TACİRLER GARANTİ BELGESİNDEN NASIL FAYDALANIR?

Garanti belgesi; imalatçı-üretici veya ithalatçıların, sattıkları mal için, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesi, tamiri, bedel iadesi veya bedel indirimi taahhüt ettikleri ve satıcı ile alıcının yükümlülüklerini gösteren belgedir. Hatta öyle önem itfa eden bir belgedir ki; bazen satın alınacak malın alınıp alınmaması tercihinde büyük rol üstlenir. Kanun koyucu da bu belgenin önemine binaen Garanti Belgesi Yönetmeliği düzenlemiştir.

Garanti Belgesi Yönetmeliği, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayalı olarak çıkarılmıştır. Bu sebeple sadece tüketicilere uygulanabilecek bir yapı sergilemektedir. Tüketicinin kim olduğu aynı Kanun madde 3/k’da belirtilmiştir: “Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.”

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere Garanti Belgesi Yönetmeliği tacir kimseler açısından değerlendirilemeyecektir.

Şayet tacir satıcı, tacir alıcıya satıp teslim ettiği mal ile birlikte bir garanti belgesi veriyor ise, (ki yasal olarak da vermek zorundadır) artık bu her iki tacir arasında bir sözleşme hükmündedir. Böylelikle garanti belgesi içeriğindeki koşullar satıcıyı bağlar hale gelmiştir. Dolayısıyla garanti belgesinden faydalanılabilmesi için mutlaka tüketici sıfatına sahip olunması aranmaz. Türk Borçlar Kanunu hükümleri bu gibi durumlarda değerlendirilmesi gereken hükümlerdir.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E. 2006/3358 K. 2006/8948 T. 28.9.2006: “…Dava konusu otomobilin garanti süresi içinde 2’si aynı sebeple olmak üzere, muhtelif zamanlarda toplam (6) kez arızalandığı ve bu arızaların ayıp niteliğinde olduğu, iş emirleri, servis belgeleri, bilirkişi raporları ve dosyadaki diğer delillerden anlaşılmıştır. Otomobilin garanti belgesinin “Garanti Şartları” bölümünün (5). maddesinde “malın, teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması durumunda ücretsiz olarak değiştirileceği” öngörülmüştür...

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E. 2006/3358 K. 2006/8948 T. 28.9.2006: “…Davacı vekili, müvekkili şirketin, 15.01.2003 tarihinde ithalatçı firma davalı B… Otomotiv’in bayii davalı K… Oto’dan, BMW marka 330 ci tipi, 2003 model hususi otoyu 75.480 Euro karşılığı satın aldığını, aracın satın alım tarihinden kısa süre içinde aynı arızaları ikiden çok tekrarlayıp, farklı arızaları da dörtten çok ortaya çıkararak, araçtan yararlanmamanın süreklilik kazandığını, bu durumun garanti belgesi şartları gereği aracın ücretsiz, yenisi ile değişimini gerektirdiğini Otomobilin garanti belgesinin “Garanti Şartları” bölümünün (5). maddesinde “malın, teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması durumunda ücretsiz olarak değiştirileceği” öngörülmüştür … Öte yandan, kural olarak ayıplı mal satışı ve hatalı üretim hukuksal nedenlerine dayalı olarak açılan davalarda, ayıp ve hatalı üretim hususlarının saptanması durumunda ithalatçının sorumluluğundan söz edilmez ise de, somut olayda ithalatçı firma da garanti belgesini imzalamakla sorumluluk altına girmiş bulunmaktadır. Mahkemece bu yönün gözetilmemiş olması da diğer bir bozma nedenidir….”

 

                                                                                  Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir