BOŞANMA HALİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARI VE TAZMİNATLARI

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 219. maddesinde yer alan düzenlemeye göre; emekli maaşı, emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı, maluliyet aylığı, yaşlılık aylığı, işsizlik tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı, işten çıkarılma karşılığı alınan tazminatlar, dul ve yetim aylığı ve isteğe bağlı yapılan sigortalılık sonucu emekli olanların aldığı aylıklar, edinilmiş mal sayılmaktadır.

Yukarıda belirtilen işçilik alacak ve tazminatlarının edinilmiş mal sayılabilmesi için, ödemelerinin evlilik birliği devam ederken yapılmış olması şarttır. Evlenmeden önce veya boşanma davasının kesinleşmesinden sonra yapılan ödemeler, eşin kişisel malı sayılacak ve mal tasfiyesi esnasında edinilmiş mallara dahil kabul edilmeyecektir. Doktrinde, evlenmeden önce veya boşanma davasının kesinleşmesinden sonra yapılan ödemelerin kişisel mal sayılacağı kabul edilmiş olsa dahi, Yargıtay’ın aksi yönde kararları da vardır. 

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 2015/1569 E. ve 2016/7206 K. sayılı kararında, “…Kıdem tazminatı, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, en az bir yıl süre çalıştıktan sonra ayrılan işçiye, işveren tarafından, çalıştığı her bir tam yıl için ücretinin otuz günlük tutarı kadar ödenen tazminattır. Kıdem tazminatını hak etmek için, en az belirtilen süre kadar çalışmak ve yasada açıklanan koşullarda iş akdinin sona ermesi yeterli olup, prim ödenmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Başka bir anlatımla, geçmişe dönük çalışma karşılığında ve çalışma süresiyle orantılı olarak ödenen primsiz tazminat sistemidir.743 Sayılı TKM’nun 170. maddesi uyarınca, mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu döneme dair çalışmanın karşılığı olarak elde edilen gelir ve dolayısıyla hak edilen kıdem tazminatı kişisel mal (TKM 189), 4721 Sayılı TMK’nun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden sonraki çalışma karşılığında elde edilen gelir ve hak edilen kıdem tazminatı ise edinilmiş mal grubuna girer (TMK 219/1). Eşin çalışma süresinin hem mal ayrılığı hem de edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dönemlere yayılması durumunda ise, her bir döneme isabet eden çalışma süresi ve gelir durumu esas alınarak oranlama yapılmak suretiyle, kıdem tazminatının kişisel ve edinilmiş olan miktarları belirlenir…” temel ayrım ortaya konmuştur. 

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir