TAPU SİCİLİNE İYİ NİYETLE GÜVEN KORUNUR MU ?

Tapu sicili, Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 7. maddesinde düzenlenmiş ve içeriğinin doğruluğu karine olarak kabul edilen, devlet tarafından tutulan resmi sicillerdir. Bu nedenle bu sicillerdeki bir kayda güvenen kişilerin bu güvenleri korunmakta ve buna “tapuya güven ilkesi” adı verilmektedir. Bu ilkenin bir gereği olarak, tapudaki bir kayda güvenerek ayni bir hak kazanan iyiniyetli kişilerin bu […]

Devamını Oku

ERTELEME İLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ARASINDAKİ FARKLAR

Cezanın ertelenmesi ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması iki farklı hukuki müessesedir ve sonuçları kamuoyunda bazen aynı gibi düşünülse de aralarında farklar vardır. Öncelikle bu farkları ortaya koymak için cezanın ertelenmesi müessesesini inceleyelim; işlediği bir suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilen kişinin cezası mahkeme kararı ile ertelenebilir. Erteleme mahkeme kararında […]

Devamını Oku

TAPU SİCİLİNE KİMLER BAKABİLİR ?

Tapu Sicil Kurumu’nun amacı taşınmaz üzerindeki ayni hakları açıklamak olduğundan bu sicil kamuya açıktır. İlgili herkes tapu sicilini inceleyebilir. Bu husus 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu madde 1020’de: “Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki […]

Devamını Oku

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ

Haklı Nedenle Fesih Kavramı İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmiştir. İşverenin bu fesih hakkını kullanmasında, işçi ile imza altına alınan iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olmasının bir önemi yoktur. Haklı nedenle fesih olağanüstü fesih veya derhal fesih olarak da adlandırılmaktadır. Bu fesih türü belirli süreli iş sözleşmelerinde […]

Devamını Oku

MENFAAT ÇATIŞMASI HALİNİN AVUKAT İÇİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Avukatlık mesleği özel şekillerde düzenlemeler çerçevesinde hizmet icrasını gerektirmektedir. Kişilerin uhdesindeki “hak” kavramı ve bunun korunması ile yakından ilişkili bu meslek dalı için, hem Avukatlık Kanunu’nda hem de Türkiye Barolar Birliği’nin Meslek Kuralları’na ilişkin düzenlemelerinde özel yükümlülükler geliştirilmiştir. Bu hususta öncelikle menfaat çatışması yaşayan iki tarafın vekilliğinin aynı avukat tarafından üstlenilip üstlenilemeyeceği konusunu yazımızda ele […]

Devamını Oku

ARAÇTAKİ DEĞER KAYBINA İLİŞKİN NE YAPABİLİRİM ?

Sahibi olduğunuz aracın herhangi bir nedenden ötürü hasar görmesi halinde, aracınızla muadilleri arasında fiyat farkı oluşabilecektir. Söz konusu durum ise mağduriyete yol açmaya oldukça elverişlidir. Araç her ne kadar onarılmaya çalışılsa da bahsettiğimiz değer kaybını hiçbir onarım önleyemeyecek ve onarım girişimlerinizde harcadığınız bedeller ise başka bir zarar kalemi olarak eksi hanenizde yer  almaya devam edecektir. […]

Devamını Oku

KÜÇÜĞÜN EVLAT EDİNİLMESİ NASIL GERÇEKLEŞİR ?

Evlat edinme, aralarında kan hısımlığından soybağı bulunmayan kişi ve küçüğe soybağı tesis eden hukuki bir kurumdur. Bu soybağının kurulması için Türk Medeni Kanunu (“TMK”) bir takım koşullar getirmiştir. Evlat edinme iki şekilde gerçekleşir; evli çiftler istisnalar hariç olmak üzere birlikte evlat edinebilir veya bekar kişiler tek başına evlat edinebilir. Her iki evlat edinme için de […]

Devamını Oku

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI NELERDİR ?

Kıdem tazminatı; Yargıtay’ın, “işverene ait işyeri ya da işyerlerinde belli bir süre çalışmış olan işçinin, işini kaybetmesi halinde, işinde yıpranması ve yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık olmak üzere, kanuni esaslar dahilinde işverence işçiye verilen toplu para” olarak tanımladığı bir tazminat türüdür.1 Dolayısıyla, kıdem tazminatı, […]

Devamını Oku

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (“AİHS” ya da “Sözleşme” olarak anılacaktır.) 1950 tarihinde imzalanmış ve bu sözleşme ile birçok temel hak ve hürriyet koruma altına alınmıştır. Türkiye ise bu Sözleşme’yi 18 Mayıs 1954’te onaylamıştır. AİHS’de tanınan temel hak ve hürriyetleri, AİHS’yi imzalayan devletlerden biri tarafından ihlal edilen kişiler, hakkı ihlal eden devlete karşı Sözleşme’ye dayalı kurulan […]

Devamını Oku

OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDİR ?

Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması 4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) madde 713’te: “Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Aynı koşullar altında, maliki tapu […]

Devamını Oku