GEÇİCİ GÖREVLENDİRME NEDİR?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesinde “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir “ şeklindeki hükmü sebebiyle memurların mazeret, yıllık veya ücretsiz izni, başka bir göreve geçici süre görevlendirilmiş olması ya da disiplin cezası verilmesi esnasında soruşturmanın yürütülmesinden ötürü görevinden geçici bir süre uzaklaştırılmaları hallerinde boşalmış bulunan görevlere idari işleyişin düzeninin bozulmaması açısından çalışılan kurum içinden, diğer kurumlardan ya da açıktan vekaleten atama ya da geçici görevlendirme yapılabilmektedir. Anılan bu işlem idari bir işlem niteliğindedir. Devlet memurlarının geçici görevlendirmeleri, daha çok kurumları içerisinde olmakla birlikte bazen kurumlar arasında da geçici olarak görevlendirme yapılabilmektedir. Bu görevlendirmeler hizmet gereklerine istinaden yapılabilirken, çoğu zaman memurun cezalandırılması şeklinde de ortaya çıkmaktadır.

Kurum içi geçici görevlendirme, kurumun kendi merkez ve taşra teşkilatı içinde gerçekleştirilebileceği gibi kurumun birimleri arasında da yapılabilmektedir. Memurlar kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma uygulaması nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılabilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 14. maddesinde geçici görevlendirmede yol masrafı ve yevmiye hususu düzenlenmiştir: Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur: 1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; 2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara; 3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere; 4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için); 5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere.”

Dolayısıyla burada da memurların yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirilebilecekleri hükme bağlanmış, bununla beraber geçici görevlendirilen memurlara yol masrafı ve yevmiye verileceği düzenlenmiştir.

                                                                                                                                                           Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir