KESİN OLARAK KASKO DIŞINDA KALAN HALLER

garip-araba-kazalari_0

Kasko sigortası, gerçekleşen bir risk dolayısıyla sigorta ettirenin motorlu aracında oluşan zararları tazmin etmeyi amaçlayan bir sigorta türüdür. Kasko sigortalarının kapsamı kasko sigortası sözleşmesinde belirtilmiştir ancak Kasko Sigortası Sözleşmesi Genel Şartları bölümünün A.5. kısmında kesin olarak teminat dışında kalan haller sayılmıştır, bu haller:

Aşağıdaki hallerde araçta meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır: 

5.1.Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, 

 5.2.Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır), 

 5.3.Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar, 

 5.4.Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar, 

 5.5.Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar, 

 5.6.Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar, 

 5.7.Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar, 

 5.8.Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar, 

 5.9. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar. 

 5.10.Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb) hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu bendlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması.”

Bu haller mutlak olarak sigorta kapsamı dışında değerlendirilip zararın tazmini ihtimali ise mevcut değildir.

Uygulamada en sık rastlanılan hallere değinecek olursak, ehliyetsiz araç kullanmak hususu ön plana çıkar. Sigorta ettirenin ehliyeti bulunsa dahi, ehliyetsiz bir kişinin aracı kullanması durumunda gerçekleşen zararlar sigorta kapsamında değerlendirilemez. Sigorta ettiren aracını ehliyetsiz kişilerin kullanmaması için gereken tedbirleri almakla mükelleftir, aracı kullanan kişinin sadece ehliyetinin bulunması da yeterli değildir, aynı zamanda ehliyetin aracın sınıfına uygun olması da gerekmektedir. Kişinin ehliyetinin bulunmayıp sürücü kurslarından alınan sertifikalarının bulunması ihtimalinde, oluşan zararın sigorta kapsamına alınmaması Yargıtayca kabul edilen bir görüştür.

Bir diğer sık rastlanılan hal ise haddinden fazla yük veya yolcu taşınmasıdır. Bu durumda dikkat edilmesi gereken nokta, aşırı yükleme ile oluşan zarar arasında bir neden sonuç ilişkisi bulunması gerektiğidir. Zararın aşırı yüklemeden kaynaklandığının ispatı ise sigortacıya aittir.

Sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kimselerin kasten verdiği zararlar ise mutlak olarak sigorta kapsamı dışında kalmakta olup, yine ispat yükünün sigortacıda olduğu hallerdendir.

                                                                                                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir