MERKEZİ VE ORTAK SINAVLARIN SONUÇLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI

Bir önceki yazımızda çeşitli eğitim ve öğretim kurumları tarafından yapılan sınavların sonuçlarına karşı açılan iptal davalarından bahsetmiştik. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa Milli Eğitim Bakanlığı (“Bakanlık”) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (“ÖSYM”) tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlara karşı açılan davaların usulüne yer vereceğiz.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) “Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulünde: a) Dava açma süresi on gündür. b) Bu Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır. ç) Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren üç gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır. d) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez. e) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır. f) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. g) Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır. Bu Kanunun 48 inci maddesinin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri kıyasen uygulanır. ğ) Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi beş gündür. h) Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi hâlde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan temyizi haklı bulduğu hâllerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen kararlar kesindir.  ı) Temyiz istemi en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Karar en geç yedi gün içinde tebliğe çıkarılır. Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalarda verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları, söz konusu sınava katılan kişilerin lehine sonuç doğuracak şekilde uygulanır.” şeklindeki 20/B maddesiyle getirilen düzenleme sonucunda, Bakanlık ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlara özel bir nitelik kazandırılmış, bu sınavların sonuçlarına karşı açılacak iptal davalarında dikkat edilmesi gereken bazı usuller düzenlenmiştir.

Alıntılanan madde sonucunda yürürlük kazanan en önemli durum, belirtilen kurumlar aracılığıyla yapılan sınavların sonuçlarına karşı açılacak iptal davalarında, dava açma süresinin on gün olmasıdır. Yine belirtilen kurumlar aracılığıyla yapılan ortak ve merkezi sınavlar nezdinde, İYUK m.11 kapsamında hüküm altına alınan itiraz yolu uygulanmayacağından, hatalı ve/veya hukuka aykırı olarak takdir edildiği düşünülen sınav sonuçlarına karşı açılacak iptal davalarının süresi oldukça sınırlı olacaktır.

Ayrıca ele alınan iptal davası sırasında ileri sürülen yürütmeyi durdurma talebine karşı verilecek olan karara itiraz edilemeyecek olması, anılan dava sürecinde çeşitli hak kayıplarının meydana gelmesine sebep olabilecek bir düzenlemedir.

Sonuç olarak merkezi ve ortak sınavların sonuçlarına karşı açılacak iptal davalarına ilişkin getirilen bu yasal düzenleme; ilgili davaların yargılama sürecini hızlandırmayı amaçlasa da uygulama bakımından yaşanması muhtemel aksaklıklardan ötürü birçok mağduriyetin önünü açmaya elverişli görünmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir