KİRAYA VERENİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI (II)

İlgili resimKiraya verenin hukuki sorumluluklarının bir kısmını açıkladığımız bir diğer yazımızı sitemizde (Bkz.İlgili Yazımız…) lütfen okuyunuz. Bu yazımızda ise kiraya verenin diğer hukuki sorumluluklarına yer vereceğiz:

Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu: Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) kiraya verenin ayıptan sorumluluğunu teslim anında ayıbın varlığı ve sonradan ortaya çıkması bakımından farklı hükümlerle düzenlemeye almıştır.   

  • Teslim Anındaki Ayıplardan Sorumlululuk (TBK madde 304): Bu anda oluşan ayıplar bakımından önemli ayıp ve önemli olmayan ayıp ayrımı yapılmaktadır. Önemli ayıplarda, kiracı, kiraya vereni borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümler çerçevesinde sorumlu tutabilecektir.
  • Sonradan Ortaya Çıkan Ayıplardan Sorumluluk (TBK madde 305-306-307-308): Sonradan ortaya çıkan ayıplardan kasıt; kiralanan şeyin, kiralananın egemenlik alanında bulunduğu anda, kiracının kendisine yüklenemeyen sebeple ayıplı hale bürünmesi durumunu ifade eder. Bu halde kiracı kimse ayıpların giderilmesini (onarım yapılmasını) yahut kira bedelinden indirim yapılmasını yahut zararın giderilmesini isteme biçiminde üç seçimlik haktan birisini kullanabilmektedir. Ayıbın önemli olması durumunda, yasal seçimlik haklara ek olarak, dördüncü bir seçimlik hak niteliğinde olmak üzere, kiracının sözleşmeyi fesih hakkının saklı olduğu belirtilmektedir. Ayıbın giderilmesini isteme hakkını kullanmak isteyen kiracı, kiraya verene uygun bir mehil tanımalıdır. Şayet bu süre içerisinde ayıp giderilmezse, kiracı, bu ayıbı kiraya veren hesabına giderebilmekte ve buradan doğan alacağını kira bedelinden indirebilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki; kiraya veren, kiracıya, kiralanan şeyin ayıpsız bir benzerini hemen verir ve zararın tamamını giderirse, kiracıya tanınan seçimlik hakların kullanılmasını engelleyebilmektedir.

Zapt Sorumluluğu (TBK madde 309): Madde hükmüne göre, üçüncü bir şahıs kiralanan şeyde kiracının hakkıyla bağdaşmayan bir hak ileri sürerse, kiraya veren, kiracının bildirimi üzerine söz konusu hususu üstlenmek ve kiracının uğradığı her türlü zararı gidermekle yükümlüdür.

Kiralananın El Değiştirmesi (TBK madde.310): Bu madde ile kiracı, kiralanan şeyi devralan yeni malik karşısında korunmak istenmektedir. Böylelikle yeni malik Kanun gereği, kira sözleşmesinin tarafı olmaktadır.

3. Kişinin Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olması (TBK madde 311): Üçüncü bir şahıs kira sözleşmesinin kurulmasından sonra kiralanan şeyde, kiracının hakkını etkileyen sınırlı bir ayni hak (intifa hakkı, sükna hakkı….) elde ederse kiracı, kiracılık hakkını bu kimselere karşı ileri sürebilmektedir.

Kiracılık Hakkının Tapu Siciline Şerhi (TBK madde 312): Bu madde hükmü ile beraber taşınmazlara ilişkin kira sözleşmelerinde, sözleşme ile kiracının kiracılık hakkı tapu siciline şerh edilebilmektedir.

                                                                                                                                                            Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir