TAŞINMAZ SATIŞ İLANINDA BEDEL NASIL TAYİN EDİLİR?

assess ile ilgili görsel sonucuİlanın nasıl yapılacağı ve seçilen yöntemde gazete ile ilan yapılıp yapılmayacağı ilgililerin menfaatleri gözetilmek suretiyle icra dairesi tarafından belirlenir. Uygulamada taşınmaz satış ilanları genel olarak gazete ile yapılmaktadır. Söz konusu taşınmazın değerinin yüksek olduğu hallerde mahalli gazetelerde yapılan ilanlar kafi gelmekte olsa bile; icra müdürlüğü tarafından ilanın yurt düzeyinde yayınlanan bir gazetede yapılmasına karar verilmesi halinde, bu ilan satış talebi tarihinde tirajı 50.000 üzerinde yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılabilecektir.

İlanın birer örneği, borçluya, alacaklıya ve taşınmazın siciline kayıtlı gözüken ilgililerin tapuda kayıtlı adresi varsa bu adreslerine tebliğ olunacaktır.  İcra iflas Kanunu madde 127 gereğince adresler tapuda kayıtlı değilse satış ilanı tebligat yerine geçecektir. Borçlu veya alacaklı icra takibinde bir vekil ile temsil ediliyorsa, ilan suretinin vekile tebliği gerekir. Vekili olan borçlunun veya alacaklının kendisine yapılan tebligat geçerli değildir. Tebligat yapılacak ilgililer, taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğünce hazırlanan yazıda belirtilecektir.

Basın İlan Kurumu’na giderek yapılması istenecek yayının bedeli ise her duruma göre farklılık arz edecek bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Zira aşağıda yer vererek açıklayacağımız üzere bedel santimetrik hesaplama yöntemiyle belirlenecek olup gazetelerin fiili satış ortalamalarına göre değişkenlik kazanacaktır.

Basın İlan Kurumu Mevzuatında şu şekilde açıklanmıştır (Bakanlar Kurulu Kararı): “Resmî ilânların bir santimetresinin tek sütundaki yayım ücreti 9,63 Türk Lirasıdır. Şu kadar ki yayım ücreti; günlük fiili satış ortalaması 10.000’den az olmayan gazeteler için 10,60 Türk Lirası, 25.000’den az olmayan gazeteler için 20,55 Türk Lirası, 50.000’den az olmayan gazeteler için de 35,70 Türk Lirasıdır. Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dâhil değildir. Resmî ilânların tahmini bedelleri, Basın İlân Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilânı verenler tarafından peşin olarak Kuruma ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır. Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilân bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal öderler.”

Ayrıca ek olarak üzere Basın İlân Kurumu Yönetmeliği’nin 77. maddesi uyarınca iş emri yayınlanma yapılması gereken tarihten 10 gün önce kuruma intikal ettirilmelidir. Buna göre ilk satış gününden en az 1 ay önce ilan yaptırılması gerektiği de unutulmayarak Yönetmelik’te yer alan 10 günlük süre de göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için ilân yayın tarihleri tespit olunurken, iş emrinin ve bedelin intikali için geçecek sürenin yeterli olup olmadığı titizlikle dikkate alınmalıdır. 

Basın İlan Kurumu Yönetmeliği madde 77: “İlân metinleri kopya sayısının, ilânın yayınlanacağı gazete veya gazetelerden bir fazla olması zorunludur. Bu gereğe aykırı hareket edilmesi, ilânların yayın tarihinden en az on gün önce Kurum veya Valiliklere intikal ettirilmemesi veya doğrudan doğruya gazetelere gönderilmesi gibi sebeplerle yayın işinin gecikmesi ve sair sebepler sonucu, herhangi bir mali külfet doğduğu ya da ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkması halinde, bundan ilânı verenler sorumlu olur.”

       Hukuk Desteği

                                                                                       

                                                                               

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir