ARABULUCULUK (II)

ARABULUCULUK HİZMETİNDEN VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜ?
Nasıl ki bir kişinin, bir davayı açmak ve açtığı davadan feragat etmek hakları mevcutsa aynı şekilde arabuluculuk hizmetinden vazgeçmek hakkı da mevcuttur. Kişi bunu serbestçe yapabilir.
ARABULUCULUK NE KADAR GÜVENLİDİR?
Arabuluculuk sistemine eşitlik ve gizlilik ilkeleri hakimdir. Arabulucu, bağımsız ve tarafsız bir üçüncü kişidir. Uyuşmazlık konusunun taraflarına eşit mesafede durarak olayın çözümüne yardım hizmeti sunar. Tarafların farklı bir talebi olmadıkça, uyuşmazlığın çözümü gayesiyle arabulucuya sunulan her türlü bilgi ve belgenin gizli tutulması zorunlu olup bu bilgi ve belgeler, daha sonra bu uyuşmazlık konusunda bir dava açıldığında kullanılamaz.
ARABULUCULUK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR?
Arabulucuların, kişilerden aralarındaki uyuşmazlık konusunun çözümü amacıyla sunduğu yardım hizmetleri için bir arabuluculuk ücreti isteme hakkı söz konusudur. Taraflar, aralarında bu ücretin kimin tarafından ödeneceğini ya da ücret ödeme bakımından sorumluluk oranlarını kararlaştırabilirler. Böyle bir kararlaştırmanın mümkün olmaması halinde ise arabuluculuk ücreti, arabuluculuk hizmetinin sona erdiği tarihteki Arabulucu Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenecek olup, ücret ödeme bakımından sorumluluk taraflarca eşit şekilde paylaşılacaktır.
ARABULUCULUK KURUMUNA BAŞVURU ZORUNLU MUDUR?
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun arabuluculuk kurumunu dava şartı olarak kabul eden 3. maddesi 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Başka bir deyişle; söz konusu tarihten itibaren, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda öncelikli olarak arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Bir arabulucuya başvurulmaksızın bu davaların açılması halinde ise, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecektir. Davacı, öncelikli olarak arabuluculuk faaliyetine başvurmuş ve burada taraflar arasında bir anlaşma sağlanamamışsa, bu konuya ilişkin bir tutanağın dava dilekçesine ek olarak mahkemeye sunulması gerekmektedir aksi halde davacıya bu eksikliğin bir haftalık kesin süre içinde giderilmemesi halinde davanın reddedileceği yönünde bir ihtar yapılacaktır. Davacının söz konusu ihtara uymaması durumunda da dava usulden reddedilecektir. Ancak ilgili Kanun maddesinin üçüncü fıkrasında değinildiği üzere; iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında öncelikli olarak arabuluculuk kurumuna başvuru zorunluluğu yoktur. Konuyla ilgili bakınız (diğer yazımız..)
                                                                                                                                                                                                                                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “ARABULUCULUK (II)”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir