DEVLET MEMURLUĞUNDA DİSİPLİN CEZALARI

headline

Disiplin cezası, kamu hizmeti sırasında düzeni bozan davranışlara verilen cezalara denir. 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’nda disiplin suçunu oluşturan davranışlar ve disiplin cezaları sayılmıştır. Kanunda sayılı disiplin cezaları şunlardır

  • Uyarma
  • Kınama
  • Aylıktan Kesme
  • Kademe İlerlemesinin Durdurulması
  • Devlet Memurluğundan Çıkarma

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesininndurdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra; atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde ise Valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Disiplin cezası, disiplin suçunu işleyen memurun savunması alınmaksızın verilemez. Savunma için, cezayı vermeye yetkili idare tarafından 7 günden az olmamak kaydıyla süre verilir, verilen süre zarfında savunmada bulunmayan kişi, savunma hakkından feragat etmiş kabul edilir.

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları ise soruşturma dosyasının kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna gönderilmesinden itibaren (15 gün içerisinde gönderilmelidir.) 30 gün içinde soruşturma evrakına göre verilmelidir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna gönderilmesinden başlayarak en fazla altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

Verilen disiplin cezalarına itiraz mümkündür. Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz için 7 günlük kesin süre düzenlenmiştir, 7 gün içerisinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz hakkındaki inceleme en fazla 30 gün içerisinde incelenmelidir. Bunun dışında disiplin cezalarına ilişkin idari yargı yoluna başvurulabilir.

Disiplin suçuna konu olan fiillerin işlenildiğinin öğrenildiği andan itibaren uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay, memurluktan çıkarma cezalarında ise altı ay içerisinde cezai işlem yapılmaz ise veya disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği halde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezaları memura ait özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun daha sonraki fiilleri ve davranışları da göz önüne alınarak yetkili amir tarafından isteğinin yerine getirilmesine karar verilir.

                                                                                             Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir