TİCARİ BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ

ticari belgeler ile ilgili görsel sonucuTacir olarak kabul edilmenin kanunen sayılan bir takım sonuçlarının varlığından ve bunlardan birinin de, ticari işletmeyle alakalı belgelerin kopyalarını saklama yükümlülüğü olduğundan daha önceki bir yazımızda bahsetmiştik.(Bkz.İlgili yazımız…)

Peki kanunen tacirin, bu ticari belgeleri kaç yıl saklaması gerekmektedir? Bu hususta, hukukumuzda iki ayrı düzenleme mevcuttur:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu madde 253: “Bu Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlıyarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.” derken; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 82: “(1) Her tacir; a) Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini, b) Alınan ticari mektupları, c) Gönderilen ticari mektupların suretlerini, d) 64 üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgeleri, sınıflandırılmış bir şekilde saklamakla yükümlüdür… (5) Birinci fıkranın (a) ilâ (d) bentlerinde öngörülen belgeler on yıl saklanır.” demektedir.

Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu, yukarıda bahsettiğimiz yükümlülüğe uymayan tacirler  için idari para cezası öngörmüştür. O halde, tacirin bu idari para cezası ile karşı karşıya gelmemesi için, ticari belgelerini on yıl süreyle saklama yükümlülüğünü ihlal etmemesi gerekmektedir.

                                                                                           Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir