TEMERRÜT NEDİR, ŞARTLARI NELERDİR ?

Temerrüt, borç ilişkisinde tarafların kendilerinden beklenen edimleri yerine getirmemeleri neticesinde hukuki konumları olarak ifade edilir. Temerrüt; alacaklı ve borçlu temerrüdü olarak ikiye ayrılır.

Alacaklı temerrüdü; yapma veya verme edimi gereği gibi kendisine önerilen alacaklı, haklı bir sebep olmaksızın onu kabul etmemesi veya borçlunun borcunu ifa edebilmesi için kendisi tarafından yapılması gereken hazırlık fiillerini yapmaması olarak tanımlanır. Alacaklı temerrüdünün şartları; borçlunun edimi gereği gibi sunmuş ve alacaklının ifa önerisini haklı bir neden olmaksızın reddetmiş olmasıdır.

Alacaklının temerrüde düşmesi sonucu borç sona ermeyecektir. Borçlu; teslim veya sözleşmeyi fesih yoluyla borcundan kurtulabilecektir.

Borçlu temerrüdü; borçlunun borcu ifada gecikmesi olarak ifade edilir. Borçlu temerrüdünün şartları; vadesi gelmiş bir borç olmalı, alacaklının borçluya ihtarda bulunması gerekmeli, borcun ifasının imkansız olmaması ve borçlunun kusurlu olması aranmaktadır. Taraflar borcun ifa edileceği günü; kendi aralarında belirlemiş ise ya da sözleşmede saklı tutulan bir hakka dayanarak taraflardan biri usulüne uygun bir bildirimde bulunmak suretiyle belirlemiş ise borçlunun temerrüdü için ihtar aranmayacaktır.

Borçlunun temerrüde düşmesi sonucunda; para borçlarında borçlu temerrüt faizi ödeyecektir. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüde düşmesi halinde alacaklının üç seçimlik hakkı vardır. Alacaklı; aynen ifa ve gecikme tazminatı isteyebilir, üçüncü kişinin ifasını ve müspet zararlarını talep edebilir veya menfi zararlarıyla birlikte sözleşmeden dönme seçimlik hakkını kullanabilir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir