FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ

leasing ile ilgili görsel sonucuFinansal kiralama (leasing) sözleşmesi, 13.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’yla (“Kanun”) düzenlenmiş ve Kanun’da kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören sözleşme olarak tanımlanmıştır.

Finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiralayana aittir. Ancak taraflar sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının, malın mülkiyetini satın alma hakkını haiz olacağını kararlaştırabilmektedirler.

Finansal kiralama sözleşmesine taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilmektedir. Sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, sözleşme konusu malın sözleşme tarihinden itibaren iki yıl içinde kiracıya teslim edilmesi zorunludur. Finansal kiralama sözleşmesinde kiralama bedeli ve ödeme dönemleri taraflarca belirlenmekte ve sözleşmede açıkça belirtilmek kaydıyla sözleşme konusu mal henüz imal edilmemiş veya kiracıya teslim edilmemiş olsa dahi, sözleşme tarihinden başlamak üzere kira bedelleri tahsil edilebilmektedir.

Finansal kiralama sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır. Sözleşmenin konusu bir taşınmaz malsa; sözleşme taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün şerhler hanesine, kendine mahsus özel bir sicili bulunan bir taşınır malsa bu sicile tescil ve şerh olunmalıdır. Özel bir sicile kayıtlı olmayan taşınır mallara ilişkin sözleşmeler ise Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği tarafından tutulacak özel sicile tescil edilmektedir. Birlik tarafından tutulacak özel sicil herkese açıktır. Hiç kimse sicildeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez. Tescil veya şerhten sonra, üçüncü kişilerin finansal kiralama konusu mal üzerindeki ayni hak iktisapları kiralayana karşı ileri sürülememektedir.

Finansal kiralama sözleşmesi; aksi kararlaştırılmadıkça sözleşme süresinin dolması, kiracının iflası, ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi hallerinde kendiliğinden sona ermektedir. Kiracının tasfiye sürecine girmesi veya tasfiyeye girmeksizin finansal kiralama konusu malın tahsis edildiği işletmesini tasfiye etmesi halinde, kiracının talebi üzerine, sözleşmede aksine hüküm yoksa sözleşme, süresinden önce feshedilebilmektedir. Sözleşmenin taraflarından her biri sürenin bitiminden en az üç ay önce bildirmek kaydıyla, mevcut veya yeni şartlar ile sözleşmenin uzatılmasını talep edebilir. Sözleşmenin uzatılması tarafların anlaşmasına bağlıdır.

                                                                                                                                  Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir