VERGİ HUKUKUNDA USULSÜZLÜK SUÇLARI (GENEL USULSÜZLÜK) (II)

tax crime ile ilgili görsel sonucuGenel usulsüzlük fiilleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (“VUK”) birinci derece ve ikinci derece usulsüzlük olarak ikiye ayrılmıştır. Genel usulsüzlük suçunu oluşturan birinci dereceden fiillere ilişkin yazımız için; (Bkz…). Ayrıca vergi kaçakçılığı suçu için de (Bkz…).

Genel usulsüzlük suçunu oluşturan ikinci derecede fiiller ise aşağıda sayıldığı gibidir:

– Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin VUK’un 342. maddesinde belirtilen süre içerisinde verilmiş olması,

– Ekim ve sayım beyannamelerinin süresinde yapılmaması veya eksik yapılması,

– İşe başlamayı bildirmek hariç, vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması,

– Vergi karnesinin süresi geçtikten sonraki 15 gün içerisinde alınmamış olması,

– Tasdiki zorunlu defterlerin tasdikinin süresi geçtikten sonraki bir ay içerisinde yapılmamış olması,

– Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların mevzuatla belirlenen düzenlemelere uygun olmaması,

– Hesap veya muamelelerin doğruluk ve açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması ya da ibraz edilmemesi.

Bu fiillere uygulanacak cezalar VUK’un ekinde yer alan cetvelde düzenlenmiştir ve bu cetvele göre ceza kesilecek mükellefler altı sınıfa ayrılmıştır. Bunlar;

1) Sermaye şirketleri,

2) Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı,

3) İkinci sınıf tüccarlar,

4) Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar,

5) Kazancı basit usulde tespit edilenler,

6) Gelir vergisinden muaf esnaflar.

Özel usulsüzlük suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…)

                                                                                                                                Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir