TÜRK CEZA KANUNU BAKIMINDAN ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ SUÇU

Çevre; tüm canlıların yaşam alanlarını içeren toprak, su ve hava sahasından meydana gelen bir bütündür. Bu bakımdan, çevrenin korunması ve kirletilmesi konularının tüm bu alanlar göz önünde bulundurulmak suretiyle büyük çerçevede değerlendirilmesi lazım gelmektedir. Ayrıca bilindiği üzere, çevrenin kirletilmesi hem kasten hem de taksirle gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. madde hükmü “Herkes, sağlıklı ve dengeli […]

Devamını Oku

SUÇ TÜRLERİ IV

Önceki yazılarımızda suçu meydana getiren hareketin sayısına, şekline ve önemine göre suç türlerinden bahsetmiştik. (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) Bu yazımızda ise fiilin icrasının devam edip etmemesine göre suç türlerine değineceğiz.  Ani suç: Ani suç, hareketin yapılmasıyla tamamlanan, fiilin icrası devam etmeyen suçtur. Ani suçlarda suç, hareketin tamamlanmasıyla yahut neticenin gerçekleşmesiyle birlikte tamamlanır ve […]

Devamını Oku

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (“HAGB”) KURUMU, ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA İPTAL EDİLDİ

Sanık hakkında hükmedilen cezanın; iki yıl veya daha az süreli hapis cezası veya adli para cezası olması halinde -belirli şartların sağlanması koşuluyla- hükmün açıklanmasının beş yıl geriye bırakılmasına ilişkin kurum, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (“hagb”) olarak adlandırılmaktadır. (Hagb hakkında detaylı bilgiye daha önceki yazılarımızda yer vermiştik. Lütfen Bkz.) Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”) kapsamında detaylı olarak […]

Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Türk Ceza Kanunu (“TCK”) içerisinde, yaptırımlar başlığı altında geçen güvenlik tedbiri kavramı; suçun işlenmesinden sonra suçun ve kişinin durumuna göre, hakim tarafından hükmedilen bir yaptırım türüdür. Güvenlik tedbirlerin esas amacı; suçlunun topluma kazandırılması ve tekrar suç işlemesini önlemekle beraber, hem ıslahını sağlamak hem de toplum düzenini korumaktır. Güvenlik tedbiri yaptırımı, TCK hükümleri ve diğer mevzuatta […]

Devamını Oku

GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Topluma Karşı Suçlar kısmında,  Genel Tehlike Yaratan Suçlar bölümünde madde 170’te “(1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; a) Yangın çıkaran, b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan, […]

Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU’NUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanması, soyut hükmün somut olaya hangi andan itibaren uygulanacağı sorununu ifade etmektedir. Kanunların zaman bakımından uygulaması, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra meydana gelecek olaylarda geçerli olması ilkesine dayanmaktadır. Anayasa madde 38’de de, “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için […]

Devamını Oku

CEZA HUKUKUNDA KUSUR İLKESİ

Kanunlarda öngörülen tipik unsurları bünyesinde barındıran, hukuka aykırı ve kusurlu eylemler; hukuk terminolojisinde suç olarak ifade edilmektedir. Hareket, netice, kast gibi ögeler; kanunda öngörülen tipik unsurlar kategorisine girmektedir. Hukuka aykırılık kısmında ise önemli olan hangi vakaların hukuka aykırı olduğu değil; vakaların, bünyesinde neleri bulundurduğu takdirde hukuka uygun hale geleceğidir. (Ceza alanında hukuka uygunluk hallerinden daha […]

Devamını Oku

RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Kamu Güvenine Karşı Suçlar kısmında madde 206’da “Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Suç, bir kişinin bir resmi belgeyi düzenleme yetkisine sahip olan kamu […]

Devamını Oku

BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA

Belirli haklardan yoksun bırakılma, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 53-60. maddeleri arasında ele alınan güvenlik tedbirlerinden birisidir. Bu güvenlik tedbiri, TCK madde 53’te  “Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy […]

Devamını Oku

GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK VEYA TERCÜMANLIK SUÇU

Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Adliyeye Karşı Suçlar bölümünde madde 276’da “(1) Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tarafından görevlendirilen bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada bulunması halinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) Birinci fıkrada […]

Devamını Oku