İRSALİYELİ FATURA NEDİR?

a5irsaliyelifaturasablonu

Sevk irsaliyesi, satışı gerçekleştirilen malın bir yerden başka bir yere nakli sırasında düzenlenen ve malla birlikte nakli gerçekleştirilen belgedir. Taşıma esnasında malla birlikte bulundurulmayan sevk irsaliyesi hiç düzenlenmemiş sayılır.

Ancak, vergi mükellefleri eğer gerekli görürlerse, sevk irsaliyesini ve faturayı ayrı ayrı düzenlemek yerine “irsaliyeli fatura” adı altında tek bir belge düzenleyebilirler. İrsaliyeli fatura, 211 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde düzenlenmiştir. Bu tebliğe göre irsaliyeli fatura düzenlemenin esasları şunlardır :

  1. Bu usulü seçen mükellefler o takvim yılı sona ermeden fatura veya sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenleyemezler.
  2. İrsaliyeli fatura düzenleyen mükelleflerden mal satın alan mükelleflerin bu malları taşımaları / taşıttırmaları esnasında irsaliyeli faturanın bulunması halinde bunların “sevk irsaliyesi” düzenleme yükümlülükleri yoktur.
  3. İrsaliyeli fatura, mükellefler tarafından genelgede düzenlenen örneğe uygun olarak düzenlenir ve anlaşmalı matbaalarda fatura boyutlarında bastırılır.
  4. Malı satan mükellefler irsaliyeli faturayı en az 3 nüsha düzenlenecektir, en az 3 nüsha düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. İrsaliyeli faturanın 2 nüshası malı taşıyan araçta bulundurulacaktır. Denetim elemanları nüshalardan birini imzalayarak ilgiliye iade edecekler, diğerini ise Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesine gönderilmek üzere Defterdarlıklara ileteceklerdir.
  5. İrsaliyeli faturada faturayı düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap no, malın türü ve miktarı, fiyatı, nereye ve kime gönderildiği, müşterinin adı ve ticaret unvanı, adresi, faturanın seri no, düzenlenme tarihi ve anlaşmalı matbaanın bilgileri yer almalıdır. Bu bilgilerden birinin bile eksik olması halinde irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılır.
  6. İrsaliyeli faturanın, irsaliyeli fatura dönemine geçilecek olan dönemden önce bastırılmış olması gerekir. İrsaliyeli fatura uygulamasına, bastırılmayı takip eden hesap döneminde geçilecektir ve hesap dönemi bitmeden irsaliyeli fatura uygulamasından vazgeçilemeyecektir. Bu mükelleflerin ayrı ayrı sevk irsaliyesi ve fatura düzenleme yetkileri yoktur bu şekilde düzenlemeler geçersizdir.
  7. İrsaliyeli fatura sistemine geçen mükellefler daha önce bastırdıkları ancak kullanmadıkları sevk irsaliyeleri ve faturaları bağlı oldukları vergi dairelerine götürerek belgeleri iptal ettirmelidir.

Yukarıdaki esaslara bağlı olarak düzenlenen irsaliyeli faturalar geçerlidir, bu şartları taşımayan irsaliyeli faturalar düzenlenmemiş sayılır. İrsaliyeli fatura sistemi mükellefleri iki ayrı belge düzenlemekten kurtardığı için uygulamada çok sık tercih edilir.

                                                                                                     Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “İRSALİYELİ FATURA NEDİR?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir