KONKORDATO KARARI ALINDIKTAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İLERLER?

Konkordatoda kesin mühlet verilmesinden sonra eğer bu süre içerisinde borçlunun mali durumunda iyileşme olursa kesin mühlet kaldırılır. Bu husus İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 291. Maddesinde “Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin, kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkemece resen, kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine karar verilir. Bu karar, 288 inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

İflasa tabi olan borçlu bakımından kesin mühlet içerisinde İİK’nın 292. maddesinde sayılan haller mevcutsa konkordato komiserin yazılı raporu ile mahkeme mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar verebilmektedir. İİK madde 292 “İflâsa tabi borçlu bakımından, kesin mühletin verilmesinden sonra aşağıdaki durumların gerçekleşmesi hâlinde komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına resen karar verir: a) Borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekiyorsa. b) Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa. c) Borçlu, 297 nci maddeye aykırı davranır veya komiserin talimatlarına uymazsa ya da borçlunun alacaklıları zarara uğratma amacıyla hareket ettiği anlaşılıyorsa. (3) d) Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatif, konkordato talebinden feragat ederse. İflâsa tabi olmayan borçlu bakımından ise birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki hâllerin kesin mühletin verilmesinden sonra gerçekleşmesi durumunda, komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine resen karar verir. Mahkeme, bu madde uyarınca karar vermeden önce borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruşmaya davet eder; diğer alacaklıları ise gerekli görürse davet eder.” hükmünü amir olup görüldüğü üzere borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekiyorsa, konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa, borçlu kesin mühletin borçlu bakımından sonuçlarına aykırı davranır veya komiserin talimatlarına uymazsa, borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatif konkordato talebinden feragat ederse; komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar vermektedir.

Aşağıda sizlerle konu ile ilgili bir Yargıtay kararı paylaşmaktayız.

“…Davacı vekili, davacı şirketin yumurta üretim ve satışı alanında faaliyet gösterdiğini, son dönemlerde bir kısım sebeplerle ekonomik dar boğaza girdiğini, borçlarını ödemekte zorlandığını, uzun vadeye yayılacak bir ödeme planı içerisinde ekonomik dar boğazdan çıkmalarının mümkün olduğunu ileri sürerek, konkardato taleplerinin kabulü ile öncelikle geçici mühlet verilmesini talep ve dava etmiştir. İlk derece mahkemesince, davacı şirketin geçici mühlet içerisinde zarar etmeye devam ettiği, kaldı ki öngörülen karın elde edilmesi halinde dahi borçların ödenmesinin mümkün olmadığı, 3.010.361,57 TL borca batık durumda olduğu, davacının alacaklılar zararına bir kısım ödeme ve mal kaçırma faaliyeti içerisinde bulunduğu, sermaye artırımına dair taahhüdün de somutlaştırılmadığı, mühletin devamının alacaklıların zararına sonuç doğuracağı gerekçesiyle, talebin reddi ile davacı şirketin iflasının açılmasına karar verilmiştir. İlk derece mahkemesi kararına karşı davacı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi tarafından istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir.” (23. Hukuk Dairesi  2019/1658 E. , 2020/1119 K.)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir