına yönelik şiddet hem ulusal hem de uluslararası metinlerle korunan hukuki ve kamusal niteliğe sahip hayati önemde bir mesele olup pek çok uluslararası antlaşma ve uluslararası mahkeme kararlarıyla kadına karşı şiddet vakıalarında devletlerin sorumluluğu tespit edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 41 “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı […]

Devamını Oku

OECD SINIRÖTESİ VERİ AKIŞLARI HAKKINDA YÖNLENDİRİCİ İLKELER (OECD GUIDELINES ON THE PROTECTION OF PRIVACY AND TRANSBORDER FLOWS OF PERSONAL DATA)

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilk yasal düzenlemeler 1970’li yıllardan itibaren yapılmaya başlanmış, teknolojinin gelişmesiyle birlikte globalleşmenin hayatın her alanına yansımasının sonucu olarak, Dünya üzerindeki hemen her ülkenin kendi veri koruma politikasını belirlemesi gerekmiştir. Günümüzde, kendi veri koruma mevzuatı olmayan hemen hemen hiçbir ülke kalmamıştır. Bununla birlikte, her ülkenin hukuksal dinamiklerinin ve hatta hukuk sistemlerinin birbirinden […]

Devamını Oku

İNSAN HAKLARININ KUŞAKLARA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

İnsan hakları; binlerce yıllık bir tarihe sahip, ancak kavramsal açıdan ortaya çıkması 17. yüzyıla dayanan, tüm insanların sırf insan olmaları nedeniyle sahip oldukları; ırk, ulus, etnik köken, din, dil, cinsiyet, siyasi görüş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin eşit olarak yararlanabileceği haklar olarak tanımlanabilir. İnsan hakları düşüncesinin temelinde, bireylerin temel ve doğal haklarının devlet tarafından […]

Devamını Oku

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU NEDİR?

Nitelikli dolandırıcılık suçu; dolandırıcılık suçunun (Lütfen Bkz…) temel şekline göre cezanın artırılmasını gerektiren şekilde işlenmesi halidir. Nitekim bu suç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 158. maddesinde “Dolandırıcılık suçunun; a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle, […]

Devamını Oku

DURUŞMA GÖRÜLÜRKEN KAYIT VE YAYIN YAPILABİLİR Mİ?

Duruşmalar esnasında kayıt ve yayın yapılması konusunu, hukuk ve ceza duruşmaları şeklinde ikiye ayırarak ele almak gerekir. Zira her iki duruşmanın da kendine özel yargılama usul ve kuralları bulunmaktadır. Bu yazımızda hukuk davaları yönünden konuyu açıklamaya çalışacağız. Peki duruşma görülürken tarafların veya mahkeme memurları dışındaki üçüncü kişilerin kayıt ve yayın yapmaları hukuken mümkün müdür? Bu […]

Devamını Oku

EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 461 Evde hizmet sözleşmesi, işverenin verdiği işi, işçinin kendi evinde veya belirleyeceği başka bir yerde bizzat veya aile bireyleriyle birlikte bir ücret karşılığında görmeyi üstlendiği sözleşmedir.” hükmüyle, evde hizmet sözleşmesini tanımlamıştır. Evde hizmet sözleşmesinin klasik anlamda hizmet sözleşmesinden en temel farkı, işçinin iş görme borcunu işverenin belirlediği yerde değil, kendi […]

Devamını Oku