VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU VE KURULA ŞİKAYET SÜRELERİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Tarihi: 24.1.2019 Karar No: 2019/9 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”), ilgili kişilerin (kişisel veri sahipleri) Kanun’un uygulanmasına ilişkin başvuru ve şikayet hakları ile buna ilişkin prosedürü 13 ila 15. maddelerinde kalan hükümlerle düzenlemiştir. Buna göre; –  İlgili kişi, kişisel verilerine ilişkin taleplerini veri sorumlusuna iletir, –  Veri sorumlusu bu talebi en […]

Devamını Oku

KVKK KAPSAMINDA VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE (VERBİS) KAYIT ZORUNLULUĞU VE SÜRESİ

Veri sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 3. maddesinde “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Bir başka deyişle veri sorumlusu, kişisel verilerin ne amaçla ve ne şekilde işleneceğini belirleyen kişidir. Veri sorumlusunun tüzel kişi olduğu durumlarda, […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin şartlar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenmiştir. Daha önceki bir yazımızda kişisel verilen aktarılmasına yönelik olarak bilgiler vermiştik. (Bkz: İlgili yazımız…) Bu çalışmamızda ise kişisel verilerin daha spesifik şekilde aktarımından bir başka deyişle yurt dışına aktarımından bahsedeceğiz. Bahsi geçen Kanun’un 9. maddesi:“(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) yasa maddelerini incelemeye devam ettiğimiz bu yazımızda, kişsel verilerin aktarılması konusuna değineceğiz. Madde 8’de “(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. (2) Kişisel veriler; a) 5’inci maddenin ikinci fıkrasında, b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6’ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HÂLE GETİRİLMESİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7. maddesinde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesini düzenlemektedir. Öncelikle madde metnine bakacak olursak: “(1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, […]

Devamını Oku

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkındaki yazılarımıza devam edelim. Bu yazımızda “özel nitelikli kişisel veri”lerin işlenme şartlarından söz edeceğiz. Hemen yeri gelmişken belirtelim, genel olarak kişisel verilerin işlenmesinde ne gibi şartlar aranacağını hatırlamak için ilgili yazımıza göz atabilirsiniz (Bknz. İlgili yazımız…) Yine temel kaynağımız olan KVKK’na bakacak olursak, bu yazımızın konusu 6. maddede […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Daha önce bilişim hukuku branşında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkındaki yazılarımızda KVKK’yı genel olarak değerlendirmiş (Bkz. ilgili yazımız…), kişisel verilerin işlenmesi ve bu konudaki genel ilkelerden (Bkz. ilgili yazımız…) söz etmiştik. Özel ve önemli bir düzenleme olan KVKK’nu incelemeye devam etmekteyiz, bu yazımızda ise kişisel verilerin hangi şartlarda işlenebileceğinden söz edeceğiz. Öncelikle […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve GENEL İLKELER

Değerli okuyucularımız sizlere daha önceki bir yazımızda (Bkz. ilgili yazımız…) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında genel bilgilendirmelerde bulunmuştuk. Bu yazımızda ise özel olarak kişisel verinin işlenmesinden ne anlaşılması gerektiğini ve bu verilerin işlenmesindeki genel ilkelerin neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Bu konuda yeni yürürlük kazanmış bir kanunun varlığı, açıklamalarımızın dayanağının her defasında KVKK […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”),  24.3.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Hükümleri 32. maddeye göre kademeli yürürlüğe girecektir. Buna göre; 8, 9, 11,13,14,15,16,17 ve 18’inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlük kazanır. Kişisel veri tanımı ve onun korunması hakkındaki kuralların belirlendiği bu Kanun, kamuoyu tarafından uzun zamandır duyulan […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI NELERDİR ?

Kişisel verilerin korunması, hem gerçek hem tüzel kişileri belirlenebilir kılan, teşhisi kolaylaştıran, bu kişilere özgü ve hususi bilgilerin hukuki manada korunması anlamına gelmektedir. Kişisel veri kavramının salt ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi gibi kişilerin tanınmasına yarar sağlayan bilgilerden ibaret olmadığı, bunların yanında kişilerin fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik… tüm bilgilerini kapsadığının kabulü gerekmektedir.(Bakınız bu […]

Devamını Oku