YERLİ MALI BELGESİ NASIL ALINIR?

images (13)Daha önceki bir yazımızda yerli malı belgesinin ne olduğundan ve yerli malı belgesine sahip olmanın avantajlarından bahsetmiştik. (Bkz. İlgiliz yazımız…) Bu yazımızda ise yerli malı belgesi alınmasının usulünden bahsedeceğiz.

Yerli malı belgesi daha önce de belirttiğimiz gibi mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi ifade etmektedir. Bu belge her ilin sanayi odaları veya sanayi ve ticaret odalarındaki ticari belgelendirme koordinatörlüğü kapasite birimleri tarafından verilmektedir.

Yerli malı belgesi başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • Yerli malı belgesi başvuru dilekçesi ve ekindeki belgeler
 • Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi
 • Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı taahhütname
 • Yerli katkı oranı hesap cetveli ve hesaplamada baz alınan belgeler (İlgili yazımız için bakınız…)
 • Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,
 • Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı gibi)

Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır:

 • Sanayi Sicil Belgesi sureti
 • Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti
 • Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti
 • Müstahsil makbuzu veya fatura sureti
 • Maden Ruhsatı sureti
 • Diğer bilgi ve belgeler

Başvuru yapıldıktan sonra, üretici tarafından hazırlanan tüm bilgi ve belgeler kontrol edilmektedir. Kontrol işlemlerinden sonra kurum tarafından “http://ymb.tobb.org.tr” adresinden web uygulamasına girilerek yerli malı belgesi formu elektronik ortamda doldurulur ve 10 işgünü içerisinde onaylanır.

Yerli malı belgesi başvuru dilekçesi, yerli malı belgesi için taahhütname, katkı oranı hesap cetveli İTO’nun internet sitesinde bulunmaktadır.

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir