DERECE KARARI

Bir icra takibinde mahcuz mallar satıldıktan sonra satış bedeli, hacze iştirak etmiş bulunan alacaklılara hisselerine göre paylaştırılır. Paraların paylaştırılması icra takibinin son aşaması olup icra memuru tarafından re’sen yapılır. Satış tutarının bütün alacaklıların alacağını karşılaması durumunda sıra cetvelinin düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. İcra memuru İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 138. maddesine göre satış bedelini paylaştıracaktır. Satış […]

Devamını Oku

ŞUBE

  Faaliyet bölgeleri genişleyen ticari işletmeler, işletme merkezinin dışında işyeri merkezine bağlı çeşitli birimlerin kurulmasına ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu birimler her ne kadar şube olarak adlandırılsa da işletme merkezinin dışında yer alan her birim şube olarak hukuken nitelendirilmez. Ticari işletmelerin bu birimlerinin şube olarak adlandırılabilmesi için işyeri merkezi ile aralarında bir faaliyet ortaklığı bulunması zorunludur. […]

Devamını Oku

ŞİRKET DEVRİ NASIL YAPILIR?

  Öncelikle belirtelim, devir işlemleri Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 202’de düzenlenmiştir. Bu madde yalnızca ticari işletmelerin devrini değil tüm işletmelerin devrini genel olarak düzenlemektedir. İlgili maddeye bakacak olursak: “F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması Madde 202-Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili […]

Devamını Oku

GÜZELLİK SALONLARININ İŞYERİ RUHSATI İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

  İşyeri açmak için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması gerektiğinden ve nasıl alınacağından önceki yazılarımızdan birinde (Bkz.ilgili yazımız) bahsetmiştik. Güzellik salonları sıhhi müesseselerdir, sıhhi müesseselerin ne olduğuna ve nasıl açıldığına da (Bkz. İlgili yazımız) daha önce değinmiştik. Güzellik salonları sıhhi müesseselerin tabi olduğu başvuru şartlarıyla bağlıdır ancak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi Hakkında […]

Devamını Oku

FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ

Franchising sistemi günümüzde firmalar tarafından sık tercih edilmekte ve kullanılmakta olan bir ticari ilişki türüdür. Değişik sözleşmelerin iç içe geçip bütünleşmesiyle ortaya çıkan franchising sözleşmelerinde tarafların hak ve borçları ana hatlarıyla belirlendiğinden, bu sözleşmeler; çerçeve sözleşme olarak kabul edilmektedir. Franchise veren belirli bir ücret karşılığında başka bir tacir  olan franchise alana üretilen hizmet ve malın […]

Devamını Oku

AŞKIN HACİZ

Alacaklının başvurusu üzerine, alacağın ödenmesi için borçlunun taşınır-taşınmaz mallarına, maaşına yahut parasına bir başka değişle borçlunun haczedilebilir tüm mal ve haklarına icra dairesince el konulması işlemine haciz denmektedir. Ancak bu ifadeden, alacaklının haczin üst sınırı olan asıl alacak, faiz ve masrafları göz ününde bulundurulmadan orantılılık ilkesine aykırılık oluşturacak biçimde borçlunun tüm malvarlığının haczedilebileceği anlamı çıkarılmamalıdır. […]

Devamını Oku

ESER SÖZLEŞMESİ

  Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Taraflardan birinin borcu, diğer tarafın borcunun neden ve karşılığını oluşturmaktadır. Borçlar arasında tam bir karşılıklılık ve bağımlılık ilişkisi mevcuttur.  Diğer bir deyişle, eser sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen (sinallagmatik) bir akittir. Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) m. […]

Devamını Oku

İCRACI SANATÇILAR VE HAKLARI

  Sanat eserleri icra edildiği sürece halka ulaşabilmekte, anlam kazanabilmektedir. Bir eseri yorumlama, çalma, söyleme, anlatma ve tanıtma yollarıyla kitlelere ulaştıran kişiye “icracı sanatçı” denmektedir. İcracı sanatçılar yaptıkları faaliyetlerle bir eser meydana getirmezler,  yalnızca kendi kabiliyetleri ve icraya yönelik yetenekleri doğrultusunda esere hayat verirler. Eser icracı sanatçının duygu, düşünce ve sezgileriyle bütünleşerek iletilir. Dolayısıyla icracı […]

Devamını Oku

TİCARİ TEMSİL YETKİSİNİ SONA ERDİREN HALLER

Ticari temsilcinin kim olduğu, hukuki niteliği ve nasıl görevlendirileceğini (Bkz.ilgili yazımız…) ve ticari temsilcinin yetkisinin kapsamını daha önceki yazılarımızda (Bkz.İlgili yazımız…) değerlendirmiştik. Bu yazımızda ise ticari temsilcinin yetkisini sona erdiren halleri açıklamaya çalışacağız. Ticari temsil yetkisinin sona ermesi Türk Borçlar Kanunu’nun 554. maddesinde düzenlenmiştir: “İşletme sahibi, ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkilerini, […]

Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

Çalışma ilişkileri açısından bir iş sözleşmesinin kurulması kadar sona ermesi de olağan bir durumdur. Ancak bu olağan durumun, mevzuata ve prosedürlere uygun sonuçlandırılmaması halinde, işçi ve işveren taraf için hiç de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. İşten çıkarma prosedürleri içerisinde önemli başlıklardan birisi de, işten çıkarma nedeninin tespiti ve buna uygun Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) kodunun […]

Devamını Oku