DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİNDE NELER BULUNMALIDIR?

Yazılı yargılama usulünün ne olduğu ve aşamalarına ilişkin bir önceki yazımızda açıklamalarda bulunmuştuk. (Bkz: …) Peki bir davanın açılması için öncelikli şart olan dava dilekçesinde olması gereken unsurlar nelerdir?

Bahsedilen konu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. madde 1. fıkrasında “Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: a) Mahkemenin adı. b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri. c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri. d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri. e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri. f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği. g) Dayanılan hukuki sebepler. ğ) Açık bir şekilde talep sonucu. h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.” şeklinde sayılmıştır.

Buna göre bir dava dilekçesinde; ilgili mahkemenin adı, tarafların isim ve adresleri, davacının TC kimlik numarası, tarafların kanuni temsilcilerinin (veli, vasi, kayyım gibi) bulunması halinde bunların isim ve adresleri, davacının avukatı varsa isim ve adresi, dava konusu ve dava konusunun değeri, davaya konu olayların sıralanmış açık özetleri, deliller, davadaki hukuki sebepler, talep sonucu, davacının (kanuni temsilcisi veya avukatı varsa onların) imzası olmalıdır.

Anılan maddenin 2. fıkrasında ise bu unsurların eksik olması halinde ne olacağı “Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.” şeklinde açıklanmıştır.

Dava dilekçesinde; tarafların isim ve adreslerinde eksiklik bulunuyorsa, davacının TC kimlik numarası ve taraf kanuni temsilcileri ile davacı vekilinin isim ve adresleri yazılmamışsa, talep sonucu belirtilmemiş ve imzaya yer verilmemişse, hakim anılan eksikliklerin tamamlanması için davacıya bir haftalık kesin süre verecektir. Kesin oluşu sebebiyle, bu süreye riayet edilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde, bu süre içinde eksiklik giderilmezse dava hiç açılmamış sayılacaktır.

                                                                                                   Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir