SUÇ İŞLEMENİN MEMURİYETE ETKİSİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (“Kanun”)  devlet memurluğuna alınma şartlarının düzenlendiği 48. maddesinin 5. fıkrasında aşağıda sayılan şartların memuriyete alınmaya engel teşkil edeceği düzenlenmiştir.

– Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmak,

– Affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine ve Anayasal düzene karşı suç işlemek,

– Affa uğramış olsa dahi zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarını işlemek.

Bu şartlardan en az biri, memuriyet esnasında ortaya çıkmış veya memuriyetten önce mevcut olmasına rağmen varlığı sonradan anlaşılmışsa, devam eden memuriyet görevinin de sona ermesi söz konusu olacaktır. Maddenin bu fıkrasında bahsedilen suçlar, cezası adli para cezasına ya da tedbire çevrilmiş olsa dahi memuriyete engel teşkil edecektir.

Taksirli bir suçtan mahkumiyet, alınan cezanın miktarı ve türü ne olursa olsun memuriyete engel olmayacaktır. Memuriyet esnasında taksirli suç işlemiş kimse, cezasını çektikten sonra memuriyet görevine geri dönebilecektir. Aynı şekilde, Kanun’un 48. maddesinin 5. fıkrasında bahsedilenler haricinde işlenen suçlar için verilen adli para cezaları da memuriyete engel değildir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Memuriyete Etkisi

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (“hagb”) kararı, verilen hükmün açıklanmayarak, sanık hakkında belirli bir süre için hukuki bir sonuç doğurmayacağını ifade eder. Hakkında hagb kararı verilen kişi, denetimli serbestlik sürecine tabi olur. Hagb veya denetimli serbestlik kararı, Kanun’un 48. maddesinde yer alan suçların işlenmesi sonucu verilmiş olsa dahi memuriyete engel teşkil etmeyecektir.

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı

Kamu davasının açılması için yeterli şüphe olmasına rağmen, savcının kamu davası açılmasını 5 yıl süreyle ertelemesi ve bu süre boyunca kişi hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilmiş olması memuriyete engel bir durum teşkil etmemektedir.

Hapis Cezasının Ertelenmesi Kararının Memuriyete Etkisi

Hapis cezasının ertelenmesi kararı bir infaz rejimi olarak kabul edilmekte ve Kanun’un 48. maddesinin 5. fıkrasında bahsedilen suçlar ve kasten işlenmekle birlikte 1 yıldan fazla mahkumiyete hükmedilen suçlar için verilen hapis cezasının ertelenmesi kararı, memuriyete engel teşkil etmektedir.

Affa Uğramış Cezaların Memuriyete Etkisi

Genel af mahkumiyetin tüm sonuçlarını ortadan kaldırdığı için, işlenen bir suçtan dolayı alınan cezasının genel affa uğramış olması memuriyet engelini ortadan kaldıracaktır. Ancak özel affa uğrayan bir ceza için aynı durum söz konusu değildir. Kanun’un 48. maddesinde sayılan suçlar için verilen cezalar genel affa da uğrasa, özel affa da uğrasa memuriyet engeli ortadan kalkmayacaktır.

Adli Sicil Kaydından Silinen Suçların Memuriyete Etkisi

Adli sicil kaydından silinen suçlar adli arşiv kaydına alınmaktadır. Dolayısıyla, adli sicil kaydından silinmiş olsa da memuriyete engel suçlardan herhangi birinin işlenmiş olması, adli arşiv kaydından görülebileceğinden memuriyete engel teşkil etmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir