TASFİYE MEMURUNUN SORUMLULUĞU (II)

Tasfiye memurunun hukuki sorumluluğuna dair yazımızın başlangıç kısmını daha önceki bir yazımızda açıklamıştık. (Bkz. İlgili yazımız…) Tasfiye Memurunun Sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 553: “(1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri […]

Devamını Oku

 ZİNA EYLEMİNE KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI TAZMİNAT TALEBİ

Evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte bu birliğin sürekliliğini sağlamak asıl mesele haline gelir. Burada birliğin devamlılığını sağlayacak ilk kriter eşlerin birbirine sadakatidir. Özellikle Türk toplumunda, toplumun inanışları ile gelenek ve göreneklerinin sonucu olarak bir evlilikte sadakat yükümlülüğü çok daha önemli bir kriter olarak öne çıkar. Bu doğrultuda kanun koyucu anılan konuyu toplumun beklentilerini karşılayacak bir kanun […]

Devamını Oku

TASFİYE MEMURUNUN SORUMLULUĞU (I)

Tasfiye; şirket malvarlığının paraya çevrilerek, 3. kişilerle şirket arasındaki ilişkilerin sona erdirilmesi ve varsa artan kısmın ortaklar arasında paylaşılma işlemlerinin tamamını ifade eder. (Bakınız şirketin tasfiyesi hakkındaki yazımız…) Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 536/1 gereği, esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay sahiplerinden […]

Devamını Oku

KIDEM – İHBAR TAZMİNATININ HACZİ

Kıdem tazminatı, asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş akdinin yasada sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde, işçiye yahut mirasçılarına kıdemi ve ücreti dikkate alınarak işverence yapılması gereken bir miktar ödemedir. İş akdinin sona erdiği her durumda değil, yasada öngörülen hallerin varlığı halinde belirli bir kıdeme sahip olan işçilere kıdemleri oranında bu tazminat ödenir. İhbar […]

Devamını Oku

GENERAL INVESTMENT INCENTIVES SCHEME

Due to globalization, dynamics of economy have changed all over the world. Foreign investment has become a popular issue for states. In this manner, states started to regulate foreign investment. The aim is making attractive opportunities for foreign investors. Investment incentives sheme is specifically designed to encourage investments to reduce dependency on the importation. Therefore, […]

Devamını Oku

TAŞINMAZIN BİR BAŞKASI TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ

Fuzuli işgal hali, bir kimsenin, taşınmazın malikinin izni/rızası olmadan bu taşınmazı işgal etmesi ya da henüz boşaltılmamış yahut sair suretle boşalmış damlı bir yapıya yine kendiliğinden girmesi durumu olarak ifade edilmektedir. Fuzuli işgali gerçekleştirenlere fuzuli şagil denilmektedir. Fuzuli şagillere, işgalleri sebebiyle sulh hukuk mahekemelerinde tahliye davası açılabilmektedir; fakat bunun dışında ve öncesinde tecavüz ya da […]

Devamını Oku

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE UYGUN/AYKIRI DAVRANILMASI HALİNDE NE OLUR?

Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (“HAGB”) kararı verilen kişinin beş yıl süreyle kasten herhangi bir suç işlememesi öngörülmüştür. Ancak HAGB kararı verilmesi bazı şartların mevcut olmasına bağlıdır (Bkz. İlgili yazımız). Hakkında HAGB kararı alınan sanığın beş yıl boyunca kasten suç işlememesi gerekmektedir. Hakkında HAGB kararı verilen sanık beş yıllık süreyle denetime tabi tutulur. Sanık eğer […]

Devamını Oku

REGIONAL INVESTMENT INCENTIVE SCHEME

Turkey is an attractive country for foreign investors due to the legislations offered many opportunities for foreign investors. One of the important opportunity is investment incentive system that encourage, support and orient investments in order to reduce reoginal disparities within the country. The other purpose of investment incentive is to create new employment opportunities. The […]

Devamını Oku

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AYIPLI  MAL ve SÜRELER

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde tüketici haklarıyla ilgili yasal düzenlemeler birçok revizyona uğrayarak Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) 28.11.2013 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle 28.05.2014 tarihinde yürürlük kazanmıştır.  Yeni Kanun tüketicilerin haklarına daha korumacı bir yaklaşım getirirken, üretici açısından daha kapsamlı sorumluluklar düzenlemiştir. TKHK kapsamında tüketicilerin haklarını koruyan düzenlemeler içinde ayıplı mal konusu da […]

Devamını Oku

TRAFİK KAZASINDA HANGİ SİGORTA HANGİ ZARARI KARŞILAR

Trafik kazası sonrası düzenlenen kaza tespit tutanağı (Bkz. İlgili yazımız…) ve araç değer kaybı davası (Bkz. İlgili yazımız…) ile ilgili bilgileri başka yazılarımızda okuyucularımızla paylaşmıştık. Bu yazımızda ise kaza sonrası gerek maddi hasar gerekse araç değer kaybına ilişkin tazmin istemlerinin hangi tarafın hangi sigorta şirketine yöneltileceğini aktarmaya çalışacağız. Bilindiği üzere zorunlu trafik sigortası, sigortayı yapan […]

Devamını Oku