ADLİ PARA CEZASI NEDİR, ÖDENMEZSE NE OLUR ?


indirAdli para cezalarının taksitlendirilmesine ilişkin yazımız için (Bkz….)

TCK’daki düzenlemeye göre yargılanan bir kişiye dört farklı şekilde adli para cezası verilebilecektir.

 1. Doğrudan Verilen Adli Para Cezası:TCK’da herhangi bir suçun karşılığı doğrudan adli para cezası olarak düzenlenmiş ise hakim doğrudan verilen adli para cezasına hükmeder.
 2. Seçimlik Ceza Olan Adli Para Cezası:TCK’da herhangi bir suçun karşılığı olarak hapis cezası veya adli para cezası yaptırımlarından yalnız birinin uygulanması seçimlik olarak öngörüldüğünde hükmedilen adli para cezası, seçimlik ceza olan adli para cezasıdır.
 3. Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezası:Kasten işlenen suçlarda bir yıl ve altındaki hapis cezaları, adli para cezasına çevrilebilir.
 4. Hapis Cezası ile Birlikte Hükmedilen Adli Para Cezaları:TCK’da bazı suçlar açısından hem hapis hem de adli para cezasının birlikte uygulanması öngörülmüştür.

Sonuç olarak adli para cezası, hükümlü tarafından işlenen suçun karşılığı olarak bir miktar paranın devlet hazinesine ödenmesine yönelik verilebilecek bir yaptırım türüdür. Adli para cezasına yalnızca mahkemeler hükmedebilir, diğer tüm kurumların vereceği para cezaları idari para cezası niteliğindedir. Adli para cezasının idari para cezasından farkı ise ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrilmesidir. İdari para cezası, suç karşılığında verilen bir ceza olmayıp kabahat niteliğindeki fiiller için belirlenmiş bir yaptırım türü olduğundan hapis cezasına çevrilemez. (Ayrıntılı bilgi için İdari Para Cezaları hakkındaki yazımızı buradan inceleyebilirsiniz.)

Adli para cezası 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 52’de düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun’a göre adli para cezası beş günden az ve Kanun’da aksine hüküm bulunmayan hallerde yedi yüz otuz günden fazla olamaz. Adli para cezasının miktarı, en az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olacak şekilde belirlenişi hükümlünün şahsi ve ekonomik özellikleri dikkate alınarak takdir edilecektir. Mahkeme tarafından belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı takdir edilen miktarla çarpılması suretiyle hesaplanan miktar, Devlet hazinesine ödenir. Verilmiş olan kararda adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir.

Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.

Kasıtla işlenen suçlarda 1 yıl veya altındaki cezalarda, taksirle işlenen suçlarda ise hükmedilen cezanın süresine bakılmaksızın hakimin takdirine bağlı olarak hapis cezaları adli para cezasına çevrilebilir. Dolayısıyla hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi genel olarak hakimin takdirine bağlıdır ancak; bazı hallerde hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi bakımından hakimin takdir yetkisi bulunmamaktadır. Örneğin; TCK. m. 50/3 uyarınca daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte on sekiz yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir. Hakimin burada takdir yetkisi bulunmamaktadır.

Adli para cezaları için cezanın ertelenip ertelenemeyeceği durumunu ise şöyle değerlendirebiliriz: Adli para cezasının ertelenmesi, yasal olarak düzenlenmiş olmadığı için, TCK’da ancak hapis cezalarının ertelenebileceği düzenlendiğinden adli para cezaları hakkında erteleme kararı verilemeyecek (TCK md.51 ), kişinin mahkum olduğu hapis cezası, seçenek yaptırım olarak adli para cezasına çevrilse bile ertelenemeyecektir. Hapis cezasının paraya çevrilmesi halinde de hapisten çevrilen bu para cezasının ertelenmesi mümkün olmayacaktır.

Adli para cezasında hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını değerlendirmemiz gerekirse; adli para cezasının seçimlik ceza olarak düzenlendiği suçlarda, adli para cezasına mahkumiyet halinde bu ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecekken; hapis cezasından çevrilen adli para cezaları hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyeceği sonucuna ulaşırız.

Adli para cezasının infazı 5275 Sayılı Kanunun 106. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun’a göre, adli para cezasını içeren ilam Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Cumhuriyet Savcısı otuz gün içinde adlî para cezasının ödenmesi için hü­küm­lüye bir ödeme emri tebliğ eder. Hükümde, adlî para cezası takside bağlan­mamış ise, bir aylık süre içinde adlî para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine izin verilir. İlk taksidin süresinde ödenmemesi hâlinde, verilen ikinci takside ilişkin izin hükümsüz kalır.

5275 Sayılı kanunun 106. Maddesinin ilk halinde 3. Fıkra “Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adlî para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilir.” şeklindeyken, 6545 Sayılı Kanunun 81. Maddesiyle söz konusu fıkra: “(3)Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir. Günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir. Hükümlünün, hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması hâlinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Dolayısıyla maddedeki değişiklikle birlikte adli para cezasının ödenmemesi durumunda hükümlü kamuya yararlı bir işte çalıştırılacaktır. Ancak hükümlü, bu halde de denetimli serbestlik görevlerine uygun davranmazsa çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmı açık ceza infaz kurumunda yerine getirecektir. Hükümlü, hapis yattığı veya kamuya yararlı işte çalıştığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten çıkartılır veya kamuya yararlı işte çalıştırılma sona erer.

Adlî para cezası yerine çektirilen hapis sü­resi üç yılı geçemez. Birden fazla hükümle adlî para cezalarına mahkûmiyet hâlinde bu süre beş yılı geçemez. İnfaz edilen hapsin süresi, adlî para ceza­sını tamamıyla karşıla­mamış olursa, geri kalan adlî para cezasının tahsili için ilâm, Cumhuriyet Baş­savcılığınca mahallin en büyük mal memuruna verilir. Bu makamlarca 6183 sayılı Amme Ala­caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre kalan adlî para cezası tahsil edilir.

Ço­cuklar hakkında hükmedilen; adlî para cezası ile hapis cezasından çevrilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu cezalar hapse çevrilemez. Bu takdirde de 6183 sayılı Amme Ala­caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre adlî para cezası tahsil edilir.

                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

185 thoughts to “ADLİ PARA CEZASI NEDİR, ÖDENMEZSE NE OLUR ?”

 1. Mrb 5607 den 2yil 6ay ve 4gun ceza aldım acaba adlı para cezasına cevrilirmi sayılar

  1. Merhaba,
   Hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesinde birçok etken söz konusu.Zira işlenmiş olunan şuçun vasfını, taksirle mi yoksa kasten mi işlendiğini belirlemek gerek. Verdiğiniz kısa bilgide, sanık olarak yer aldığınız mahkeme dosyasının gerekçeli kararının yazıldığını ve sadece hapis cezasının yer aldığını söylemek istiyorsanız geçmiş olsun temyiz yoluna gitmediğiniz sürece adli para cezasına çevrilmez.

   1. Biz son günü olduğunu unutup yatirmadik yarın gidip yatırsak ne olur acaba acil cevap bekliyorum lütfen

 2. Ben 3000tl adlipara cezası aldım bir kısmını kamuda çalışarak idedim kalan 1520tl için yakalama çıkmış sanırım acaba kalan parayı ödemek için yada cezayı yatmak için ek süre almam mumkunmudur

  1. Merhabalar,
   İşlediğiniz suçun nevi burada önem itfa etmektedir. Dosyanızın kapsamını ve tarihini bilemediğimiz için size tavsiyemiz bulunduğunuz yerdeki infaz savcılığına giderek yahut makama dilekçe sunarak bu talebinizi belirtmeniz.

   1. Iyi günler bişey sorucam eşimle aramda ağız tartışması geçti eşim beni şikayet etmişti mahkememiz oldu hakim kararda bana 2500 tl para cezasi verdi 10 ay taksitle süresi var ben bunu odemezsem ne olur zaten oduycek durumda degiljm bilgi alabilir miyim ayrıca ben taksidi ihbarnameyi aldıktan ne kadar sonra ödemem gerek taksitlendirmem gerek..

    1. Merhabalar, Adli para cezasına ilişkin tebligatta yasal ödem süresi belirtilir. Bu süre içinde adliyeye, infaz masasına giderek taksitlendirme talep edebilirsiniz. Cezayı ödemediğiniz takdirde hapis cezası gündeme gelebilir. Bilginize..

   2. Mrb ben 2 yıl 6 ay hapis ve 6000 TL a.p cezasi aldım suç tarihim 2016 öncesi olduğu için gir çık olursun dediler ve zamanaşımına uğraması halinde hakim göz önüne almayarak karar vermiş bulunmakta su an bu cezaya izin almam mumkunmu veya ev hapsine çevrilme imkanı varmı

 3. selam
  dogrudan adli para cezası aldım 2250 TL.
  mahkeme bunu taksitlere bölmüş.ama ben ödeyemedim.
  daha sonra denetimli serbestlik için çalışmam gerektiği söylendi.Ama hiç bir vakit bana uymuyor.
  Durumum da yok ödeyemiyorum.
  Kısaca ödemezsem yakalama kararı ile beni aldıklarında kesin hapse atıyorlar mı??
  ödemezsem ne olur?

  1. Merhaba,
   Verilen mahkeme kararının türüne göre değişecek olmakla birlikte kişi hakkında verilen denetimli serbestlik kararına uyulmadığı takdirde verilen hapis cezası kısmen veya tamamen infaz edilecektir. Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği ihtimalinde ise, ceza infaz edilmiş sayılacaktır.

 4. merhabalar. Babam 7 yıl hapis ve 50.000 tl adli para cezası aldı. Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde. Çıkmasına da yaklaşık birkaç ay var. Adli para cezası 3’e bölünmüş daha önce. Ancak biz hiçbir ödeme yapamadık. Para cezasını ödememiş olmamız babamın tahliyesini engeller mi? ödeyecek gücümüz de yok, herhangi bir kolaylık var mıdır bu konuda? teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Babanızın adli para cezası veya bu adli para cezasının taksitlerden biri süresinde ödenmezse, babanız için hakkında kamuya yararlı bir işte çalıştırma prosedürü işletilerek adli para cezasını ödemesi sağlanır. Günlük çalışma süresi en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir. Babanızın hakkında hazırlanan çalışma programına ve denetimli serbestlik görevlilerinin uyarı ve önerilerine uymaması halinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısım ceza infaz kurumunda hapis cezası olarak yerine getirilir. Ödenmeyen adli para cezasından dolayı hükümlüye verilecek ceza 3 yılı geçemez.

 5. Merhaba. Benim adlı para cezası olarak 9.000tl vardı faizleriyle beraber. Bu cezayı ödemeye başladım 3.000 tlye kadar ödedim ama suan durumun iyi değil taksitleri aksatma olasılığım var . Eğer iki ay ödemessem ve iki ay sonra tekrar yapılandırıp takstle bağyabilirmiyim.. teşekkürler

  1. Merhabalar Hasan Bey,
   5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106. maddesinde belirtildiği üzere, tarafınıza hükmedilen adli para cezasının takside bağlanmamış olması ve bir aylık süre içerisinde üçte birini ödemeniz halinde geri kalan kısmın birer ay aralıkla iki eşit taksitle ödenmesine izin verilmektedir. İlk taksidin süresinde ödenmemesi halinde ise, verilen ikinci takside ilişkin izin hükümsüz kalır.
   Dolayısıyla Yasa, yalnızca ilk bir aylık süre içerisinde taksit yapma imkanı vermiş ancak sonrasında bu taksitlerin ödenememesi durumunda tekrar taksitlerin yapılandırılmasına izin vermemiştir. Bu durumda, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, iki saat çalışmanız bir gün karşılığı olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmanıza karar verilir. Günlük çalışma süreniz ise en az iki saat ve en fazla sekiz saat olmak üzere denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir.

 6. 3.600 tl adli para cezası aldım .icra ceza mahkemesinden. 3 taksit yapıldı 1 taksidini ödeyemedim.savcılıktan yazı geldi 60 gün hapis cezasına cevrilmiş oda 120 saat kamuda çalışma cezasına. kalan taksidimi hemen ödeyip kamuda calışma cezamdam kurtulabilirmiyim.saygılar teşekkürler.

  1. Merhabalar,
   Yukarıdaki yazımızda da belirtmiş olduğumuz gibi, 120 saatlik kamuya yararlı işte çalıştırılma cezasına karşılık gelen parayı ödediğiniz takdirde kamuda çalışma cezasından kurtulabilirsiniz.

  2. merhaba 1650 lira para cezası aldım taksitlendirdim son taksidi unutmuşum yatırmaya çagrı kagıdı geldi son taksiti ödesem kurtulabilirmiyim acaba teşekkürler

   1. Merhabalar, ödemenizi tavsiye ederiz. Kabul ederler. Elbette başkaca ihtarname almadıysanız.

 7. adli para cezası aldım 3500tl hıc odeme yapmadım 3 ay gectı hıcbır sıkıntı olmadan şuan tamamını yatırabılıyormuyum

  1. Merhaba,
   Elbette size adli para cezasını ödemesi için ilgili infaz bürosunca bir ödeme emri tebliğ edilmiştir. Ödeme süresi de bu ödeme emrinin tebliği ile, elinize aldığınız günden itibaren başlamaktadır. Hakkınızda denetimli serbestlik kararı verildi mi yahut yakalama kararı mı oluşturuldu bilemiyoruz. Fakat ödeme isteğinizi infaz bürosuna bildirmenizi ve yukarıdaki ihtimallerden hangisine girdiğinizi öğrenmenizi tavsiye ederiz.

 8. Merhabalar. Adli Para Cezasının nereye ödenmesi gerektiğini bilmiyorum. Bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler.

  1. Ahmet Bey,
   Para cezanıza dair ödeme emrini aldığınızda adliyede bulunan cumhuriyet savcılığı infaz bürosuna başvurarak Vergi Dairesine hitaben yazılmış bir yazı almanız gerekmektedir. İnfaz bürosunun verdiği yazıyla ilgili vergi dairesi’ne ödeme yapıldıktan sonra yapılan ödemeye dair dekont alınarak cumhuriyet savcılığı infaz bürosuna teslim edilmelidir.

 9. İyi aksamlar benim hakkımda adli parası varmış tebligatlar bana ulaşmadı 3000 lira bu tebligat infaz bürosuna geri donmemiş taksitlendirme hakkım yokmus ne kadar surede bu parayı yatırmam gerekir

  1. Merhaba,
   Para cezasına ilişkin bir tebliğ muhakkak yapılmıştır fakat elinize ulaşmadı ise muhtara teslim edilmiş olabilir. Bağlı olduğunuz muhtarlığa giderek sormanızı tavsiye ederiz. Ödeme süreniz muhtara teslim edildiği tarihten başlayacaktır.Ödeme süresi 30 gündür. Para cezası süresinde ödenmediğinden hapse dönüştürülmüş ise taksitlendirme mümkün değildir.İnfaz aşamasında taksitlendirme talebi cumhuriyet savcılığına yapılır. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 aylık süre içerisinde başvurmanız halinde para cezasını 3 eşit taksitte ödeme hakkınız vardır.İlk taksit peşin ödenir, geriye kalan iki taksit ise birer aylık sürelerde ödenir.Bu yasal bir hak olup, kabule veya takdire bağlı değildir.

 10. Ben bir arkadasın telefonunu almıstım telefon dustu kayboldu yenisini aldım ama kabul etmedi sonra gitti guveni kotuye kullanma diye dava acmıs bundan dolayı bu cezayı aldım bunun memuriyete etkisi olurmu yani memur olmama engel olurmu bu sene kpss ye girecegim

  1. Merhaba,
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak şartlar arasında; “taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı İşlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, gibi yüz kızartıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihaleye ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı mahkûm olmamak” şartına yer verilmiş, aynı Yasanın 98/b maddesinde, memurluğun sona ermesi nedenlerinden olarak “memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurluk sırasında bu şartlardan her hangi birinin kaybedilmesi hali de düzenlenmiştir. Fakat net bir yorumda bulunabilmek için dosyanızın içeriğini bilebiliyor olmak gerek.

 11. Merhabalar gecenin bu vaktinde yazıyorum uykusuz kaldım düşünmekten çareyi size yazmakta buldum 9 mayısta asli hukuk Mahkemesi bana on ödeme diye tebliğ verdi ödemenin 10 gün içinde yapılması gerektiği yazıyor bugün itibariyle 11.gune girdik ben bu ödemeyi tebliğ tarihinden 1 içinde yapsam problem yaşar miyim ? Yoksa zamanım geçtimi bugün itibariyle? Gün içinde gördüğünüzde yorum yazarsaniz çok memnun olurum iyi geceler

  1. Merhaba,
   Asliye hukuk mahkemesinde görülen davanın nev’ini bizimle paylaşamazsanız yardımcı olamayız; zira burada bir ceza mahkemesi kararından bahsetmiyoruz. Detaylandırabilirseniz seviniriz.

 12. Merhabalar…
  Mahkeme sonucunda 1100 arti 2100 tl.ceza aldım. 150 gün hapisten çevrildi. ..Bu parayı ödeyecek gücüm yok.hapis alınırsa kaç gün yatarım. Teşekkürler. ..
  Saygilar

  1. Adli para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilir. Genelde günlük 20 TL üzerinden gidilir. Sizin de hesaplamanız bu rakam üzerinden olacaksa, 3200/20 TL = 160 gün hapis cezasına çevrilebilecektir.

  2. Merhaba annemin adli para cezasi suresini kacirdim 5 6 gunluk bir sure ihmal ettim. Sadece bu 5 6 gunluk sure icin mi ceza alir yoksa bu surede para cezasi olur mu

 13. Merhabalar mahkemeye gittiğimde bana on ödemeli bir kağıt tutusturdular elime kağıtta ,10 gün içerisinde ödeme yapmam gerektiği yaziyordu suan üzerinden 17 gün geçti.ve perşembe günü durusmam var ne yapmam gerekiyor ? Parayi 10 gün içerisinde ayarlayabiliyorum.durusmada hakim parayi yatiramadigimdan dolayi beni aynı gün içeriye atar mi yoksa bu para cezasının ödenmesine yardimci olabilir mi lütfen çok acil Yazarmisiniz

 14. Merhaba,
  Tek bir hükümde aynı tedbirin ihlali nedeni ile her biri 3 er aylık toplam 100 ceza aldım. Daha önceden sabıkam olduğundan hakim hagb veya erteleme veremedi ve fakat hapis cezasını adli para cezasına çevirdi.
  Ödemeleri yapamıyorum.
  Bu durumda hapse girersem 5 yıl mı yatarım ya da cezanın ilk haline döner ve 25 yıl mı? Açık mı kapalı mı cezaevi olur? Ya da hakimin bu cezaları başka bir yaptırıma sokma durumu var mıdır? Kamu yararına çalışma vb.
  Ayrıca cezalar 3 er aylık olduğundan haftasonu infaz müessesinden yararlanabilir miyim?
  Syg.

 15. Merhabalar. 2.400 tl para cezasi aldim ve bunu takside böldüler her ayin 11 150 tl ödüyorüm ve yakin zamanda isten cikarildim bugun taksidimin son gunu yaklastik 6 taksit ödedim adli para cezasinin taksidini söylenen gunde ödemedigim takdirde alacağim ceza ne olur Bügün taksidimin son günü cumartesi adli paralar ödeniyor mu pazartesi yatirma imkanim var.. Simdiden tesekkür ederim

  1. Merhabalar,
   Taksidi geciktirmeniz sebebiyle hakkınızda denetimli serbestlik kararı verilmiş olsa bile her zaman kalan adli para cezasını ödeyebilirsiniz.

 16. Tesekkürler bilgi icin taksidi yatiramadim 2 gun gecti alacagim ceza kesin denetimlik mi yoksa hapis cezasimi olur ayrintili bilgi verirseniz cok sevinirim.

  1. Merhabalar,
   Adli para cezası zamanında ödenmezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir. Günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir. Hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uyulmaması hâlinde, çalışılan günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir. Dolayısıyla ilk etapta denetimli serbestlik oluyor.

 17. Ben taksirli suctan 24300 tl ceza aldım bu cezayı bana tebliğ ettiler.ve benim bu cezayı ödeyecek gücüm yok.kamuya yararlı işte çalışmak istiyorum
  Yalnız ben devlet memuruyum ve 24 saat çalışıp 48 saat istirahat ediyorum bu cezayı istiratli günlerde tamamlamak mümkün mü kamuda itfaiye eri olarak çalışıyorum bu cezayı itfaiye ile alakalı bir işte tamamlamak mü

  1. Merhabalar,
   Adli para cezası zamanında ödenmezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir fakat süreci hızlandırmak isterseniz bir dilekçe ile bunu talep edebilirsiniz. Sizin uygun olduğunuz günlerde kamuya yararlı bir işte çalışmak istiyorsanız da bunu bulunduğunuz yerdeki denetimli serbestlik müdürlüğüne giderek öğrenmenizi tavsiye ederiz zira bu tarz durumlarda uygulamalar farklılaşabiliyor.
   Bilginize…

 18. Merhaba ..
  Banada Adlı Para Cezası Geldıı 9.bın Bnm Ikamet Antep Yalnnız Eskı Ikamet Ettgım Sehre Kutahyadakı Annemın Evıne Gıtmıs Kagıt Aylar Sonra Haberım Oluyor Taksıtı Bu yuzden Kacırıyorum ne yapabılırım. Taksıte tekrar cevırme ımkanım yokmu.:) Tessekkkuuurrlerr….

  1. Merhabalar,
   Tekrar taksite çevirme durumunu değerlendirmeden önce cezanız denetli serbestliğe çevrildi mi onu bir öğrenmenizi tavsiye ederiz.

 19. MRB Ben şuan sigortalı bir işte calısıyorum 3000 tl adli para cezası aldım fakat Ödeme gucum yok bır cok yere ödeme yapılıyor maaşimdan mesai saati dısında denetimli serbeslikten yararlanabilirmiyim ?

  1. Merhabalar,
   Denetimli serbestlikten faydalanmanız mümkün, bulunduğunuz yerdeki denetimli serbetslik müdürlüğü ile konuyu konuşmanızı tavsiye ederiz.

 20. Merhaba kayınvalideme adlipara cezası verildi. Ancak birtaksidi geciktirdik bu gün tebliğ kağıdı geldi. Ya hapis yada kamuya yararlı işdeçalışma yazıyor. Biz kalan cezanın hepsini ödeyebilirmiyiz böyle bir şansımız varmı? Teşekkürler.

  1. Merhabalar size gelen yazıda denetimli serbestlik kararına çevrildi şeklide mi yazıyor?

   1. Tebliğ edilme tarihinden itibaren 10 gün içinde infaz kurumuna gidip kamuya faydalı işe çevirebilirsiniz başvuru olmadığı takdirde hapis kararı yazıyor. Biz önceden taksitlendirmiştik.

    1. Sadece bir ayını geciktirdik. Cezanın yarısını ödedik. Kalanı toplu ödesek olurmu? Ceza iptal edilirmi?

 21. Almis oldugum 2 Yil 1 ay cezanin 83 gününü yattim 18 ay cezam var bu ceza tecil ettirdik 5 Yil yargitay cezayi onayladi 2013 te Ben yurt disinda oldugum icin türkiyedeki adresime teblikat gönderilmis bildigim kadariyla denetimli serbestlik ten yararlanmam icin 15 gün cezaevinde gecirirsem denetimli serbestlik ten yararlaniyorum Ve Yil imzaya tabi tutulup gerekli hükümleri yerine getirmem gerekiyor Benim sorum ise denetimli serbesligi yurt disinda yasadigim icin 3 cocugumun okullari Ailem Ve is yerim oldugu icin cok büyük bir maduriyet doguyor bu denetimli serbestlik te kalan süreyi para cezasina cevrilirmi ögrenmek istiyorum yardimci olursaniz sevinirim tesekürler.

  1. Merhaba kolay gelsin nitelik dolandırıcılıktan ceza aldım karşı tararfa şikayetini geri aldı parasını veridm 1 yıl 10 gün ceza aldım para cezasına çevrildi 900 TL 5 taksti diyo ben takstiklero ödedim zaman ceza evine giriyommu hesapladı 45 gün ceza evine girersin dedi O 45 günü paraya cebiriliyomu ne yapmam lazım 45 gün cezayı nezaman girilir icireyiye

   1. Merhaba kolay gelsin nitelik dolandırıcılıktan ceza aldım karşı tararfa şikayetini geri aldı parasını veridm 1 yıl 10 gün ceza aldım para cezasına çevrildi 900 TL 5 taksti diyo ben takstikleri şuan yapılması bayramdan sonra gel dedi ne zaman ceza evine giriyommu hesapladı 45 gün ceza evine girersin dedi O 45 günü paraya cebiriliyomu ne yapmam lazım 45 gün cezayı nezaman girilir icireyiye bana bilgi verirmisiniz kafam karışık tesekkurelr

 22. Almis oldugum 2 Yil 1 ay cezanin 83 gününü yattim 18 ay cezam var bu ceza tecil ettirdik 5 Yil yargitay cezayi onayladi 2013 te Ben yurt disinda oldugum icin türkiyedeki adresime teblikat gönderilmis bildigim kadariyla denetimli serbestlik ten yararlanmam icin 15 gün cezaevinde gecirirsem denetimli serbestlik ten yararlaniyorum Ve 1 yil imzaya tabi tutulup gerekli hükümleri yerine getirmem gerekiyor Benim sorum ise denetimli serbesligi yurt disinda yasadigim icin 3 cocugumun okullari Ailem Ve is yerim oldugu icin cok büyük bir maduriyet doguyor bu denetimli serbestlik te kalan süreyi para cezasina cevrilirmi ögrenmek istiyorum yardimci olursaniz sevinirim tesekürler.

 23. Merhaba ben yurtdişinda yaşiyorum.bana turkiyeden bir tebligat geldi 5 yil denetimli serbestlik ve bin liraya yakin para cezasi.bana bu para cezasindan dolayi bir tebligat daha gelecekmi?
  Birde cezayi türkiyede kardeşim odeyebilrimi?
  Teşekkürler

  1. Merhaba ,
   Adli para cezanızı kardeşinizin ödemesinde bir sakınca yok. Muhakkak bir tebligat gelir ama adresinizde bulunmazsanız konsolosluğa giderek bunu soruşturmanızı öneririz. Denetimli serbestliği yapamayacaksınız pek tabi, hapis cezasına çevrilebilme ihtimali var. Bilginize…

 24. Adli para cezası aldım 2400+2400 ilk iki takdirini yatirdim fakat ucuncu takdirini tarihini unuttum 14gun geçmiş şimdi ne olur veya ne yapmam gerekir

  1. Merhabalar,
   Hala gidip yatırabilirsiniz bir sıkıntı olmayacaktır. Kaldı ki cezanız denetimli serbestliğe çevrildiyse dahi kalan taksidi ödeyip kurtulmanız mümkündür.

 25. merhaba.benim kardeşim askere gittigi ilk 3 ay içinde 3-4 sefer firar etti.en son 6 ay kala askerliğe elverişsiz olduguna dair rapor aldı.ve askerlikle ilişiği kesildi.fakat 3 hafta once eve gelen bır teblıgatta bu işlediği fırar sucundan dolayı 6 000 tl para cezası verildiğini ögrendık. aynı teblıgatta yanılmıyorsam kamuya yararlı bir işte çalışabılecegı de yazıyordu.fakat bunun hangı şartlarda olacagını hatırlamıyorum..şimdi benım kardesım 4 gun önce bu para cezasın yuzunden tutuklanıp cezaevıne gonderıldı..telefon ıle konustugumda bu parayı odemeden serbest bırakmayacaklarını soyledı..şimdı sormak ıstedıgım şu.kardeşimin aldığı rapor un hiç bir anlamı yok mu.bu cocuk keyfınden kacmıyordu cunku psıkolojık sorunları vardı.sonucta aldığı raporun sebebıde bu .fakat firar olayı rapordan önce oldugu ıcın verılmıs olabılır mı bu ceza.herhangı bır ıtıraz hakkımız var mıdır .teşekkürler

 26. Merhaba.trafik guvenligini tehlikeye dusurme sucundan 3600 tl para cezasi aldim.taksitlerini heray 200 tl olarak gununde oduyorum.yanliz simdi maksat disi bicak bulundurmaktan (sustali) diye geciyor 3400 tl daha para cezasi aldim.bunun odemeside gelince ikisini ayni anda ayni ayda odeme durumum yok.asgari ucretliyim.bunu goz onunde bulundururmu savcilik yoksa ayni anda odememi isterler.eger oyle olursa mahkeme kararina itiraz etmekten baska carem kalmiyor.en azindan ilk cezamin taksidini bitirmek icin.ne yapmaliyim.cevabiniz icin simdiden tesekkurler.

  1. Merhabalar,maalesef adli para cezalarının ertelenmesi gibi bir kurum yok hukukta. O sebeple ödeyemiyorsanız süresi içinde denetimli serbestlik yükümlülüklerini kabul ediniz aksi halde hapis cezasına çevrilebilecektir. Ancak adli para cezası, ne şekilde hapse çevrilmiş olursa olsun, hapisteyken ödense bile geçerlidir.

 27. Merhabalar bugun mahkemem vardı ve bazı şuçlardan beraat aldım bazı suçlardan para cezası aldım maddi durumum fazla Yok bunun hakkında bir bilgi verebilirmisiniz şimdiden tşklr ederim

  1. Merhabalar, adli para cezası yerine denetimli serbestlik yoluna girebilirsiniz.

 28. Merhaba , iki ayri asliye ceza mahkemelerinden toplam 9000 tl para cezasi aldim ilk 4 ay taksidi gününde ödendi ancak sonrası günlerini kaçırdım ödeme yapmadım. Hakkımda yakalama emri cikmis mıdır? Adres değişikliği de oldu tebliğ geldiyse de elime ulaşmadı.
  Haziran 2016 dan beri ödenmiyor. Tamamini odeyip kapatabilir miyim? Yakalama emri cikar mi? Yardimlarininizi rica ederim.

  1. Merhabalar, denetimli serbestliğe çevirme mümkün olabilir. Tamamını ödemeniz de mümkün, böylelikle yakalama kararı çıkmasına gerek kalmaz.

 29. merhaba.2005 haziran ayı öncesi yüksek tutardaki adli para cezası suçu,kamuya yararlı çalışmaya çevrilirse 3 yıl süreyle günde 2 saat çalışmamı verilir. yoksa 2005 haziran öncesi kanun nedeniyle 2/5 ten dolayı 14 ay 12 gün 2 saat çalışmamı verilir.

 30. Merhabalar , benım iki mahkemeden ayrı ayrı adli para cezalarım var bi kasten adam yaralamadan 5 ay 4 gün hapis cezası almıstım gecenlerden mahkemeye girdim 3080 tl azdli para cezasına cevrildi şimdide ödeme emri çıkmıs benım merak ettiğim su ben bu parayı odemezsem kamudada çalışmazsam 2 yılın altındakı cezalarda acık cezaevine girip 1 hafta yatıp cıkıyolarya denetimli serbestlıkten bende bu sekılde 1 hafta girdi çıktı yapıp kurtulabılırmıyım ?

  1. Merhabalar, şimdi biz sizin dosyanızı bilmiyoruz, sürelerle alakalı neler işledi bilmiyoruz, size direkt evet çıkarsınız dememiz mümkün değil, bizce karşınıza çıkan denetimli serbetslik fırsatını geri çevirmeyin.

 31. selamlar. ben 15/j maddesinden 3 yıl ay ve 93 bin adli para cezası ayrıca aynı dosyadan resmi belgede sahtecilikten 2 yıl 6 ay ceza aldım. yargıtay onadı ve ben firariyim yurtdışındayım. sormak istediğim. önce hapis cezasını infaz ettikten sonra mı para cezasınımı öderim

  1. Merhabalar, adli para cezası için size bir yazı gönderilmiştir ne şekilde ödemeniz gerektiği için. Zaten ödenmemişse adli para cezası da hapis cezasına çevrilmiştir.

 32. Merhaba , babam daha önce zimmet suçundan hagb kararı vardı . Bu süre içinde aile tartışmasında dolayi ertelenen hüküm kesinleşti şu an açık cezaevinde. Denetimli serbestlikten faydalanacak. Denetim içim sadece imza mi yoksa farklı yaptirimlarda uygulanır mi ? Adlı para cezası yok ama karşı tarafın avukat vekalet ücretini bizim ödememiz gerekiyormuş. Maddi imkanımız yok ne yapmalıyız ?

  1. Merhabalar, denetimli serbestliğin ne şekilde verildiğine hatta bulunan ile göre bile değişebilir. Denetimli serbestlik müdürlüğü ile konuşmanızı öneririz.

 33. DOLANDIRICILIKTAN 2 YIL 6 AY + (6000 GÜN) 120 000 TL ADLİ PARA CEZASI VE SAHTECİLİKTEN DE 1 YIL 8 AY TOPLAMDA 4 YIL 2 AY HAPİS + 120 000 TL PARA CEZASI VERDİLER. PARAYI ÖDEYEMEM. NE KADAR HAPİS YATARIM. VEYA KAMU İŞİNDE ÇALIŞTIRIRLARSA NE KADAR ÇALIŞIRIM. KAMU İŞİNDE ÇALIŞIRKEN GECELERİ HAPSANEDE Mİ YOKSA KENDİ EVİMDE Mİ KALACAM ? DENETİMLİ SERBESTLİKTEN NASIL YARARLANABİLİRİM.
  ÖNCE DENETİMLİ SERBESTLİK Mİ UYGULANIR YOKSA PARA CEZASININ HAPSİ Mİ ? 5 ÇOCUĞUM VAR BENİMLE HİÇ ALAKASI OLMAYAN BİR SUÇTAN CEZA ALDIM. NE TAVSİYE EDERSİNİZ. YARDIM EDERSENİZ SEVİNİRİM. DOSYA YARGITAYDA ONARSA BAŞIMA GELECEĞİ BİLEYİM Kİ TEDBİRİMİ ALAYIM. ALLAH RAZI OLSUN.

 34. Merhaba ben 2011 de 16 yaşında ceza evine girdim 9 ay hapiste kaldım. 6 yıl ceza verildi ceza 2 yıla kadar geldi hakim pişmanlık duygusuydan yaralanarak 2 yıl içinde bir suç işlememek kaydıyla salıverdi beni. Arada 5 yıl geçmiş babam adına işlediğim suçtan vekil tutulmuş 50 bin tl para cezası gelmiş böyle birşey var mı.
  Nedenini öğrenmek istiyorum.
  Saygılar

  1. Merhabalar, bu pazara cezası adli para cezası olabilir mi? Hapis cezasıyla birlikte verilmiş olabilir mi?

 35. merhaba , ben 6 bın tl para cezsı aldım kamu yararına çalıstım yarısını belırlı nedenlerden dolayı 3 gun gıdemedım gıtmedıgım gunlerde denetımlı serbestlık memurları gelıp dosyamı kapatmıslar sımdı bundan sonrası ne olur acaba saygılar

  1. Merhabalar, dosyamı kapatmışlar demişsiniz ama sizi o günler mazeretli sayarak mı kapatmışlar yoksa kurul kararıyla dosyayı mı göndermişler?

 36. iyi günler 2012 yılında sonuçlanan bir davam vardı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ve 6400 tl idari para cezası aldım para cezasını kamuya yararlı bir işte tamamladım..yalnız hapis cezası edevlette tecilli yazıyor benim şimdi yargıtayda bir dosyam daha var oda 4 yıl 2 ay ve 7200 tl adli para cezası varolurda onaylanırsa nasıl bir durum oluşur teşekürler

 37. İyi günler benim 15 bin TL adlı para cezası geldi fakat tepligat muhtara yapılmış benim çok sonra haberim oldu sonra savcılıktan bilgi aldım para cezası süresi ve kamuda çalışma süresi geçmiş tebliğde sonra müracaat için süre ne kadardır teşekkür ederim

  1. Kendi sorunuz içinde sürelerin tamamını kaçırdığınız yazmakta. Tekrar yazının geldiği savcılıkla görüşmek gerekmekte.

 38. Benim yargitayda 2yil ceza 2400 adli para cezasi vardi onanmis ama hic haberim yoktu 4 yil olmus onanali adresim yok diye bulamamislar yeni kimlik cikardim adresim belli oldu ve infaz memurlari eve gelmis 2 yil cezasi var diye sucum mala zarar verme kamu dokunulmazligini ihlal etme lutfenn nekadar ceza yatarim 1 hafta gir cik olur diyolar bide para cezasi var o nasil olucak allah rizasi icin bi cevap yazin lutfennnnnn

 39. merhaba benim bir ceza mahkemem vardi mahkeme bana 400 tl mahkeme parasi 2.600 tl avukat parasi cikti ben hic odemedimm
  sonra mesaj .gonderdiler belli bir tarih verdiler odemezsen haciz gelecek dediler bisey olurmu

  1. Merhabalar, davayı kaybettiğiniz için masraflar ve vekalet ücreti üzerinize yüklenmiş. İcraya verilirse elbette gelinebilir.Sizin sorumlu olduğunuz rakamlardır bunlar.

 40. meraba tebligat elime ulaşamadığı için bana verilen tüm hakları kaybetmişmi oluyorum.yakalama kararım çıktı 51 milyar cezaya carptırılmışım.şuanda hükümlüyüm izine çıktım.bu konuda ne yapabilirim.? yardımcı olursanız sevinirim.

 41. Merhaba, hakkımda kesinleşmiş bir para cezası var. Sözlü olarak hakaret ettiğimi iddia edilmişti. Asliye Ceza Mahkemesinde hüküm verildi. Para cezası ödeme emriyle kesinleşmiş karar tarafıma geldi. Maddi gücüm olmadığı için(öğrenciyim) bu cezası ödeyebilmem mümkün değil. Bu karara itiraz edebilir miyim? Varsa örnek bir dilekçe paylaşmanızı rica edebilir miyim? Saygılarımla

 42. Merhabalar
  Bize imar kirliliğinden dolayı belediye 12.000 tl ceza kesti. Biz o parayı ödedik. Sonra bizi mahkemeye verdiler. Eğer mahkeme adli para cezası verirse belediyeye ödediğimiz parayı geri alabilir miyiz. Yoksa her iki tarafa da ceza mı ödeyeceğiz.

  1. Merhabalar, yapılan hareket hem idari hem adli ayrı ayrı cezalar gerektiriyorsa her iki yönden de cezayı ödemeniz gerekir.

 43. Benim son taksidim 3 ay geçti kağıt geldi on gün içinde ya denetimli ya cezaevi ödersem kabul olurmu tsk

 44. Merhabalar…
  ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK SUÇUNDAN 25 GÜN HAPİS CEZASI ALDIM.. BU CEZA 25×20=500 TL PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ VE 4 TAKSİT YAPILDI.. TEBLİGAT ELİME ULAŞTI GİDİP 2 TAKSIDI ODESEM GERİYE KALAN İKİ TAKSİDIDE GÜNÜNDE VE ZAMANINDA ODESEM YANİ CEZA 4 TAKSİT AMA BEN 2 TAKSİTTE ODESEM SIKINTI OLUR MU.. ÇÜNKÜ YURTDIŞINA ÇIKIYORUM ARKA ARKAYA 4 AY TÜRKİYE’DE BULUNAMAM.. TEŞEKKÜRLER

 45. merhaba 2000 saat (1000 gün)olarak 30 bin lira adli para cezam vardı bunun bir kısmını kamuda 4 saat calışarak ödedim fakat denetimli de vaka görüşmesine bir gün sonra gittiğimden dolayı ikinci kez uyarı aldım ve dosyam kapatıldı.1160 saatim kaldıgı söylendi bu 1160 saatin para ödemesi ne kadar olur günlük mü yoksa saat mi hesaplanıyor ne kadar dan hesaplanıyor ayrıca erteleme hakkım var mı bunu ögrenmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar.

  1. Merhabalar, size tebligat yapılacaktır zaten bunların cevabınıorada görürsünüz.

   1. canan demır sorusunun devam olarak.. su an cezaevınde kendısı..teblıgatta gelmedı.. dılekce ıle taksıtlendırme yapılabırmı

 46. Merhaba adli para cezasinin taksitini bir gun gecirsem sorun olurmu bugun odeme gunu ancak ben yarin odeyebilirim yarin odesem olurmu

 47. Merhaba Oğlum askerden önce bir kavga ve taciz olayına karışmış bu yüzden mahkeme kararı 3 sene sonra belli oldu kesinleşmiş karar dediler 4 adet 2400 tl lik adli para cezası ile birlikte 10 gün içinde teslim olmak koşuluyla 1 yıl 2 ay hapis cezası var bize zaten oğlum bakıyor cezaevine girerse bu parayı ödeyemez bu durumda ne yapmak lazım lütfen acil çözümlerinizi yüksek huzurlarınızdan bekliyorum.

  1. Merhabalar, ceza verilmiş fakat oğlunuz belli bir süre sonra koşullu salıverilmeden faydanalanabilecektir.

 48. Merhabalar mahkemece 3000 tl lik bir ceza kesildi trafik sucundan ben bu 3000 tl yi 3 taksite böldürdüm ilk iki taksitini gününde ödedim yalnız benim bu ay düğünüm var taksiti bi 10 gün geciktirsem ne gibi sorunla karsılasırım yani aynı ay içinde 10 unda değilde 20 sinde ödesem ne olur şimdiden teşekkürler

  1. Muhtemelen 10 günlük bir gecikme de işlem yapılmayacaktır. O sebeple sıkıntı olacağını düşünmüyoruz.

 49. iyi günler ben 4500 tl para cezası aldım ilk taksiti verdim 2 taksit bu ayın 14 de 14 de ödemesem 15 de ödersem yane 1 gün gecerse sıkıntı olurmu acaba _?

 50. Merhaba 24 02 2017 de asliye ceza mahkemesinden 10 ay hapis cezası aldım ve ertelediler ayrıca 80 tl adli para cezası verdi bu adli para cezası ödenmezse 4 gün hapis yazıyor bunu yatarmiyim daha elime kağıt ulaşmadı 3 ay oldu mahkeme bitti sorun olurmu temyiz etmedim karari onanmis adli sicil kaydında 80 tl adli para cezası ve 10 ay hapis yazıyor bu parayı hemen ödemem gerekir mi teşekkürler

  1. Merhabalar, tebligatda yazan şekilde ödemenz gerekir,hapis cezasına çevrilmediği müddetçe her an ödeyebilirsiniz.

 51. Merhabalar Ben ilaç fabrikada calışıodum şefim dedi ki paletleri cıp95 deterjanla yıka dedi bende yıkadım kazayla deterjan omuzuma geldi yandı ve hastaneye gitti polis dedi ki şikayet misiniz dedi bende ailemi sordum babama şikayet olma dedi çünkü beni işten cıkarırlar diye bende şikayet olmadım bu sonuç mahkemeye versem devam eder mi

 52. Merhaba ben mühürden 3000 tl ceza aldım ama taksıdın 1 yatıranadım tahmınım 15 Veyata 20 gun gectı pazartesı 1 taksıdı yatırsam sorun çıkarım

 53. Merhabalar,Benim arkadaşım devlet kabloru çaldı da yakaladın ve hapis yerine para cezasına cevrildi bende arkadaşımının parasını yarısını ben ödedim ve tam ödedik sonuç mahkeme devam eder mi

  1. Merhabalar, Vergi Dairesi’ne ödeme yaptıktan sonra ödemenizi gösterir makbuzu tekrar İnfaz Bürosu’na giderek teslim ederseniz adli para cezanızla ilgili yükümlülükten kurtulmuş olursunuz.

  1. Merhabalar, bu durum davanın niteliğine göre değişir. Örneğin bu dava bir ceza davası mı hukuk davası mı?

 54. Mahkeme karari ile verilen hukum 2000tl ve bu karar yeni geldi. Bunun simdi bir ay icerisinde mi odenmesi gerekiyor yoksa ayriyeten ödeme emri tekrar mi gelecek? Bir de istanbuldayiz ama bu diyelim ki bu karar sivas cumhuriyet savciligindan geldi . Bunu istanbul da odesek olur mu yoksa sivas a mi gidilmesi gerekiyor? Tesekkur ederim

 55. Merhaba, benim 1 yıl 8 ay hapis cezam 540 tl paraya çevrildi. Liseyi 2 sene oldu bitireli. Suçu 17 yaşımda yaptım şimdiyse kendi çabalarımla üniversiteye gitmeye çalışıyorum babam işsiz. Ödeyemiyorum, her seferinde tebligat geliyordu mahkemeye gidiyordum tamam ödeyeceğim diyordum fakat hep korktuğum için öyle diyordum. Ödemediğin takdirde hapse çevrilir diyordular. Ben de ”tamam öderim ” dedim hep ve 4-5 ay oldu bu konu hakkında bir tebligat vs gelmedi bana. Yurtkurdan yurt başvurusu yapacağım yurdu hak etmem için bu durum engel mi? Kamu işinde çalışmayı nasıl teklif ederim mahkemeye?

 56. merhaba ben 20.000 tl para cezası aldım yatıramadım daha sonra bu 2000 saat kamu yararına çalışma cezasına döndü çalışmasam ne olur yada nekadar hapse çevrilir tşkler.

  1. Merhabalar, bu doğrudan verilen bir adli para cezası mıydı, yoksa hapisten çevrilen mi? Eğer hapisten çevrilense zaten verilen hapis cezasıdır sizin bahsini ettiğiniz gün.

   1. yok 3sene 4 ay hapis 20000 tl para cezası verildi hapis cezasını denetimliden faydalandım şuan imzaya gidiyorum

   2. 2005 öncesi ceza evinde geçen hergün için 100 tl düşüyolarmış fakat şuan nedir bilemiyorum cevabınızı bekliyorum tşkler

  1. Taksitleri ödemeye başlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde adli para cezanız hapis cezasına çevrilecektir.

  2. kamu yararına çalışma saati 10 tl günde en az 2 en fazla 8 saat çalışma borcun bitene kadar onuda yapmassan hapis ama nekadar olduğunu bu avukat bilmiyor bana cevap vermedi

 57. 2 ordi asliyeden bana 6000bin 3000 bin ve 80 tl adli para cezasina verilmisdir qeldide acaba 9080bin lirami odeyecm yksa 80 tlmi ayri ayri mesaj geldi efendim

 58. merhabalar ben denetimli serbestlikten imza ihlali yaptım 2 kez her nekadar benim suçum değil memurun beni yanlış yönlendirmeside olsa ihlal ettim itiraz dilekçesi verdim kabul edilmedi ve dosya kapatılıp mahkemeye geri döndü ve ben mahkemeye itiraz dilekçesi verdim şuan sonucunu bekliyorum olumsuz olursa bir üst mahkemeye daha itiraz hakkım varmış benim sorum bu geçen süre benim cezadan düşüyormu yoksa dosya kapandığı tarihimi baz alınır teşekkürler.

 59. merhaba ben şuanda yeni 2 yıl denetimli serbestliğe çıktım fakat şuanda mahkemelrin vermiş olduğu 4 ayrı toplamı 375 bin tl para cezası geldi acaba denetimimi nasıl etkiler

 60. Merhaba, benım 2014den bu yana devam eden davam vardı resmi evrakta sahtecilik olarak geciyor. Mayıs ayında dava sonuclandı hükmün acıklanması geriye bırakıldı ve 998 tl para cezası mahkeme masrafı ödeyecekmisim. Ama vergi dairesini arıyorum borc düşmemis daha. Ne zaman düşer bu ? bana tebliğ edilen bieşy de yok

  1. Merhabalar, adli para cezaları ödenmediği takdirde ödenmeyen miktar hapis cezasına çevrilir.

 61. Merhabalar bundan üç yıl önce adli para cezası ödedik fakat bugun uzlaştırma için kağıt geldi bu ne demek oluyor teşekkürler

 62. Merhabalar benim 2013 yilindan askeri mahkemeden 1 ay 20ngun hapis cezam verildi. Fakat hagb. 5 yil icinde herhangi bir suc islememem gerekiyordu. Şuan için ise askeri mahkemeler kalktığı için asliye mahkemelerine devrediliyor mus. Bende haziran ayında oynanan goztepe maçından kamu malına zarar mahkemesi açıldı ve 28 ağustosta mahkemeye çıktım. Orda yurtdışına çıkış yasağı verdiler. Ve 6222 sayılı kanundan seyirden men cezası verdiler. Şuan kamu malına zarardan tekrar dava açılmış mayısın 28 inde. Askeri mahkeme ceza sürem ise 2017 şubatta bitiyordu. E devlette de gözükmüyordu. Şimdi ise gözükmeye başladı ve hagb kalktımı?? O 1 ay 20 günü yatarmiyim içerde. Veya mayısta olan mahkemede bu cezayı açıklarlar mi sonucta mayis ayinda düşüyor du dava yardımcı olursaniz çok sevinirim

 63. Merhaba,
  Aşağıda görülen adlı para cezalarimi deneyimli serbestlikte 2 ay önce tamamladım fakat sabıka kaydında çıkıyor. Ise gireceğim sabıka kadından silinir mi?
  001802017C0201021(01839408-17) 28.09.2015 5237SA 86/2. KÜÇÜKÇEKMECE;20.
  ASLCM 1500 P.07/02/2017 2015/1551-2017/71 07/02/2017

  2 C: 001802017C0201032(01839409-17) 28.09.2015 5237SA 86/2. KÜÇÜKÇEKMECE;20.
  ASLCM 1500 P.07/02/2017 2015/1551-2017/71 07/02/2017

  3 C: 001802017C0432870(01883761-17) 01.08.2009 5237SA 86/2 86/3,A 29 62
  52/1 52/2 52/4;5275SA 106/3. KÜÇÜKÇEKMECE;8.ASLCM 2240 P.07/06/2017
  2017/192-2017/319 07/06/2017

 64. Merhabalar bir konu hakkında bilgi almak istiyorum . Bir sene ceza 6 milyar adli para cezasına çevrildi. Fakat bu taksit yaptırma süresi geçti. Bu durumda ne yapabiliriz? Direk cezaya çevrilip cezaevine mi gönderilir teslim olması durumunda yoksa kamuya yararlı bir işte çalıştırılarak ödemesi mümkün müdür? Yardımcı olursanız sevinirim.

 65. Öncelikle hayırlı günler dilerim.Adli para cezası aldım 8330 tl 24 taksite böldürdüm. 12 taksitini ödedim. 11 Aydan beri geri kalan taksitleri ödemedim. Hepsini önümüzdeki günlerde ödesem problem yaşarmıyım Cevap için şimdiden teşekkürler ?

 66. 3000 bin adli para cezası kesildi.geldi.ihbarneme kağıdıda gelmedi.e devletten baktim.1. 2. Taksitini de ödemedim nolur.durumum da yok ödemeye .yatar cezasi gelirmi

 67. 3000 bin adli para cezasi aldim.evime teblig gelmedi.e devlettn baktim 1.ve 2. Taksit gunum gecmiş .yatar cezasina cevrilirmi.durumumda yok ödemeye .cevap atarmisnz napmam lazim

 68. Haziranda mahkemede 3 bin adli para cezasi aldim.tebliğ kağidi geedi e devlettn baktim kasim 20 sinde başlmş taksit.2 aylik ödeyemedim durumumsa yok. Yatar cezasi geliemi napmam lazim

 69. Adli para cezasindan 3 bin tl aldim.5 yıl icinde denetimli serbeslik tedbirine tabi tutulmasina,takdiren herhangi bir yükümlulük yüklenmesine gerek olmadığina gerek olmadığına.mahkumiyet hükmünün geri bırakılmasına .5 yil icinde ayni suç işlersemmi ödenecek adli para cezam.cevap yazarmısınz

 70. 3 bin adli para cezasi aldim ama 5 yıl içinde suç işlersem 3 bin para cezasını ödeyeceksiniz diyorlar.2. Aynı suçtan mahkemem var ondanda para cezaşlsı yada yatar cezasımı gelir

 71. İlk mahkemede 3 bin adli para cezasi kesildi.ama 5 yil icinde ayni suctan işlersem 3 bin para cezasini odeyecekmişm.ayni suctan basit yaralamadn farkli kişiyle 2 ay once mahkeme oldu unutmuşum gitmedim .20 gun sonra 2.mahkeme var gitmezsem ceza alirmiyim yada gidersem para cezasimi gelir hapislikmi olurum.para cezasimi alirim yine.cevap atarmsnz

 72. slm ben ruhsatsız silah taşımaktan 3600 lira para cezası aldım 20 takside böldüler ilk tasidi ayın 20sinde ödedim ikinci taksidi ödeyemedim 11 gün gecikmeli ödeyecegim negibi bi ceza alırım iyi akşamlar

  1. Merhabalar, hükümlü tarafından adli para cezaları hiç ödenmez yahut taksitlerden biri süresinde ödenmezse, hükümlü hakkında kamuya yararlı bir işte çalıştırma prosedürü işletilerek hükümlünün çalışarak adli para cezasını ödemesi sağlanır. Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek hükümlünün iki saat çalışması bir güne karşılık gelmek üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir.

 73. 10600 tl adli para cezam var. Kesinleşmiş kara. Yaşım 59. Bana direk öde deniyor ödeyemedim. Çünkü emeklıyım. Hpertansiyon sonucu felç ve beyin kanaması geçirdim. Ayrıca AF hastasıyım ve kalp yetmezliğim var. Şeker hastasıyımda. Tüm bunların detaylı raporları var. Ben şimdi bu kesinleşmş adli para cezamı kamuda çalışarak ödemek istiyorum. Ne yapmalıyım. iyi çalışmlar. Haklarımı bilmiyorum

 74. İyi günler ben hükmedilen ve ödenecek para cezasını anlamadim. Bizim ödememiz gereken hükmedilen mi ödenecek yazan mi ikisinde de yazan para miktarlari farklı

 75. Ben tehditten 4.500 para cezası aldım ödeyemezsem hapise çevrildiği zaman denetimlik serbezliginden faydalanirmiyim iyi gunler

 76. Merhaba.
  Asliye ceza mahkemesinden basit yaralama suçundan 5237 tck. 86/2 maddesinden 3000 tl adli para cezası 10 eşit taksit şeklinde verildi. Gerekçeli karar 1 haftadır elime ulaştı. Şimdi ne yapmalıyım?, başka bir ihtarname falan gelecekmi.
  Ne zaman ödeme yapmalıyım?
  Teşekkürler

 77. Slm babam birsi ile kavga yapıp mahkemelik oldu mahkeme babama para cezası verdi babamın ikameti başka şehirde olduğu için tebligat eline ulaşamama ihtimali var kendisi hergün e devletten baksa bi sonuç alırmı oradanda tebliğ edildiğini görebilirmiyiz

 78. Merhaba 6ay6gün ceza aldım bilişim suçundan paraya çevrildi 3720 ödemezsem hapis cezasına dönüşmeyeceği yazıyor çocuk mahkemesi olduğu için ödemezsem nolur ödemek zorunda mıyım? Aynı davada başka çocuk 2 yıl hapis cezası alıyor ve paraya çevriliyo ama 80 tl bunun nedeni nedir? Karara itiraz edebilir miyim bu konu hakkında? Onun daha uzun hapis cezası miktar düşük benim daha kısa miktar yüksek nasıl bir yol izlemeliyim?

  1. Merhabalar, gerekçeli kararı tebliğ almanızdan itibaren 2 hafta içinde itiraz edebilirsiniz. Ama bu süre kesindir, kaçırmamanız gerekir. Suçunuzun ağırlığı, somut olay ve koşullara göre bir meblağ öngörülmektedir.

 79. merhaba,
  sizden bilgi alabilrsem sevinirm 2017 yılında tapdk kurumundan 70.000 tl ceza geldi bu ödenmezse nelerle karşıolcağım..

  saygılarımla..

 80. Merhaba bunu acıklaması nedir ne yapmam gerekiyor

  5237SA 86/2 86/3-A-1 62 52/2
  52/4. İSTANBUL ANADOLU;38.ASLCM 3000TL P.10/11/2017 2016/310-2017/783
  10/11/2017

 81. Merhaba benım arkadasım suan hapıste sıgara kacakcılından 8 ay aldı 1 aydır yatıyo yalnız adlı para cezasıda varmıs gırmeden yapılandırmıs bızım bı bılgımız olmadından odemedım . adlı paradanda sımdı yatrmı yoksa 8 ayını doldurup cıkınca 2 saat calısırmı .adlı oara cezasıda on ucbın tele lutfen cvp

 82. MERHABA eşim karşılıksız çek sucundan ceza aldı . isnafdan karar geldi ve adli para cezası onandı.eğer para ödenmezse cezaevine girecekmiş.adli para cezası ödenmezse ne kadar kalır cezaevinde?artı eşimin firması resmi olarak değil ama fiili olarak iflas ettiğinden ödenmedi çekler.bunun bi geçerliliği olurmu? iyi çalışmalar

 83. adli para cezalarında 2005 öncesi suçlar için kamuya yararlı çalışma nasıl oluyor.1095 gün üzerinden 2/5 indirim uygulanıyor mu.

 84. Merhaba asliye ceza mahkemesinden 2bin TL para cezası aldım ödemezsem hapis yatarmıyım yada kaç gün yatarım Saygılar..

  1. Merhabalar, Adli para cezası ödenmezse cezanız hapis cezasına çevrilir. Bu durumda kaç gün hapis cezası yatacağınız, adli para cezasının kaç güne karşılık olarak verilmiş olduğuna göre değişecektir. Bilginize…

 85. hapisten çevirme adli para cezalarının 6183 sayılı yasa kapsamında tahsilinde G. zammı işletilir mi işletilmez mi
  emsal kararınız var mı .
  Teşekkürler…

  1. Merhabalar, Adli para cezası ödenmezse gecikme zammı söz konusu olmaz ancak gecikme zammından daha ağır sonuçlar ortaya çıkabilir.
   Adli para cezası için hükümlüye gönderilen ödeme emrinde hükümlü, belli süre içinde adli para cezasını ödemeye veya kamuya yararlı işte çalışmayı kabul ettiğini beyan etmeye davet edilir. Adli Para Cezası Ödeme Emri üzerine, adli para cezası ödenmez ve kamuya yararlı işte çalışma tedbiri süresi içinde kabul edilmezse; Cumhuriyet Savcısının kararı ile hükümlüye verilen para cezasının ödenmeyen kısmı hapis cezasına çevrilir. Adli para cezası, hapse çevrildikten sonra ödenirse hükümlü tahliye edilir. Bilgilerinize…

 86. İyi akşamlar 47bin küsür adli para cezası adresime geldi.ödeyecek hiç bir durumum yok.ne yapmalıyım?? 3çocuk annesiyim.ticaretle uğraşıyordum iflas ettik.işlerim bozuldu be ödemelerimiz yapamadım.ne yapmam lazım.

  1. Merhabalar, Adli para cezası ödenmediğinde, kamuya yararlı bir işte çalışma, bu da yapılmadığında hapis cezası söz konusu olmaktadır. Kamuya yararlı bir işte çalışma veya hapis yatma süresi de adli para cezasının kaç gün karşılığında verildiğine göre değişecektir. Bilginize…

 87. 1800 TL adli para cezası aldım.mahkeme sanığın daha önce bir suçtan mahkum olmaması ve kişiliği dikkate alındığında yeniden suç islemiyecegi hususunda mahkememize olumlu kanaat getirdiğinden 5271’sayili çok 231/5. Mad.uyarinca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına şeklinde karar verildi.bu durumda adli para cezam ertelenir mi
  Ayriyeden 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına kararı verildi.saygilar

  1. Merhabalar, Eğer mahkeme doğrudan para cezası takdir etmiş ve bu para cezası açısından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını vermişse, denetim süresinin sonunda (bu süreyi yükümlülüklerinize uyarak geçirdiğiniz takdirde), adli para cezanız ortadan kalkacaktır zaten. Bilginize…

 88. Efendım benım sahıs şirketim vardı ve ben fatura kestım ve devlet bana hapis cezası verdi bunuda paraya cevırdı ama benım bunu ödeme gücüm bile yok ben bunun yüzünden parayı ödeyemediğim icin hapse gırermıyım sizden yardım istıyorum allah rızası ıcın yardım edin ılk defa böyle bişey yaptım daha önceden hıc boyle seyım yoktu

  1. Merhabalar, Adli para cezası ödenmediğinde, adli para cezasına çevrilen hapis cezasını yatmanız mümkün olabilecektir. Bilginize…

 89. Merhaba hakim 7bin lira para cezası verdi fakat elime suan 3bin liralik ceza ulaştı.acaba hepsi toplu verilmiyormu yoksa ayri ayrimi geliyo cezalar.

 90. mrb hastanede calıştıgım mesasati icinde kavgadadan 5600 tl para cezası aldım adli olarak ben bu parayı nasıl nereye yatrcam taksıtlendırme olurmu, herhangı bır ödeme şeklıde gelmedı bana istanbul buyukcekmece 5 sulh cexza mahkemesi kararı temyıze gonderdım zamn sonra geldı ceza ne yapcam bılmıyorum

  1. Merhabalar, Adli para cezası mahkeme hükmünün kesinleşmesinden sonra talep edilir. Siz kararı temyiz ettiğiniz için hüküm henüz kesinleşmemiş. Temyiz sonucuna göre hüküm kesinleştiğinde tarafınıza İnfaz Bürosu tarafından ödeme emri tebliğ edilir. Bu ödeme emrinde taksitlendirmeye ilişkin bilgi yer alabilir. Almazsa, ödeme süresi içinde Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan taksitlendirme talebinde bulunabilirsiniz. Bilginize..

   1. 1 yıl önce darp raporu aldım taşınma nedeniyle kağıtlar elimize ulaşmadı edres değişikliği için muhtarlığı gittiğimizde kağıtları aldık eşime 1.500 TL para cezası kesildi ödemedi sonra 75 günlük hapis kararı kamuya 2 saat calışma kağıdı geldi bunun üzerine eşim parayı yatırdı suan 10 gün için acık ceza infaz kurumuna teslim olması için kağıt geldi parayı yatırdık hapis yatar mı lütfen yardımcı olurmusunuz

 91. Selamlar, kesinleşmiş 1500 tl adli para cezası aldım. 3-4 ay oldu , savcılık evrakı elime gelmedi. Bende merak edip uyap tan dosyama baktım, kalem adresimi yanlış yazmış. Ne yapmak gerekir ?

  1. Merhabalar, Adli para cezalarına ilişkin tebligatlar, mahkeme kararında gösterilen adrese gönderilir. Kararda yer alan adresinin sonradan değişmişse bunu bildirmekle yükümlüsünüz, aksi halde para cezası size tebliğ edilmiş sayılır. Bilginize…

 92. Selamlar benim kesinleşmiş 2000 tl para cezam var 14 şubata elime geçti dosyayı alıp adliyeye gitim bana bundan hariç bir tebligat daha geleceğini söylediler bende tedirginlik yapıyor detaylı bilgi verir misiniz

 93. Öncelikle merhabalar ben bir tirdan 100 lt mazot boşaltırken polisler geldi gördü ve bu 100 litreye ve mazot aldigim tirciya idari islem yaptılar bana 100litre yazdilar tircininda 1050 litresi vardi mahkemeye gittim kamu cezası var dediler odemek istiyormusun evet dedim dediler 13.000tl kamu cezası var ben itiraz ettim dedim benim kamu cezam 100litreydi neden bu kadar dedim hakim dedi hem sana hem tirciya o kadar ceza çıkmış itiraz dilekçesi verecem bir faydasi olurmu birde dilekçe örneği bilen varmı şimdiden teşekürler

 94. Kolay gelsin 14.02.2019 da Adli Para Cezası geldi 1500 TL. Ben bunu yarın yani 19.03.2019 da ödeyecegim . Herhangi bir sıkıntı Olur mu ? 30 gün ü geçtiği İçin herhangi bir problem olur mu ?

 95. Merhaba , 14.02.2019 tarihinde adresime taahhütname geldi 1500 TL para cezası fakat ben bunu yarın 19.03.2019 taihinde yani yarın ödeyeceğim . 30 günü Geçti Herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım ?

 96. Merhaba bana 600 lira para cezası gelmişti 10 gün içinde başsavcılıga gitmezsen 30 gün hapis cezası yazıyordu ama ben 10 gün içinde gitmedim ve yakalanmam çıkmış para cezasinı ödersem yakalanma kararı düşermi

 97. Merhaba bana 2007 yılında işlemiş olduğum sigara kaçakçılığından dolayı 1 yıl 3 ay hapis 66.660 TL adli para cezası gelmiş .3 ay içinde bu parayı da ödemem gerekiyor ama ödeme gücüm yok ne yapmam gerekiyor. Teşekkürler.

 98. adli para cezamin son taksiti kaldi kac gun gec yatirsam sorun olmaz tesekkur ederim saygilar…

 99. Merhabalar alkollü araç kullanmaktan 2 bin lira ceza aldım 24 takside böldü ilk 2 taksidi gününde ödedim bu taksitte 1hafta gecikme olcak bu sıkıntı olurmu 1hafta geç odesem teşekkürler

 100. Bana Allah rızası için yardım eder misiniz bundan 1 yıl önce eşime darp raporu aldım 1.500 TL para cezası verdiler taşınmadan kaynaklı kağıtlar elimize gecmedi sonra hapis Hükmü kesildi 75 gün 1 ay önce si parayı yatırdı ve tekrar kağıt geldi acık ceza infaz kurumlarına 10 gün içinde teslim olun diye şuan parayı ödedi ceza alıp yatacak mı yoksa tahliye mi edilecek bilmiyorum bu saate kadar arastırdım nolur bana yardım edin kağıtları duruyor

  1. Merhabalar, adli para cezaları içinde HAGB kararı verilmesi mümkündür. Bilginize..

 101. Merhaba Ben 720 Tl adli para cezası aldım hakim 20 taksite böldü 7 taksiti 7 aydır ödüyorum 8. Taksiti ödeyemedim geciktirdim 1 gün geçti sorum şu şimdi hemen hapise çevrilir mi acaba ?

 102. Merhabalar bana asliye cezadan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Gerekçeli karar yazıldı. Eğer onanirsa bunun yatari var mıdır? Denetimli serbestliği kaç yıldır? Sicile işlemesi demek sabıkalı mi olmak demektir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir