GARANTİ VE KEFALET SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR

kefalet ile ilgili görsel sonucuKefalet sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) 581. maddede “Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir.”şeklinde düzenlenmiştir. Garanti sözleşmesi ise TBK’da açıkça belirtilmemiş olup üçüncü kişinin fiilini üstlenme başlıklı TBK 128. madde“Üçüncü bir kişinin fiilini başkasına karşı üstlenen, bu fiilin gerçekleşmemesinden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. Belirli bir süre için yapılan üstlenmede, sürenin bitimine kadar üstlenene edimini ifa etmesi için yazılı olarak başvurulmaması hâlinde, üstlenenin sorumluluğunun sona ereceği kararlaştırılabilir.” kapsamında değerlendirilmektedir.

Kefalet ve garanti sözleşmesi birçok bakımdan birbirine benzemekle beraber ayırt edici bazı temel özelliklere sahiptir. Buna göre;

  • Kefilin borcu, yan (fer’i nitelikte) bir borç iken garanti verenin borcu asli borçtur. Dolayısıyla esas sözleşmenin hükümsüz olduğu durumlarda kefalet sözleşmesi de sona ererken, garanti sözleşmesi yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  • Kefalet sözleşmesinin şekil şartları TBK’da belirtilmişken, garanti sözleşmesinin herhangi bir şekil şartı bulunmamaktadır.
  • Asıl borçluya ilişkin def’i ve itirazları kefalet sözleşmesinde kefil alacaklıya karşı ileri sürebiliyorken, garanti sözleşmesinde garanti veren asıl borçluya ilişkin def’i ve itirazları alacaklıya karşı ileri süremez.
  • Kefil asıl borçtan ödediği miktar kadar alacaklıya halef olmaktadır, fakat garanti verene Kanun böyle bir halefiyet hakkı tanımamıştır.

Uygulamada kefalet ve garanti sözleşmelerinin sık sık birbirlerinin yerine kullanıldıkları görülmektedir. Sözleşmenin garanti sözleşmesi mi yoksa kefalet sözleşmesi mi olduğu hususunda tarafların kullandıkları ifade ve ibarelerin yanında iradelerinin de ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Garanti sözleşmeleri daha çok bankacılık uygulamalarında kullanılırken, kefalet sözleşmelerinin kullanımı daha yaygındır.

                                                                                                                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir