İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI NEDİR

Alacaklının başlattığı icra takibine borçlu itiraz ettiği anda (Bkz.ilgili yazımız…) icra takibi durur. İmzaya itiraz mevcutsa itirazın geçici kaldırılması (Bkz.ilgili yazımız…) davası açılabilir. Ancak, borca itiraz varsa ve alacaklının elinde borcun varlığına delil oluşturabilecek senet, makbuz veya belge varsa yetkili icra mahkemesinden itirazın kesin kaldırılmasını talep edebiliriz.

İtirazın kesin kaldırılması, duruşmalı olarak görülen bir dava olup, basit usulde yargılaması gerçekleşir. Öncelikle takip hukukuna, sonra da alacağın esaslarına ait itirazlar incelenir. Yalnızca yazılı delil geçerli olur, tanık ve sair delile dayanılamaz. Alacağın varlığı ispat edilirse, borçlunun da kendi itirazlarını ispatı gerekir.

Borcun varlığına ilişkin olarak sunulabilecek olan belgeler İcra ve İflas Kanunu’nun 68. maddesinde sayılmıştır:

 • İmzası ikrar edilmiş bir adi senet

 • Noterlikçe tasdik edilmiş bir resmi senet

 • Resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belge

 • Kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili hesap özetleri veya kredi verenin usulüne uygun olarak düzenlediği diğer belgeler

Bu belgelerin kesin olarak sağlaması gereken hususlar da şunlardır:

 • Belgeden alacağın kesin olduğu anlaşılmalıdır

 • Belgeden borçlunun kimliği ve alacaklının kimliği anlaşılmalıdır

 • Belgede borçlunun kayıtsız şartsız bir para borcu ödeme taahhüdü yer almalıdır

 • Eğer şarta bağlı bir borç ise takip alacaklısı tarafından şartın sağlandığı belgelenmelidir

 • Alacak miktarı rakam olarak açık bir biçimde anlaşılır olmalıdır

 • Belge, senet şartlarını taşımalı veya borçlu tarafından imzalanmış olmalıdır

 • Belgedeki alacak takibe konulmuş olmalıdır

 • Alacak takibe konulduğu takdirde muaccel olmalıdır

 • Borç ikrarı butlanla malul olmamalıdır

Yukarıdaki şartları taşıyan bir belgeyle alacağın var olduğu iddia edildiği takdirde borçlunun haklı itirazlarını sunması gerekmektedir. Eğer borçlu, itirazının haklı olduğunu gösterecek belge ibraz edemezse, davacının talebi kabul edilir. Talebin kabul edilmesi halinde, ayrıca alacaklı talep etmiş ise alacağın %20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına ve re’sen mahkeme masraflarına da mahkum edilir.

Borçlu itirazını belgelendirmiş ise, talep reddedilir. Talebin esastan reddi halinde, borçlunun talebi varsa mahkeme alacaklıyı alacak miktarının %20’sinden az olmamak üzere tazminata ve re’sen yargılama giderlerine mahkum eder.

İcra inkar tazminatının duruma göre alacaklı veya borçludan tahsili halinde, borçlu veya alacaklının açacağı herhangi bir dava mevcut ise, açılan davanın sonuna kadar tazminatın ödenmesi ertelenir, dava lehine sonuçlanan taraf hakkında ise hükmedilen tazminat kalkar.

                                                                                                             Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir