İNTERNET İÇERİĞİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ

Ä°lgili resim5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesinde “(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir…” denmekte olup buna göre internet ortamında hakkında gerçekliğe aykırı, dayanaksız, tümüyle soyut iddialardan oluşan, toplumla paylaşılmasının kişide büyük zarar ve yıkama sebebiyet verme ihtimali olan, her halükarda kişilik hakları ihlal edilen bir gerçek yahut tüzel kişi ilk olarak içerik sağlayıcısına, içerik sağlayıcısına ulaşamadığı halde yer sağlayıcısına başvurabilecek ve söz konusu haber yahut yazının kaldırılmasını talep edebilecektir. Bunun yanında,  hakkında kişisel haklarını ihlal eder nitelikte haber yayınlanan kişi içerik yahut yer sağlayıcısına gitmeksizin doğrudan sulh ceza hakimine gidebilecek ve bir dilekçe ile içeriğe erişimin engellenmesini sulh ceza hakiminden isteyebilecektir.

Yukarıda bahsettiğimiz maddenin devamında “… İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır. (3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir. (4) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir…” denmektedir. Yasa koyucu, kişilik haklarının ihlali halinin ivedilikle sona erdirilmesi ve hakları ihlal edilen kişinin daha fazla zarar görmemesi amacıyla erişimin engellenmesi yahut kişi hakkındaki haberlerin kaldırılması hususunda yirmi dört saat içinde karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Burada önemli olan husus hakkında haber yapılan kimsenin kişilik haklarının zedelendiğinin gerçekten ortaya konulabilmesidir. Hakim ancak kişilik haklarının zarar gördüğüne kanaat getirdiği takdirde erişimin engellenmesine karar verecektir.

“Dosya kapsamına göre, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9/1. maddesinde “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.” ve anılan maddenin 3. fıkrasında “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.” şeklindeki düzenlemeler karşısında, söz konusu internet sitesi ve facebook hesabının avukat olan G.. Ş..’ın mesleki onur ve şerefini tahkir etmek amacıyla kurulup bu doğrultuda yayın yaptığının anlaşılması karşısında itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü. KARAR: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 06/11/2014 tarihli ve 2014/2113 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, şikayetçinin kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia ettiği www.avukatguclusanmagdurları.com isimli web sitesindeki ve www.facebook.com sitesindeki ilgili URL adresinde yer alan hukuka aykırı içeriğe 5651 sayılı Kanun’un 9/1 ve 4. maddeleri gereğince erişimin engellenmesine 05/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/233 E., 2015/6748 K., 5.11.2015 T.

                                                                                                          Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir