REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İHLALLERİNİN SONUÇLARI

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun(“RKHK” veya “Kanun”) ihlallerinin hukuki açıdan hüküm ve sonuçları Kanun’un 56 ila 58. maddelerinde düzenlenmiştir.

Kanun’un 56. maddesinin “Bu Kanunun 4’üncü maddesine aykırı olan her türlü anlaşma ile teşebbüs birlikleri kararı geçersizdir. Bu anlaşmalardan ve kararlardan doğan edimlerin ifası istenemez. Daha önce yerine getirilmiş edimlerin geçersizliği nedeniyle geri istenmesi halinde tarafların iade borcu Borçlar Kanunu’nun 63 ve 64’üncü maddelerine tabidir.
Borçlar Kanunu’nun 65 inci maddesi hükmü bu Kanundan doğan ihtilaflara uygulanmaz.”
hükmüne göre madde 4’e aykırı her türlü anlaşma ile teşebbüs birlikleri kararı geçersizdir. Geçersizlik yaptırımına tabi anlaşma ve kararlardan doğan edimlerin ifasının hukuken talep edilebilmesi mümkün değildir. Örneğin rekabeti sınırlayıcı amaç veya etkiye sahip ortak girişim anlaşmaları geçersizlik yaptırımına tabidir. Yine RKHK madde 4 yasağından muafiyet verilen anlaşmalar muafiyet süresinin bitimi itibarıyla geçersiz hale gelecektir.

Kanun’un 57. maddesinin “Her kim bu Kanuna aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur. Zararın oluşması birden fazla kişinin davranışları sonucu ortaya çıkmış ise bunlar zarardan müteselsilen sorumludur.” hükmü, RKHK ihlaline yol açan eylem, karar ve anlaşmalar veya hakim durumun kötüye kullanılması dolayısıyla ortaya çıkan zararların, ihlali gerçekleştirenler tarafından tazmin edilmesi zorunluluğunu düzenlemektedir. Zararı ortaya çıkaran ihlaller birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmişse, müteselsil sorumlulukları söz konusu olacaktır.

Kanun’un 58. maddesinin “Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan zarar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebilirler. Rekabetin sınırlanmasından etkilenen rakip teşebbüsler, bütün zararlarının tazminini rekabeti sınırlayan teşebbüs ya da teşebbüslerden talep edebilir. Zararın belirlenmesinde, zarar gören teşebbüslerin elde etmeyi umdukları bütün kârlar, geçmiş yıllara ait bilançolar da dikkate alınarak hesaplanır. Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hâkim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan kârların üç katı oranında tazminata hükmedebilir.” hükmüne göre ise RKHK ihlali nedeniyle zarara uğrayan teşebbüsler, ihlalden kaynaklanan bütün zararlarını (yoksun kaldıkları kazançlar da dahil) ihlali gerçekleştirenlerden talep edebilmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir