KONKORDATO ÇEŞİTLERİ

konkordato ile ilgili görsel sonucuKonkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 285. – 309. maddeleri arasında düzenlenmiş olup söz konusu hükümler 15.3.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayınlarak yürülüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değişiklikliğe uğratılmıştır. (Bkz. ilgili yazımız…) Buna göre borçlu, konkordatoda kabul edilen şekilde alacaklılarına ödeme yaptığı takdirde borçlarından kurtulabilecektir. Borçlu ve alacaklı tarafından karşılıklı mutabık kalındığı takdirde düzenlenebilecek konkordato çeşitlerini adi konkordato, iflas içi konkordato ve malvarlığının terki suretiyle konkordato şeklinde üç başlık altında toplamak mümkündür.

Adi konkordato, borçlunun iflasına karar verilmeden evvel başvurulabilecek bir yoldur. Borçlu yahut iflas isteyebilecek bir alacaklı icra mahkemesine dilekçe ile başvurup konkordato teklifi verebilecektir. 15.3.2018 tarihinde yayınlanan Kanun ile borçlunun söz konusu teklife, tutulması zorunlu olan defterlerin durumunu gösteren bir cetvel ekleme yükümlülüğü kaldırılmıştır. Adi konkordatonun tenzilat yahut vade konkordatosu şeklinde düzenlenmesi mümkündür. Tenzilat konkordatosunda alacaklı alacağının bir kısmından feragat etmekle kalan kısmın ödemesi borçlu tarafından yapıldığı takdirde borçlu borcundan kurtulur. Borçların ödenmesinin bir süre ertelenebildiği yahut taksitlendirme yapılabildiği konkordato şekline ise vade konkordatosu denmektedir. Vade ve tenzilat konkordatosu birlikte yapılabilecek olup, ifa talebinde bulunması mümkün olan her alacaklı geçerli bir dilekçeyle borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını talep edebilecektir. Bu hususta yetkili ve görevli mahkeme; iflasa tabi olan borçlu için borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesi, merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler için, Türkiye’deki şubenin, birden ziyade şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu yerdeki icra dairesi, iflasa tabi olmayan borçlu için ise yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesidir. İcra mahkemesi tarafından yapılacak inceleme neticesinde, konkordatonun yasada sayılı şartlara haiz olduğu tespit edildiği takdirde, derhal en çok üç ay olmak üzere geçici mühlet kararı verilmesi gerekmektedir.

İflas içi konkordatoda borçlu hakkında mahkeme tarafından iflas edildiğine hükmedilmiş olup, bundan sonra müflis olan borçlu söz konusu iflasın kaldırılması için konkordato teklif edebilecek yahut borçlunun alacaklılarından biri konkordato işlemlerinin başlatılmasını talep edebilecektir. Söz konusu teklifin iflas masasının açılması ile paraların kesin dağıtımı arasındaki dönemde yapılması gerekir.

Son olarak, malvarlığının terki suretiyle konkordato ile borçlunun alacaklılarına, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek yahut söz konusu malların tümünü ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretme yetkisi verilmektedir. Alacaklılar bu haklarını, alacaklılar kurulu ve konkordato tasfiye memurları aracılığıyla kullanacaklardır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir