LİMİTED ŞİRKETTE HİSSE DEVRİ SONRASI SORUMLULUK

imagesTürk Ticaret Kanunu’nun  503’üncü ve devamı maddelerinde limited şirketlerin kuruluşu düzenlenmekte, 519’uncu maddesinde de pay defterinin tutulacağı, bu deftere; ortakların ad ve soyadlarının, pay miktarlarının, yapılan ödemelerin, payların devir ve intikali ve bu hususlarla ilgili değişikliklerin kaydedileceği hükme bağlanmaktadır. Aynı Kanun’un 520’nci maddesi hükmüne göre ortaklık payının devri; tescil ve ilan edilmese de noter onaylı devir sözleşmesi, ortakların devir işlemine muvafakatı ve devrin pay defterine işlenmesi ile hüküm ifade etmektedir. Bu şartlarda ortaklar limited şirketteki paylarını usulüne uygun olarak devredebilmektedirler. (Bkz. Limited Şirket Hissesinin Devri).

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’nun (“AATUHK”) 35. maddesine göre; herhangi bir ortak, şirketteki payını devredecek olur ise, payı devreden ve devir alan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmaktadırlar. AATUHK madde 35: “Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur. Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.”

Yukarıda yer verdiğimiz kanun hükmünde de görüleceği üzere, şirket tüzel kişiliği malvarlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağı için, doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda farklı kişilerin şirket ortağı olması halinde, söz konusu kişiler bu kamu alacağından müteselsilen sorumlu tutulmaktadrılar. Bu itibarla devirden önce tarh ve tahahhkuku yapılan ancak; henüz muaccel olmayan bir kamu alacağının varlığı durumunda, hisseyi devralan ortak, kamu alacağının muacceliyeti ile alakalı bir def’i ileri süremeyecek, devirden önceki kamu borcundan (ödenmemiş olan) kurtulamayacaktır

Danıştay 7. Daire’sinin 2000/3801 Esas, 2001/2476 Karar sayılı, 27.06.2001 tarihli kararı: “Limited şirketteki hissesinin tamamını noter tasdikli hisse devir sözleşmesi ile devrettiği ve bu durumun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak tescil ve ilan edildiği hususlarının taraflar arasında ihtilafsız bulunması karşısında, şirketle hiçbir hukuki bağı kalmayan davacı, hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borçlarından sorumlu tutulamaz.”

                                                                                                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

4 thoughts to “LİMİTED ŞİRKETTE HİSSE DEVRİ SONRASI SORUMLULUK”

 1. Merhaba bir şirketimiz vardı noterde satış sözleşmesi yaptık fakat devir alan kişiler yaklaşık 1 senedir firmayı ticaret sicilde yayınlamadılar.bununla ilgili olarak dava açabileceğimiz yer neresidir. nasıl bir yol izlemeyeliyiz.

 2. Dönemden kasıt nedir. Örneğin hissesini 15 temmuzda devreden birisi haziran ve temmuz kdv biyannamilerinden 4-7geçici vergi ve kurumlar vergisinden sorumluluğu nasıl olacak. 5. Ay kdv sini temuz ayının onunda pişmanlıkla verilse sorumluluk nedir. Kanundaki dönemden kasıtmı yoksa vade terihinimi dönem olarak alıyor.

  1. Vade tarihini degil donemi baz aliyorlarmis. Hissemi devrettigim serefsiz 5 senedir odemedigi icin 2500 tl ceza odedim bugun.

 3. Merhaba
  Ben 10% limited sirket hissemi Noter araciligla sirkette 85% hissesi olan ortaga devrettim.
  Sizlere sorum Ben su anda BagKur primi oduyorum be bir yil sonra BagKur emeklisi olacagim.
  Ben BagKur primini devam ettirmek istiyorum cunku emekli olmama bir yil var.
  Sizlerden ricam hisse devri benim BagKur primimi devam ettirmeme engel olurmu.
  Bilgi ve onerileriniz icin simdiden tesekkur ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir