İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR VE CEZASI

İnsanlığa karşı suçlar; aynı soykırım suçu gibi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Uluslararası Suçlar” kısmında düzenlemiştir.

İnsanlığa karşı suçlar, TCK’nın 77. maddesinde (1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur: a) Kasten öldürme. b) Kasten yaralama. c) İşkence, eziyet veya köleleştirme. d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma. e) Bilimsel deneylere tabi kılma. f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı. g) Zorla hamile bırakma. h) Zorla fuhşa sevketme. (2) Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır. (3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. (4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.” şeklinde tanımlanmıştır. Madde hükmüne göre; söz konusu suç, yukarıda sayılan fiilerin siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak gerçekleştirilmesi halinde oluşacaktır. Kanun koyucu aynen soykırım suçunda olduğu gibi bu suçun oluşumu için de özel saik aramaktadır. Ancak burada sadece özel saik değil, suç fillerinin toplumun bir kesimine karşı belirli bir plan dahilinde sistematik olarak işlenmesi de gerekmektedir. Aksi halde, ortada bir insanlığa karşı suçun varlığından söz edilemeyecektir.

Maddede suçun cezası belirlenirken fillerin niteliğine göre ayrım yapılmıştır. A bendinde açıklanan kasten öldürme eylemiyle suçun işlenmesi halinde, fail aleyhinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedileceği belirtilmişken; kasten öldürme eylemi dışındaki fiilerle suçun işlenmesi durumunda ise sekiz yıldan az olmayacak şekilde hapis cezasına hükmedileceği bildirilmiştir. Yine soykırım suçunda düzenlendiği gibi, suçun icrası kapsamındaki hareketlerin a ve b bentlerinde sayılan kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarına vücut vermesi halinde, mağdur sayısı kadar suç oluşacağı kabul edilerek buna göre ceza tayin edilecektir. Suçun soruşturulması ve kovuşturulması bakımından hiçbir zamanaşımı öngörülmemiş olup; bu suç bakımından zamanaşımının işlemeyeceği açıkça belirtilmiştir.

TCK 78. madde “(1) Yukarıdaki maddelerde yazılı suçları işlemek maksadıyla örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu örgütlere üye olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. …” hükmü gereğince, insanlığa karşı suçları gerçekleştirmek için örgüt kuran ya da yöneten kişinin on yıldan on beş yıla kadar, örgüte üye olanların da beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Burada sıklıkla karıştırılması sebebiyle açıklık getirmek istediğimiz bir konu da insanlığa karşı suçlarla soykırım suçunun birbirinden farklı ve ayrı suçlar olduğudur. Zira anılan suçlar amaç ve yöneldiği kişi/gruplar bakımından farklılık teşkil etmektedir. Soykırım suçunda, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi amacı taşınırken; insanlığa karşı suçlarda amaç grup olmayıp grubun bir kesimi, üyesine karşı suç hareketlerinin uygulanmasıdır. Ancak insanlığa karşı suç fillerinin, üyelerden sıyrılarak gruba sirayet edecek yoğunluğa ulaşması halinde soykırım suçundan bahsedilmesi mümkündür.

                 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir