6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK – II

Önceki yazılarımızda sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinden, bu hususta öngörülen düzenlemelerden, Anayasa Mahkemesi’nin 22.10.2015 tarih ve 2015/29 E., 2015/95 K. sayılı kararından (Lütfen bakınız…) ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 Üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten (“Yönetmelik”) (Lütfen bakınız…) bahsetmiştik.

Bu yazımızda, kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (“YTM”) intikal eden sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak hak sahiplerinin YTM’ye yapacağı başvurunun usul ve esaslarından bahsedeceğiz.

Yönetmelik kapsamında ödeme talep eden hak sahiplerinin, şahsen veya noter onaylı vekâletname ibraz eden vekili tarafından, YTM’nin merkez adresine başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi ekinde aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

Gerçek kişi hak sahipleri için;

1) Hak sahibinin vatandaşlık numarasını içeren resmi kimlik belgesi veya pasaportunun resmi mercilerce onaylı fotokopisi,

2) Yerleşim yeri adresi ve diğer iletişim bilgileri,

3) Kurul ve/veya YTM aleyhine dava açılmadığına veya icra takibi başlatılmadığına veyahut açılmış olan davadan/icra takibinden feragat edileceğine ilişkin taahhütname, açılan davanın karara bağlanmış olması halinde mahkeme ilamının aslı veya mahkemece aslı gibidir onaylı sureti,

4) Fiziki sermaye piyasası araçlarının ihraççıya teslim edildiğine ilişkin 6’ncı madde çerçevesinde düzenlenecek teslim tutanağı veya zayi olması nedeniyle mahkemeden alınan iptal kararı.

Tüzel kişi hak sahipleri için, (a) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerindeki belgelere ek olarak;

1) Yerleşim yeri adresi ve diğer iletişim bilgileri,

2) Kurul ve/veya YTM aleyhine dava açılmadığına veya icra takibi başlatılmadığına veyahut açılmış olan davadan/icra takibinden feragat edileceğine ilişkin taahhütname, açılan davanın karara bağlanmış olması halinde mahkeme ilamının aslı veya mahkemece aslı gibidir onaylı sureti,

3) Fiziki sermaye piyasası araçlarının ihraççıya teslim edildiğine ilişkin 6’ncı madde çerçevesinde düzenlenecek teslim tutanağı veya zayi olması nedeniyle mahkemeden alınan iptal kararı.

4) Tüzel kişiliğin tam unvanı ile vergi ve Merkezi Sicil Kayıt Numarası ve/veya ticaret sicil numarası,

5) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarası ile yeni tarihli imza sirküleri,

6) Kayıtlı bulunduğu veya tescil edildiği resmi merciden alınmış tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişileri gösterir yeni tarihli yetki ve faaliyet belgesi.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir