İSPAT YÜKÜ VE HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK KRİTERİ – IV

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN

Bir önceki yazımızda hayatın olağan akışına aykırılık kriterinin ispat yüküne etkisine ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler vermeye başlamıştık (Lütfen bkz…). Bu yazımızda taraf iradelerinin yorumlanması noktasında hayatın olağan akışına aykırılık kriterinin uygulandığı diğer karar örneklerinden bahsedeceğiz.

Yargıtay, özellikle irade sakatlığı iddialarında, ihtilafın doğduğu sözleşmelerde tarafların iradelerinin yorumlanmasında da hayatın olağan akışına uygunluk kriterini uygulamaktadır.

Yargıtay bir kararında[1]; “Somut olayda, her ne kadar ibraname niteliğinde olan fesihnamede, tarafların bu sözleşmeye dayanarak ileride hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacakları yazılmış ise de; sözleşme uyarınca hiçbir menfaat sağlamayan davacı arsa sahibinin, davalı yükleniciye geçen tapu kayıtlarını geri isteyememesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu durumda yükleniciye geçen tapu kayıtlarının eski hale getirilmesi gerekmektedir.” şeklindeki hükmüyle de, hayatın olağan akışı kriterini sözleşmenin kurulması esnasında tarafların iradelerini yorumlamak noktasında uygulamıştır.

Yargıtay bir başka kararında[2] muris muvazaasına ilişkin davalarda; bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması ve değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığı, bunun için de; ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, mirasbırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alım gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihinde gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile mirasbırakanın beşeri ilişkileri gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk olduğu şeklinde değerlendirmelere yer vermiştir.

Hukuk Desteği


[1] 23. HD, 2015/9708, E. 2018/3902 K.

[2] 1. HD, 28.9.2020, 4024/4530

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir