TUTUKLULARIN SAĞLIK VE TEDAVİ HAKKI

tutuklu-doktor

Her bireyin kendisinin sağlığı ve refahı için tıbbi bakım hakkı vardır. Bu hak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde de tanınmış, her insanın sadece insan olduğu için sahip olduğu mutlak bir haktır. Aynı zamanda bu hak Anayasa’nın 56. maddesinde “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.” şeklinde düzenlenerek kişilerin sağlık hakkı güvence altına alınmıştır.

Yukarıda saydığımız hukuki korumalar sanık/hükümlü/tutuklular için de geçerlidir. Bir kişinin sadece hükümlü olduğu için sağlık hakkından mahrum bırakılması kabul edilemez. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 71. maddesinde de düzenlendiği gibi “Hükümlü, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı için muayene ve tedavi olanaklarından, tıbbî araçlardan yararlanma hakkına sahiptir. Bunun için hükümlü öncelikle kurum revirinde, mümkün olmaması hâlinde Devlet veya üniversite hastanelerinin mahkûm koğuşlarında tedavi ettirilir.”

Tutukluların sağlık durumlarının gerektirdiği her türlü muayene ve tedavi olanağı sağlanmalıdır. Tutukluların hasta mahremiyetine saygı gösterilmesi ve steril bir ortamda muayenenin gerçekleşmesi gerekmektedir. Kural olarak, muayene odasında hasta mahremiyetini ihlal etmemek adına sadece sağlık personeli bulunmalıdır ancak tutuklunun, sağlık personelinin güvenliği hakkında ciddi ve öngörülebilir bir tehlike oluşturması durumunda polis veya diğer kolluk kuvvetleri de tehlikeyle orantılı olarak muayenede hazır bulunabilir. Muayenede hazır bulunan kolluk görevlileri hekimin resmi tıbbi tutanağında belirtilmelidir.

Tutuklunun sağlık durumuna ilişkin tutulan resmi rapor, gerektiğinde raporu talep eden resmi kurumlara bildirilmelidir ve tutukluya tıbbi muayene sırasında avukatına bilgi verilmesine ilişkin hakları hatırlatılmalıdır. Eğer muayenenin gerçekleştiği ortam, avukatın hazır bulunmasına imkan veriyorsa, tutuklunun avukatı muayenede hazır bulunabilir. Avukatın hazır bulunmadığı ortamlarda ise hekimlerin meslek etiğine aykırı olmayan ve kişinin sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde muayeneyi gerçekleştirdiğinden emin olunmalıdır.

                                                                                                                          Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir