NÜFUSA KAYITLI OLMAYANLARI BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜ DİĞER GÖREVLİLER

Bir önceki çalışmamızda doğumu bildirme zorunluluğu olan kişileri, bunların nereye ve ne zaman bildirimde bulunması gerektiğini detaylıca açıklamıştık. (Bkz: İlgili Yazımız…) Bu yazımızda ise nüfusa kayıtlı olunmadığını tespit etmesi halinde, söz konusu durumu nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlü kişilerden bahsedeceğiz.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 18. maddesinde bu görevli kişiler “ (1) 2828 sayılı Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkilileri, yetiştirme yurtları, bakım evleri ve benzeri yerlerin sorumluları ile kişiler; yanlarında çalıştırdıkları veya barındırdıkları çocuk veya erginlerin kimlik kartlarını kontrol etmek, aile kütüklerine kayıtlı olmayanların tescillerini sağlamak için nüfus müdürlüklerine beyanda bulunmak ve gerekli işlemleri yaptırmakla görevlidirler. (2) Kolluk görevlileri; kimlik kontrolleri veya herhangi bir işlem nedeniyle kimliğini ispat edemeyenlerle, nüfusta kayıtlı olmadığını tespit ettikleri kişileri, haklarında gerekli işlemleri yaptıktan sonra düzenleyecekleri evrakı o yerdeki nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. (3) Okul müdürleri; okula kayıt için başvuran çocuklardan nüfusa kayıtlı olmayanların beyana dayalı kimlikleri ile baba, ana, vasi veya kayyımlarının kimliklerini ve adreslerini o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevlidirler. (4) Kamu veya özel kurumlar iş verecekleri kişilerden kimlik kartı istemekle, nüfusta kayıtlı olmadıklarını anladıkları kişilerin beyana dayalı kimlik ve adreslerini nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdürler.” şeklinde anılmıştır.

Anılan maddeyle; Sosyal Hizmetler Kanunu’nun korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetleri yürütmek üzere yetkili kıldığı kuruluş yetkilileri, yetiştirme yurtları, bakım evleri ve bu gibi diğer yerlerdeki sorumlular ve kişiler, yaptıkları iş ve görevleri dolayısıyla yanlarında çalıştırdıkları ya da barındırdıkları kimselerin kimliklerini kontrol sırasında nüfusa kayıtlı olmadıklarını tespit etmeleri halinde, ilgili işlemin gerçekleştirilmesi için nüfus müdürlüğüne bildirimde bulunmakla mükellef kılınmışlardır. Kolluk görevlileri, okul müdürleri, kamu veya özel kurumlar da aynı şekilde iş ve görevleri esnasında yaptıkları kontroller neticesinde, nüfusa kayıtlı bulunmadığını fark ettikleri kişilerin bu durumunu nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevli sayılmışlardır.

Anılan yükümlülüğün ihlali halinde, ihlali gerçekleştiren kamu görevlilerine, nüfus memurunun teklifi üzerine o yerin ilçe nüfus müdürünün kararıyla idarî para cezası verilebilecektir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir